Grad Vukovar obavještava građane o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste na k.č. br. 2988 u k.o. Vukovar koja u naravi predstavlja ulicu Nad prugom u Vukovaru

Temeljem članka 107. Zakona o cestama ( „NN" br. 84/11,22/13, 148/13 i 92/14 ) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Vukovar obavještava građane o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste na k.č. br. 2988 u k.o. Vukovar koja u naravi predstavlja ulicu Nad prugom u Vukovaru.

Obilježavanje granica zemljišta započinje 03. travnja 2018 godine, a izvodit će ga službenici Gradske uprave Grada Vukovara uz stručnu pomoć inženjera geodezije Snježane Rako, dipl. ing. geod. iz Zajedničkog geodetskog ureda Snježana Rako i Igor Mihelić iz Vukovara.

Pozivaju se nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 05. travnja 2018. godine u vremenu od 12.00 – 14.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured br. 15., Dr. Franje Tuđmana br. 1., Vukovar.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/17
URBROJ: 2196/01-02-18-3
Vukovar, 22. ožujka 2018. god.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu