NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM, VJERSKI CJELODNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE u Dječjem vrtiću Vukovar I za pedagošku god. 2018./2019.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-10
Vukovar, 4. svibnja 2018.

Na temelju članka 15. st. 1. i čl. 23. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo Narodne novine broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara od 17. travnja 2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na 46. sjednici održanoj 4. svibnja 2018. objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE
U REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM,
VJERSKI CJELODNEVNI PROGRAM
I PROGRAM PREDŠKOLE
u Dječjem vrtiću Vukovar I
za pedagošku god. 2018./2019.

Prijave za upis djece vršit ćemo od 7. do 16. svibnja 2018.godine u prostorijama Područnog objekta Vukovar novi, Županijska 15, u Vukovaru, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

I. Uz prijavu za polaznike REDOVITOG CJELODNEVNOG PROGRAMA (10 sati) i POLUDNEVNOG PROGRAMA (Bogdanovci) potrebno je priložiti :
1. zahtjev za predupis (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na stranici http://www.djecjivrticvukovar1.hr/web/images/2017/zahtjev_za_predupis2017.pdf ,
2. inicijalni upitnik o djetetu (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na http://www.djecjivrticvukovar1.hr/web/images/2017/inicijalni_upitnik2017.pdf ,
3. preslika osobnih iskaznica kao dokaz o prebivalištu djeteta i korisnika usluga (oba roditelja/skrbnika djeteta),
4. presliku rodnih listova sve djece iz obitelji,
5. potvrda o radnom statusu korisnika usluga,
6.dokaz o statusu korisnika usluga kao hrvatskog branitelja i/ili stradalnika Domovinskog rata,
7. dokumentacija kojom se dokazuje da drugi roditelj ne sudjeluje u izdržavanju djeteta (potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb) za samohrane roditelje,
8. dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju sukladno odredbama članka 6., stavka 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 63/08. i 90/10.), i to od strane prvostupanjskog tijela vještačenja,
9. presliku kartona cijepljenja i zdravstvene iskaznice djeteta,
10. uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda liječnika pedijatra).

II. Prednosti pri upisu djece s područja grada Vukovara u redoviti program imaju:
- djeca roditelja branitelja i invalida Domovinskog rata,

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu