Javni poziv za davanje u zakup javne površine za korištenje sajamskih kućica i štandova za vrijeme održavanja manifestacije „Svi zaJedno – hrvatsko naj"

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31 Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 14. stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 10/16.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za davanje u zakup javne površine za korištenje sajamskih kućica i štandova za vrijeme održavanja manifestacije „Svi zaJedno – hrvatsko naj"

Članak 1.
Grad Vukovar će omogućiti zakup javne površine za korištenje postavljenih sajamskih kućica na Trgu Republike Hrvatske i za korištenje postavljenih štandova u ulici Dr. F. Tuđmana i J. J. Strossmayera (pješačka zona) za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Svi zaJedno – hrvatsko naj" koja će trajati od 3.-6. svibnja 2018. godine.

Članak 2.
U svrhu pružanja trgovačkih i ugostiteljskih usluga iz članka 1. ovog Javnog poziva, Grad Vukovar će dati u zakup javnu površinu na Trgu RH za korištenje sajamskih kućica uz početnu cijenu od 600,00 kuna, za korištenje štandova u ulici Dr. F. Tuđmana i J.J. Strossmayera (pješačka zona) uz početnu cijenu od 300,00 kuna za vrijeme trajanja manifestacije.

Članak 3.
Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Članak 4.
Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.
Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:

1. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe s adresom, OIB-om i kontaktima
2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3. Ponuđenu cijenu zakupnine
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 6 mjeseci
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 6 mjeseci
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom

Članak 5.
Prihvatit će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, provest će se usmeno nadmetanje. S ponuđačem koji je zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.

Članak 6.
Za provođenja ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za kulturu i turizam.

Članak 7.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 8.
Rok za podnošenje ponuda je najkasnije 23. travnja 2018. godine.
Ponuda se dostavlja na adresu:

Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu i turizam
Dr. Franje Tuđmana 1
32 000 Vukovar
s naznakom
„ZA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA KORIŠTENJE SAJAMSKIH KUĆICA I ŠTANDOVA – NE OTVARAJ".

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČLENIK

KLASA: 334-01/18-01/5
URBROJ: 2196/01-02-18-3
U Vukovaru, 13. travnja 2018.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

PLANIRANI PROGRAM

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu