JAVNI POZIV - Grad Vukovar obavještava građane o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - ulice Splitska u Vukovaru

Temeljem članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine" broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Vukovar obavještava građane o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - ulice Splitska u Vukovaru na k.č.br.4071/6 K.o.Vukovar.
Obilježavanja granica zemljišta započinje 22. kolovoza 2018. godine. godine, a izvoditi će ga službenici gradske uprave Grada Vukovara uz stručnu pomoć inženjera geodezije Snježane Rako, dipl.ing.geod., Zajednički geodetski ured Snježana Rako i Igor Mihelić, Kardinala Alojzija Stepinca 6, Vukovar.
Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu obaviti 24. kolovoza 2018. godine u vremenu od 12:00 – 14:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 13, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/53
URBROJ: 2196/01-02-18-2
Vukovar, 21. kolovoza 2018.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu