J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2018. godinu

Temeljem „Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2018. godinu" ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj: 2/18) i članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći:

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2018. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2018. godinu" (u daljnjem tekstu: Program), kojim se provode mjere s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, jačanja konkurentnosti poduzetnika, poboljšanja uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, povećanja razine znanja i vještina, povećanja zapošljavanja i razvoja poduzetničke infrastrukture.
(u daljnjem tekstu: Javni poziv).
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere iz Programa:

1. Otvaranje novih gospodarskih subjekata
2. Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti
3. Očuvanje postojećih poduzetnika
4. Edukacija za gastro zanimanja u restoranima i hotelima
5. Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete
6. Subvencija zakupnine poslovnih prostora
7. Poslovni prostori - projekt „Obrtnička ulica"
8. Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija
9. Razvoj inovativnih proizvoda i usluga
10. Izrada i prijava projektnih prijedloga
11. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji
12. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika
13. Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže
14. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih prostora

Bespovratne potpore po Javnom pozivu koje predstavljaju potporu male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).

2. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici mjera iz ovog mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vukovara.
Korisnici mjera su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti ili dohotka, neovisno o pravnom obliku.
Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja Grada Vukovara, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada Vukovara organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.
Korisnici mjera ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, cestovnog prometa, ribarstva i akvakulture.
Maksimalni iznos dodijeljene potpore po pojedinom korisniku ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kn. Korisnici mjera mogu koristiti više mjera istodobno no pojedinu mjeru ne mogu koristiti više puta te moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama.

3. UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova nastalih u 2017.i 2018. godini. koji se odnose isključivo na ulaganja na području Grada Vukovara, osim ako nije drukčije propisano pojedinom mjerom.

Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potporu za učinjene troškove za koju traži potporu (neovisno od kojeg tijela), ne može koristiti potporu za istu namjenu po ovom Javnom pozivu.

Potpore koje su vezane za novo zapošljavanje ostvaruju se samo za novozaposlene osobe zaposlene na puno radno vrijeme kojima je mjesto rada Grad Vukovar te prebivalište i boravište u smislu poreznih propisa na području Grada Vukovara.
Prihvatljivi troškovi su za svaku Mjeru pojedinačno određeni Javnim pozivom.
Prihvatljivi troškovi dokazuju se računima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva te biti plaćeni putem transakcijskog računa osim ako to nije drukčije određeno po pojedinoj mjeri.
Potpore se ostvaruju za realizirane troškove, osim ukoliko nije drukčije određeno pojedinom mjerom.
Potpore male vrijednosti neće se odobravati za nabavu vozila, mobilnih telefona i sitnog inventara.
Potpore male vrijednosti po mjerama iz ovog Javnog poziva neće se odobravati za nabavu rabljene opreme.
Potpore ne pokrivaju trošak PDV-a poduzetnicima koji imaju pravo na korištenje pretporeza.
Provoditelj programa zadržava pravo nepriznavanja određenog troška ukoliko iz naravi djelatnosti i poslovanja poduzetnika se može zaključiti da nabavljeno nije nužno za obavljanje djelatnosti odnosno da se radi o trošku koji nije nužan za ispunjenje cilja pojedine mjere, te ukoliko je već korištena potpora Grada Vukovara za sličan trošak a ne predoče mu se dokazi koji opravdavaju novi trošak.
Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
• koji imaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju dospjeli dug prema Gradu Vukovaru,
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• kojima je tijekom prethodne tri godine odobrena potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara, ali je raskinut ugovor te je slijedom istog zatražen povrat isplaćenih sredstava zbog kršenja odredbi ugovora od strane primatelja potpore.

Uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju se i na povezane gospodarske subjekte.
Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje, izmjesti sjedište odnosno poslovnu jedinicu s područja grada Vukovara prije isteka jedne godine od dodjele ove potpore, ili nije imao poslovne aktivnosti za osnovnu djelatnost za koju je registriran minimalno godinu dana od dana dodjele potpore te ne izvrši i ostale obveze definirane ugovorom dužan je Gradu Vukovaru izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate.

Korisnici potpore iz Mjere 2. dužni su izvršiti povrat ukupno uplaćenih sredstava potpore uvećanih za zakonske kamate, ukoliko raskinu ugovor o radu s novozaposlenim radnikom bez njegove krivnje. U slučaju raskida ugovora od strane poslodavca zbog krivnje radnika ili od strane radnika bez krivnje poslodavca, poslodavac je dužan u roku 30 dana od dana raskida ugovora zaposliti novu nezaposlenu osobu na upražnjeno radno mjesto, uz obvezu zadržavanja uposlenika u radnom odnosu do kraja ugovorenog razdoblja definiranog ugovorom između korisnika potpore i Grada Vukovara. U slučaju da korisnik potpore odbije zaposliti novu osobu na upražnjeno radno mjesto, dužan je izvršiti povrat ukupno uplaćenih sredstava potpore uvećanih za zakonske kamate.

Provoditelj programa zadržava prava slobodne ocjene jesu li poduzete od strane korisnika mjere za održavanje povećane zaposlenosti.

Bespovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere kako slijedi:

Mjera 1. Otvaranje novih gospodarskih subjekata

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 2. ovog Programa, osnovani u 2017. i 2018. godini koji po prvi puta koriste mjere poticanja od strane Grada Vukovara

Namjena/prihvatljivi troškovi:
• otvaranje ili osnivanje gospodarskog subjekta (administrativni troškovi)
• nabava strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova opreme i alata
• opremanje i uređenje poslovnog prostora
• nabava softvera ili hardvera
• obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje
• sudjelovanje na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.
• izrada promotivnih materijala
• izrada i održavanje web stranice

Visina potpore - financiranje 100% troškova, najviše do 10.000,00 kn po plaćenim računima (prihvatljivo je i plaćanje gotovinom)

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 2. Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa koji su u 2017. ili 2018. godini zaposlili najmanje jednu osobu s područja Grada Vukovara na puno radno vrijeme, te imaju povećanje broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u godinu dana koja prethodi novom zapošljavanju pri čemu broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva mora biti jednak ili veći od broja zaposlenih na dan novog zapošljavanja (osobe na stručnom osposobljavanju ne uzimaju se u obzir).

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• nabava strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova opreme i alata
• opremanje i uređenje poslovnog prostora
• nabava softvera ili hardvera
• školovanje, osposobljavanje
• sudjelovanje na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.
• izrada promotivnih materijala
• izrada i održavanje web stranice

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 30.000,00 kuna po novozaposlenom, a maksimalno 100.000,00 kn

Obveza korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti i povećane zaposlenosti najmanje godinu dana od dana dodjele potpore, a ovisno o broju novozaposlenih osoba za koje je ostvarena potpora.

Mjera 3. Očuvanje postojećih poduzetnika

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članku 4. ovog Programa koji posluju na području Grada Vukovara minimalno 2 godine do podnošenja zahtjeva

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• nabava strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova opreme i alata
• opremanje i uređenje poslovnog prostora
• nabava softvera ili hardvera
• obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.
• izrada promotivnih materijala
• izrada i održavanje web stranice

Visina potpore - 40% troškova, najviše do 15.000,00 kuna

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 4. Edukacija za gastro zanimanja u restoranima i hotelima

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa, a koji su registrirani za pripremanje i posluživanje hrane

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• ugovorena usluga edukacije za usavršavanje u gastro zanimanjima
• izrada i poboljšanje postojećih jelovnika i vinskih karti

Visina potpore - 80% troškova, najviše do 20.000,00 kuna.

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore

Mjera 5. Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• konzultantske usluge i edukacije kod uvođenja sustava i standarda kvalitete
• troškovi finalizacije ili dorade proizvoda kojima se osiguravaju nužni uvjeti za stjecanje prava uporabe oznake kvalitete
• certificiranje sustava i proizvoda
• troškove stjecanja prava uporabe oznake branda, znaka izvornosti, zemoljopisnog podrijetla i sl. ( Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP, CE oznaka, HRN EN norme, brend Grada Vukovara)

Visina potpore - 70% troškova, najviše do 15.000,00 kuna.

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 6. Subvencija zakupnine poslovnih prostora

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1.članka 2. ovog Javnog poziva koji obavljaju proizvodnu djelatnost i koji su sklopili Ugovor o zakupu poslovnog prostora s maksimalnom cijenom od 12,00 kn/m2 mjesečno. Potpora se odobrava na rok od 12 mjeseci.

Namjena / prihvatljivi troškovi:

• zakupnine poslovnih prostora (zakupnici koji su sklopili ugovor o zakupu poslovnog prostora nakon 1. siječnja 2018. g.) na području Grada Vukovara, koji nisu u vlasništvu Grada Vukovara (od 300 do 1000 m2)

Visina potpore- ovisi o broju zaposlenih, odnosno;
15% od utvrđene cijene zakupnine za subjekte koji imaju minimalno 5 zaposlenih; 30% od utvrđene cijene zakupnine za subjekte koji imaju minimalno 10 zaposlenih; 50% od utvrđene cijene zakupnine za subjekte koji imaju minimalno 20 zaposlenih

Obveze korisnika: Primatelj potpore mora zadržati proizvodnu aktivnost na području Grada Vukovara najmanje 3 godine od dana dodjele potpore

Mjera 7. Poslovni prostori - projekt „Obrtnička ulica"

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1.članka 2. ovog Javnog poziva koji su sklopili Ugovor o zakupu poslovnog prostora s maksimalnom cijenom od 70,00 kn/m2

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• zakupnina poslovnih prostora (zakupnici koji su sklopili ugovor o zakupu poslovnog prostora nakon 1. siječnja 2018. g.) koji nisu u vlasništvu Grada Vukovara, a nalaze se na području ulice Dr. Franje Tuđmana od kućnog broja 1 do kućnog broja 38 (projekt „Obrtnička ulica").

Visina potpore – 50% zakupnine definirane Ugovorom o zakupu, a najviše do 1.500,00 kn/mj po poslovnom subjektu na period od godine dana

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti u zakupljenom prostoru najmanje 2 godine od dana dodjele potpore.

Mjera 8. Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa, koji obavljaju poslovnu djelatnost na području grada Vukovara najmanje 5 godina.

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• nabava i ugradnja novih strojeva i nove tehnologije u svrhu djelatnosti za koji je registrirano (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, oprema, mjerni instrumenti, specijalni alati te oprema i instrumenti u istraživačkim i drugim aktivnostima)

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 30.000,00 kuna

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 9. Razvoj inovativnih proizvoda i usluga

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Visina potpore - financiranje 100% troškova, u maksimalnom iznosu do 10.000,00 kuna

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 10. Izrada i prijava projektnih prijedloga

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1.članka 2. ovog Javnog poziva koji su se u 2017. ili 2018. godini prijavili na neki od natječaja financiranih iz fondova EU ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH.

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• konzultantske usluge
• izrada prijave projektnog prijedloga
• izrada studije predizvodljivosti i izvodljivosti
• izrada studije utjecaja na okoliš
• priprema/revizija/ažuriranje tehničkog dijela projekta
• priprema relevantne natječajne dokumentacije (tehničke specifikacije / troškovnik / poslovni plan)

Visina potpore - 80% troškova, najviše do 20.000,00 kn

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 11. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1.članka 2. ovog Javnog poziva koji imaju najmanje 10 zaposlenih radnika i obavljaju proizvodnu djelatnost na području Grada Vukovara.

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• ulaganje u nove strojeve, opremu i tehnologiju
• sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima (trošak izložbenog prostora, promidžbenih materijala, smještaja i prijevoza sudionika)
• ulaganje u razvoj proizvoda
• ulaganje u standarde kvalitete
• troškovi izvoznog poslovanja
• uređenje i opremanje poslovnog prostora

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 200.000,00 kn

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore te zadržavanje minimalno 10 zaposlenika s područja grada Vukovar kontinuirano godinu dana

Mjera 12. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 2. ovog Javnog poziva.

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika (vezano uz osnovnu djelatnost)

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 5.000,00 kuna po zaposlenom

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje godinu dana od dana dodjele potpore.

Mjera 13. Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1.članka 2. ovog Javnog poziva koji na području Grada Vukovara obavljaju proizvodnu djelatnost

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• priključenje na javne distributivne mreže električne energije i plina

Visina potpore:
- 50 % troškova priključenja ili povećanja priključene snage priključka na električnu distributivnu mrežu, najviše do 100.000,00 kn
- 50 % troškova priključenja na plinsku distributivnu mrežu, najviše do 100.000,00 kuna

Obveza korisnika: Održavanje poslovne djelatnosti na području grada Vukovara te ugovora o priključenju i opskrbi najmanje 2 godine od dana podnošenja zahtjeva

Mjera 14. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih prostora

Korisnici: Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 2. ovog Javnog poziva

Namjena / prihvatljivi troškovi:
• izrada glavnog projekta, projektantskog troškovnika i izvedbeni projekt

Visina potpore: 75 % troškova, najviše do 100.000,00 kuna

Obveza korisnika: Ishodovanje građevinske dozvole najkasnije u roku od godine dana od dana podnošenja zahtjeva, izgradnja objekta u roku od tri godine od dana podnošenja zahtjeva

4. ODABIR KORISNIKA

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu razmatraju se prema vremenu zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.
Postupak odabira korisnika potpora provest će Povjerenstvo za dodjelu potpora koje imenuje gradonačelnik Grada Vukovara. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi konačnu Odluku o odabiru korisnika bespovratne potpore.

5. NAČIN OBJAVE REZULTATA

Svi poduzetnici koji podnesu zahtjev na Javni poziv biti će pisano obaviješteni o rezultatima njihovog zahtjeva.

6. POTPISIVANJE UGOVORA

Podnositelji zahtjeva kojima se odobre bespovratne potpore, sklopit će s Gradom Vukovarom Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika bespovratne potpore i Grada Vukovara (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, način i dinamika izvješćivanja, instrumenti osiguranja povrata dodijeljene potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i drugo).

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNI DOKAZI

Obrasci Zahtjeva za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru, sastavni su dio ovog Javnog poziva i na istima je propisana potrebna obvezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu.

Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili obrazloženje.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara ili na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju na adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 VUKOVAR,
uz naznaku: „Potpore za razvoj poduzetništva Grada Vukovara u 2018. godini"

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 032/456-573 ili 032/456-576.

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2018.g. Gradonačelnik može donijeti odluku o prijevremenom zatvaranju Javnog poziva i prije navedenog roka.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-01-18-3
Vukovar, 23. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK:

Ivan Penava, prof.

Javni poziv

1. Otvaranje novih gospodarskih subjekata

2. Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti

3. Očuvanje postojećih poduzetnika

4. Edukacija za gastro zanimanja u restoranima i hotelima

5. Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete

6. Subvencija zakupnine poslovnih prostora

7. Poslovni prostori - projekt „Obrtnička ulica"

8. Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija

9. Razvoj inovativnih proizvoda i usluga

10. Izrada i prijava projektnih prijedloga

11. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji

12. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika

13. Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže

14. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih prostora

Obrazac Izjava 1 / 2018" – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac Izjava 2 / 2018" – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Tablični prikaz troškova

 

 

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu