P O Z I V za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora

Temeljem članaka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/09., 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

P O Z I V
za dostavu ponuda za zakup poslovnog prostora

I.
Pozivaju se vlasnici poslovnih prostora na dostavu ponude za davanje u zakup poslovnog prostora Gradu Vukovaru za potrebe rada Javne pučke kuhinje.
Potrebni su poslovni prostor sljedećih karakteristika:
1. prostor u I. zoni grada Vukovara - kako je određeno Odlukom o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 12/11., 6/12., 10/12., 9/13., 2/14., 8/14., 11/14., 6/15., 7/15., 8/16., 14/16., 5/17., 9/17., 11/17. i 13/17.),
- omogućen kolni prilaz,
- površina od 50-100 m²,
- opremljen sanitarnim čvorom,
- priključen na vodovodnu i električnu mrežu,

2. prostor u II. zoni grada Vukovara - kako je određeno Odlukom o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik" grada Vukovara br. 12/11., 6/12., 10/12., 9/13., 2/14., 8/14., 11/14., 6/15., 7/15., 8/16., 14/16., 5/17., 9/17., 11/17. i 13/17.),
- omogućen kolni prilaz,
- površina od 60-80 m²,
- opremljen sanitarnim čvorom,
- priključen na vodovodnu i električnu mrežu,

II.
Prihvatljivi iznos mjesečne zakupnine je:
1. za prostor pod brojem 1. iz točke I. poziva - do 1.800,00 kn + PDV ukoliko je prostor opremljen zasebnim mjernim uređajima za utrošenu vodu, električnu energiju i/ili drugi energent, a ukoliko prostor nije opremljen zasebnim mjernim uređajima pa su režijski troškovi obuhvaćeni zakupninom, zakupnina se uvećava za iznos prihvatljivih režijskih troškova u visini 200,00 kn + PDV,

2. za prostor pod brojem 2. iz točke I. poziva - do 800,00 kn + PDV ukoliko je prostor opremljen zasebnim mjernim uređajima za utrošenu vodu, električnu energiju i/ili drugi energent, a ukoliko prostor nije opremljen zasebnim mjernim uređajima pa su režijski troškovi obuhvaćeni zakupninom, zakupnina se uvećava za iznos prihvatljivih režijskih troškova u visini 200,00 kn +PDV.

Osim zakupnine i režijskih troškova Grad Vukovar snosi i druge troškove redovite uporabe poslovnog prostora (čišćenje, zajednička pričuva i sl.).
Troškovi investicijskog održavanja i pričuve ne predstavljaju prihvatljive troškove i terete zakupodavca.
Zakup se zasniva na rok od pet godina uz mogućnost daljnjeg produženja sa početkom zakupa 1. lipnja 2018. godine.

III.
Pisana ponuda mora sadržavati
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, IBAN ponuditelja,
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe,
3. broj katastarske čestice na kojoj je izgrađen poslovni prostor i površinu poslovnog prostora,
4. dokaz o vlasništvu poslovnog prostora- izvadak iz zemljišne knjige (e-izvadak), ukoliko je poslovni prostor u vlasništvu više osoba ponudu podnose svi suvlasnici,
5. dokaz da se zgrada u kojoj se nalazi poslovni prostor smatra postojećom zgradom sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine" broj 153/13. i 20/17),
6. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine uz naznaku jesu li zakupninom obuhvaćeni režijski troškovi,
7. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Vukovaru (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara).

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom „Dostava ponude za zakup poslovnog prostora – ne otvarati"
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u tisku.

IV.
Javno otvaranje ponuda održat će se 30. svibnja 2018. godine u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 10.00 sati. Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnija ponuda je ona koja, uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja, sadrži najnižu ponuđenu cijenu mjesečnog zakupa korigiranu za iznos prihvatljivih režijskih troškova. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku cijenu zakupa povoljnija je ponuda sa nižom ukupnom cijenom zakupa.
Grad Vukovar do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja poziva i neprihvaćanja niti jedne ponude.

V.
Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Najpovoljniji ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu. U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, a ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Ovaj natječaj objaviti će se u Vukovarskim novinama i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA:372-03/18-01/11
URBROJ:2196/01-02-18-6
Vukovar, 02. svibnja 2018. godine
Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu