Gradonačelnik Grada Vukovara donosi O D L U K U Prema pristiglim prijavama po Javnom pozivu na iskaz interesa za sakupljanje i odvoz granja i panjeva sa k.č. 6309/1, k.o. Vukovar

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13) a sukladno točki V. Javnog poziva na iskaz interesa za sakupljanje i odvoz granja i panjeva sa k.č. 6309/1, k.o. Vukovar, KLASA363-01/17-01/35, URBROJ: 2196/01-02-17-3, objavljenog dana 04. prosinca 2017. godine na službenoj internet stranici Grada Vukovara, Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U

I.
Prema pristiglim prijavama po Javnom pozivu na iskaz interesa za sakupljanje i odvoz granja i panjeva sa k.č. 6309/1, k.o. Vukovar, KLASA363-01/17-01/35, URBROJ: 2196/01-02-17-3, objavljenog dana 04. prosinca 2017. godine na službenoj Internet stranici Grada Vukovara, prema ostvarenom broju bodova utvrđuje se sljedeća Lista:
1. Zlatko Kavač, Vukovar, Antuna Mianovića 2 – 14 bodova
2. Đurđica Markanović, Vukovar, Kraljice Jelene 18 – 10 bodova
3. Ivan Stankov, Nad Prugom 3 – 6 bodova.

Prijava podnositeljice Koviljke Dermiček, iz Vukovara, Julija Benešića 11, ne zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II.
Podnositeljima prijava sa Liste, odobrava se odvoz volumena drva sukladno točki II. Javnog poziva.
III.
Podnositelji prijava sa Liste dužni su se odmah po objavljivanju ove odluke radi pregleda lokacije i dogovora oko datuma odvoza drva, javiti službeniku nadležnom za provedbu Javnog poziva iz točke I. ove Odluke na broj telefona: 032/456-564 komunalni redar - Aleksandar Macut.

IV.
Grad Vukovar će sa podnositeljima prijava sa Liste iz točke I. ove Odluke, prije odvoza drva zaključiti Ugovor.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/35
URBROJ:2196/01-02-18-11

Vukovar, 26. siječnja 2018.godine 

                                                                                                                                                 Gradonačelnik

                                                                                                                                                 Ivan Penava , prof.

                                           

 

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu