Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Vukovara

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

KLASA: 406-01/18-01/25
URBROJ: 2196/01-5-18-31
Vukovar, 11. svibnja 2018.

PREDMET: Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Vukovara

I. Izlaže se na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Vukovara. Javni uvid u Prijedlog Programa započinje dana 11. svibnja 2018. objavom na oglasnoj ploči Grada Vukovara te na službenoj web stranici.

II. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Vukovara, s popratnom dokumentacijom, može se od 11. svibnja 2018. do 25. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 9.00 - 11.00 sati u prostorijama Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, (2. kat, ured br. 19).

III. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Vukovara u roku od 30 dana.

IV. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Grada Vukovara (prizemlje, ured br. 1), Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, zaključno sa 25. svibnja 2018. godine.

PROČELNICA:
Marijana Grubišić, dipl. oec.

DOSTAVITI:
 oglasna ploča Grada Vukovara
 službena web stranica - objava
 arhiva, ovdje

 

PRILOZI:

Prijedlog programa

Prilog 1

Prilog KKP -1

Prilog KKP -2

Prilog KKP -3

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu