Natječaj za zakup poslovnih prostora u sklopu objekta Plivalište Vukovar

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar", URBROJ: 02/16, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora

Članak 1.
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, i to:
1. P1 - poslovni prostor u prizemlju Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar – ukupne površine 106 m², a koji se sastoji od jedne prostorije površine 72 m², dva odvojena skladišna prostora površine 15 m² (svaki) i sanitarnog čvora površine 4 m².
Prostor je opremljen zasebnim mjerilom za električnu energiju.
2. P2 - poslovni prostor u prizemlju Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar – ukupne površine 106 m², a koji se sastoji od jedne prostorije površine 72 m², dva odvojena skladišna prostora površine 15 m² (svaki) i sanitarnog čvora površine 4 m².
Prostor je opremljen zasebnim mjerilom za električnu energiju.
3. P3 - poslovni prostor u prizemlju Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar – ukupne površine 67 m², a sastoji se od jedne prostorije površine 48m², skladišnog prostora površine 15 m² i sanitarnog čvora površine 4 m².
Prostor je opremljen zasebnim mjerilom za električnu energiju.

Članak 2.
Početna cijena mjesečnog zakupa poslovnih prostora iznosi 15,00 kn/m² (bez PDV-a). Cijena mjesečnog zakupa obračunava se na temelju ukupne površine poslovnog prostora.
Poslovni prostori iz članka 1. daju se u zakup za obavljanje administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti, trgovačke djelatnosti ili obrtničkih zanimanja kojima predmet poslovanja nije proizvodnja, priprema i usluživanje hrane i pića.

Članak 3.
Poslovni prostori iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od jedne (1) godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu po proteku godine dana.

Članak 4.
U cijenu mjesečnog zakupa uključeni su režijski troškovi za plin, vodu i sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije. Troškove električne energije zakupnik je dužan plaćati prema stvarnoj mjesečnoj potrošnji iskazanoj na mjerilu za električnu energiju.
Trošak električne energije za prethodni mjesec bit će iskazan na računu za mjesečnu zakupninu za tekući mjesec, a koju se zakupnik obvezuje platiti najkasnije do 10. dana u mjesecu.

Članak 5.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju za koju se natječu, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

Članak 6.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 7.
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine i uplaćuje se posebno za svaki poslovni prostor, ako ponuditelj stavlja više ponuda.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Javne ustanove HR9424020061100799635, model 00, poziv na broj: OIB – oznaka poslovnog prostora, s naznakom da je riječ o jamčevini za sudjelovanje u natječaju za zakup poslovnog prostora.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda dostavlja,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara)
7. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati,
9. potvrda nadležnog tijela ukoliko se ponuditelj poziva na prednost sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara
„Sportski objekti Vukovar"
Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar
s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati"

Natječaj za zakup poslovnih prostora otvoren je do popune poslovnih prostora.

Članak 10.
Javno otvaranje ponuda održat će se petak, 09. ožujka 2018. godine, u prostorijama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar", s početkom u 12:00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
U slučaju da do prvog javnog otvaranja ponuda ne pristigne niti jedna ponuda, odnosno ako pristigle ponude ne odgovaraju uvjetima natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora će održati novo javno otvaranje ponuda svakih 15 dana od dana posljednjeg javnog otvaranja ponuda.

Članak 11.
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu za istu lokaciju, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 12.
Povjerenstvo za provedbu natječaja ima pravo ne prihvatiti ponudu iz prethodnog članka, ako djelatnost nije u skladu s namjenskim uvjetima prostora koji se daju u zakup.
Zainteresirani ponuditelj može, prije slanja konačne ponude, Javnoj ustanovi uputiti pisani upit o prihvatljivosti obavljanja registrirane djelatnosti u prostorima koji su predmet ovog Natječaja, na koji je ista dužna odgovoriti najkasnije u roku od 3 dana od dana zaprimanja upita.

Članak 13.
Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 14.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine

Članak 15.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa Ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini tri (3) mjesečne zakupnine kao jamstvo za uredno ispunjenja ugovora.

Članak 16.
Ovaj Natječaj objavit će se na web stranici Grada Vukovara, u „Vukovarskim novinama", na web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" te u drugim javnim glasilima.
Prostor je moguće pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 032/540-430.

URBROJ: 60/18
Vukovar, 22. veljače 2018. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar"
dr. sc. Ljiljana Blažević

Prilog:
- Nacrt poslovnih prostora s oznakom pojedinog poslovnog prostora

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu