NATJEČAJ za davanje u najam stambenih jedinica u vlasništvu Grada Vukovara po slobodno ugovorenoj najamnini

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 47. stavka 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13 i 7/15) i Odluke KLASA: 371-01/17-01/34, URBROJ: 2196/01-02-17-1 od 26. rujna 2017. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje
NATJEČAJ
za davanje u najam stambenih jedinica u vlasništvu Grada Vukovara
po slobodno ugovorenoj najamnini

I. Predmet natječaja je davanje u najam stambenih jedinica u vlasništvu Grada Vukovara po slobodno ugovorenoj najamnini na adresama:
1. Ulica Samostanska 10, Vukovar, trosobni stan na I. katu, oznake SP 3 ukupne površine 71,08 m2 sa pripatkom u podrumu (ostava) čija površina ne ulazi u površinu stana, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č. br. 2009 k.o. Vukovar, stanje objekta – odmah useljivo,
2. Ulica Antuna Augustinčića 29, Vukovar, kuća površine 52 m2 sa dvorištem, koja se nalazi na k.č. br. 3674 k.o. Vukovar, stanje objekta - roh-bau.
II. Početna mjesečna najamnina:
- za stambenu jedinicu iz točke I. pod 1. iznosi 15,00 kn/ m2 što ukupno iznosi 1066,20 kuna
- za stambenu jedinicu iz točke I. pod 2. iznosi 2,00 kn/ m2 što ukupno iznosi 104,00 kuna

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu od tri mjesečne najamnine u iznosu početne mjesečne najamnine za stambenu jedinicu za koju se natječu, a ista ostaje najmodavcu do kraja ugovorenog roka najma kao beskamatni polog. Najbolji ponuditelj mora na račun Grada Vukovara nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri mjesečne najamnine iz ponude. Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 – OIB.
Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude,
odnosno od sklapanja ugovora.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

III. Ugovor o najmu stambenih jedinica sklapa se kao javnobilježnički akt, na pet godina, s mogućnošću produženja na isti vremenski period te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret najmoprimca.
Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja stambenih jedinica.
IV. Pravo na podnošenje ponude za davanje gradskih stambenih jedinica u najam imaju fizičke osobe, koje ispunjavaju uvjete natječaja i ponude najviši iznos najamnine.
Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom najamnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.

V. U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Vukovara po bilo kojoj osnovi i njihove ponude neće se uzeti u razmatranje.

VI. Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice ponuditelja,
2. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne najamnine,
3. dokaz o uplati jamčevine,
4. oznaku stambene jedinice za koju se ponuda dostavlja,
5. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinica-ma lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda pla-ćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i u-vjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara),
6. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpo-voljniji ponuditelj.

VII. Stambene jedinice se daju u najam u postojećem "VIĐENOM STANJU".
Osim najamnine, najmoprimac se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja stambene jedinice te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja stana (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
Najmoprimac ne može vršiti preinake predmetne stambene jedinice bez pismenog pristanka najmodavca te se i u slučaju pristanka najmodavca, obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane najmodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu najmodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost stambenih jedinica nakon isteka najma vlasništvo su Grada Vukovara.
Najmoprimac ne može dati u podnajam stambenu jedinicu u cijelosti ili u dijelu.

Najmoprimac može stambenu jedinicu koristiti za stanovanje, a ne može koristiti za druge namjene, u cijelosti ili djelomično.

VIII. Prijave na natječaj podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj - natječaj" putem pošte na adresu:

Grad Vukovar, Natječaj za davanje u najam stambenih jedinica u vlasništvu Grada Vukovara
po slobodno ugovorenoj najamnini,
Dr. F. Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
ili se predaju neposredno na istoj adresi ured broj 1,
u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama.

Urednom prijavom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječa-ju.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Grad Vukovar do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaku od naprijed navedenih stambenih jedinica i neprihvaćanja niti jedne ponude.

IX. Sve ostale informacije i obavijesti u svezi ovog natječaja i podnošenja ponuda mogu se dobiti u prostorijama Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1., I kat. soba 12 i 13 ili na tel. br. 456-561 i 456-563. Stambene jedinice moguće je pogledati svakim radnim danom od 9-14 sati, uz prethodnu najavu na gore navedene brojeve telefona.

KLASA: 371-01/17-01/34
URBROJ: 2196/01-02-17-2
Vukovar, 27. rujna 2017. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu