JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA za sakupljanje i odvoz granja i panjeva

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA
za sakupljanje i odvoz granja i panjeva sa k.č. 6309/1, k.o. Vukovar

I.

Objavljuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za sakupljanje i vlastiti odvoz granja i panjeva sa k.č. broj 6309/1, k.o. Vukovar, u vlasništvu Grada Vukovara, u ulici Branka Radičevića u Vukovaru.
II.

Na lokaciji iz točke I. ovog javnog poziva nalazi se približno 350 m3, suhog granja, drveća i panjeva.
Po odabranim prijavama svakom odabranom korisniku odobriti će se mogućnost odvoza maksimalno 10 m3 drva sa k.č. iz točke I. ovog Javnog poziva.

III.

Pravo prijave na poziv imaju fizičke osobe sa prebivalištem na području grada Vukovara.
Prijavu za odobrenje odvoza drva po ovom Javnom pozivu može podnijeti samo jedan punoljetan član zajedničkog kućanstva.
Uz prijavu zainteresirane osobe dužne su podnijeti:
- uvjerenje nadležne policijske uprave o prebivalištu prijavitelja i članova zajedničkog kućanstva
- potvrdu porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu,
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
- broj članova zajedničkog kućanstva, dokazuje se izjavom (Prilog) uz potpis svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva.
- status hrvatskog branitelja – potvrda MORH-a ili MUPA-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva
Isprave koje se prilažu prijavi dostavljaju se u običnoj preslici te ne smiju biti stariji od 6 (šest) mjeseci od dana podnošenja prijave.
Pravo prijave na ovaj Javni poziv nemaju osobe koje su temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 8/14) ostvarile pravo na troškove ogrijeva (podaci dostupni Gradu uvidom u baze podataka koje vodi Grad Vukovar).

IV.

Kriteriji za utvrđivanje Liste koji se izražavaju brojem bodova su:
a) Prebivalište na području grada Vukovara – 1 bod
b) Socijalni status podnositelja zahtjeva prema ukupnim neto prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva ostvarenim u prethodnoj godini:
- Do 1.000,99 kuna 3 boda
- Od 1.001,00 kn – 1.799,99 kn – 2 boda
- Od 1.800,00 kn - 2.600,00 kn – 1 bod
- Za status nezaposlene osobe 5 bodova
c) Broj članova zajedničkog kućanstva:
- Za svakog punoljetnog člana – 1 bod
- Za svakog maloljetnog člana – 2 boda
d) Status hrvatskog branitelja - 6 bodova.

V.

Javni poziv se objavljuje na službenoj internet stranici Grada Vukovara i vrijedi 15 (petnaest) dana od dana objave.
Ukoliko u tom vremenu ne bude dovoljno zainteresiranih prijavitelja Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja zaliha drva sa mogućnošću povećanja odobrenog volumena već odabranim korisnicima.
Postupak utvrđivanja prijedloga Liste provodi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Listu na prijedlog nadležnog Upravnog odjela utvrđuje Gradonačelnik.
Lista osobito sadrži: imena, prezimena, adrese podnositelja prijava poredanih po rednim brojevima prema ukupnom broju bodova, datum odvoza drva i objavljuje se na službenoj Internet stranici Grada Vukovara.
VI.
Prijave se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj koverti, putem pošte ili osobno podnose na adresu:

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

VII.
S osobama sa Liste sklopit će se ugovor kojim će se regulirati prava i obveze u svezi sa odvozom drva.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/35
URBROJ:2196/01-02-17-3 Gradonačelnik

Vukovar, 01. prosinca 2017.godine Ivan Penava, profesor

Izjava o broju članova kućanstva

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu