Javni poziv za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2018./2019. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R

KLASA: 601-01/17-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-32
Vukovar, 21. svibnja 2018.

Na temelju članka 15.a, 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 11., 12.,13., 14. i 30. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA:601-02/17-02/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-02), od 26.lipnja 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 57. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

Prijave za upis djece vršit ćemo od 21. svibnja do 30. svibnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Radost", Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakodnevno u okviru petodnevnog radnog tjedna, za slijedeće programe:

I. PROGRAMI:
a) REDOVITI PROGRAMI
- Redoviti 10-satni program,
- Redoviti 6-satni program s ručkom,
- Redoviti 6-satni program bez ručka.

b) POSEBNI PROGRAMI
- Rano učenje engleskog jezika.

c) PROGRAMI JAVNIH POTREBA
- Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu
obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
- Djeca s teškoćama u razvoju.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

a) REDOVITI PROGRAMI
- popunjeni zahtjev za upis (preuzimanje u prostorima vrtića ili službenoj stranici (www.dv-
vukovar2.hr)
- dokaz o prebivalištu djeteta i korisnika usluga (oba roditelja /skrbnika i djece),
- preslika rodnog lista djeteta,
- potvrda o radnom statusu korisnika usluga,
- dokaz o statusu korisnika usluga kao hrvatskog branitelja i/ili stradalnika Domovinskog rata,
- dokumentacija kojom se dokazuje samohranost roditelja,
- dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno
odredbama čl.6. podstavka 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe („narodne novine", broj 63/08, 90/10).
- preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta.
b) PROGRAM PREDŠKOLE
- preslika rodnog lista djeteta,
- preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- preslika osobnih iskaznica oba roditelja i djeteta,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta.
III. PRIORITET KOD UPISA DJECE S PODRUČJA GRADA VUKOVARA U
REDOVITI PROGRAM IMAJU:
- djeca branitelja i invalida Domovinskog rata,
- djeca s teškoćama u razvoju,
- djeca čija su oba roditelja zaposlena,
- djeca iz obitelji s troje i više djece
- djeca samohranih roditelja,
- djeca u udomiteljskim obiteljima,
- djeca u godini pred polazak u školu,
- djeca roditelja koja primaju doplatak za djecu,
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.

Djeca primljena slijedom Odluke o upisu, polaze u Dječji vrtić Vukovar II, početkom pedagoške godine koja započinje 1. rujna 2018. godine.

IV. OBJAVA REZULTATA I UPISI

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni 4. lipnja 2018. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Radost" i Dječjeg vrtića „Borovo", na službenoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr ) i službenoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar II (www.dv-vukovar2.hr).

V. NAČIN OSTVARIVANJA I ZAŠTITE PRAVA UČESNIKA U POSTUPKU UPISA

Protiv Odluke o upisu može se izjaviti žalba u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o upisu. Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

NAPOMENA: Svi roditelji, starih i novih polaznika redovitih programa jaslica i vrtića dužni su priložiti cjelokupnu novu dokumentaciju.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu