JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018. godini

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge (NN br. 26/15), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara
za 2018. godini

I.
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2018. godini (u daljnjem tekstu Program javnih potreba). Zajednica športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: ZŠUGV) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljan plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara.
II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Natječaja imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno članku 76. Zakona o sportu:
1. poticanje i promicanje sporta
2. sustav sportskih priprema i natjecanja
3. djelovanje sportskih udruga - klubova
4. sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom
5. održavanje sportskih građevina značajnih za Grad Vukovar

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog natječaja za programe i projekte sportskih udruga, u planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 4.035.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je 500.000,00 kuna.
III.
Pravo sudjelovanja na Natječaj imaju svi sportski klubovi ili društva, a koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
a) da imaju sjedište na području Grada Vukovara,
b) da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
c) da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,
d) da su upisani u Registar sportskih djelatnosti,
e) da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
f) da uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Vukovara,
g) da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
h) da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
i) da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima,
j) da imaju status članice Zajednice športskih udruga grada Vukovara,
k) ukoliko je prijavitelj osigurao ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog programa,
l) dužni su izvršavati obvezu godišnjeg usvajanja Programa i Financijskog plana udruge te godišnjih izvješća o njihovu izvršenju na najvišem upravnom tijelu udruge.

IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar.
Uz obrasce potrebno je dostaviti presliku:
- dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu
programa sukladno Zakonu o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15 i 19/16);
- uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni
postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci od objave Natječaja;
- potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu
evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 6 mjeseci od objave Natječaja;
- kopiju zapisnika sa zadnje redovne skupštine.

V.
Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZŠUGV, povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu te isti dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 12. siječnjom 2018. godine. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,
s napomenom:
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA U 2018.GODINI"
Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu športskih udruga grada Vukovara (sportska dvorana) na telefon 032/421-866 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

VII.
Sve udruge koje su predale svoje programe tijekom prikupljanja programa za izradu Prijedloga programa Javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018. godinu nisu obvezne ispunjavati obrasce za ovaj Javni natječaj već mogu dostaviti suglasnost da se koriste već prikupljeni obrasci.

VIII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2018. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

U Vukovaru, 08. prosinca 2017. godine

Predsjednik ZSUG Vukovara :
Ivan Polhert

___________________________________________________________________
Privitci:
1. Upute za prijavitelja
2. Obrazac – Opći podaci o nosiocu programa
3. Obrazac prijave sportskog programa
4. Obrazac – sportske manifestacije
5. Obrazac – Sportsko rekreacijske aktivnosti
6. Obrazac – Sport osoba s invaliditetom
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. Suglasnost
9. Ugovor
10. Obrazac izvješća
11. Obrazac izvješća proračuna

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu