Stručno usavršavanje za turističke vodiče - testiranje

Zbog velikog broja kandidata koji su na testiranju iz engleskog jezika zadovoljili traženi stupanj znanja, Grad Vukovar će provesti dodatno testiranje. Dolje navedeni kandidati/kinje zadovoljili su traženi stupanj poznavanja engleskog jezika te se pozivaju na dodatno testiranje.
Testiranje će se održati u Gradskoj upravi, Dr. F. Tuđmana 1., Vukovar, Vijećnica 3. kat, u četvrtak 15. veljače 2018. godine s početkom u 16,00 sati.
Dodatno testiranje obuhvaća pisano testiranje i intervju.

a) Pisano testiranje sastoji se od
 provjere poznavanja osnova pravnih i drugih izvora: Strateške smjernice razvoja turizma Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 6/16), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) te ostale relevantne informacije sa službene Internet stranice Grada Vukovara i Turističke zajednice grada Vukovara
 provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova turističkog vodiča u Vukovaru

b) Intervju
Intervju se provodi nakon pisanog testiranja.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju
2. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj
3. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kinjama će biti podijeljen test za provjeru znanja.
4. Pisana provjera traje maksimalno 60 minuta (pisani dio).
5. Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:
 koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
 razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
7. Kandidati/kinje koji/e se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni/e s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj
8. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se bodovi od 1 do 10
9. Kandidati/kinje koji/e su uspješno položili/e testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za obavljanje poslova turističkog vodiča. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru,
11. Povjerenstvo izrađuje konačnu Rang-listu kandidata/kinja uzimajući u obzir i rezultate testiranja za engleski jezik

Deset najbolje rangiranih kandidata bit će upućeno na stručno usavršavanje za turističke vodiče koje će se provesti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Na testiranje se pozivaju:
1. Ana Grgić
2. Branka Škarica
3. Andrijana Miličević
4. Katarina Anđelković
5. Nenad Dobler
6. Dario Bošnjak
7. Željko Adžaga
8. Josip Stjepanović
9. Gorana Kušić
10. Tanja Lapčević
11. Jelena Petković
12. Luka Gregurević
13. Siniša Đurić
14. Kristina Žuvić
15. Stanislava Mutapčić
16. Anđelka Pejić
17. Danijela Caha Tomić
18. Tomislav Huc

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu