POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za predmet nabave: VANJSKA REVIZIJA EU PROJEKTA „IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU"

KLASA: 402-07/17-01/7
URBROJ: 2196/01-7-17-51
Vukovar, 18. prosinca 2017. god.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam, u postupku jednostavne nabave usluge, dostave ponudu za predmet nabave: VANJSKA REVIZIJA EU PROJEKTA „IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU" (evidencijski broj nabave: BN-7/17-97).

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom za nabavu koja se nalazi u privitku ovog poziva, na adresu naručitelja: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar bez obzira na način dostave zaključno s 22.12.2017. godine, do 10:00 sati.

Pročelnik:

Dražen Čulig, dipl.ing.prom.

 

Poziv na dostavu ponuda

Dokumentacija za nabavu

 

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu