Natječaj za davanje u zakup reklamnih panoa na autobusnim stajalištima u gradu Vukovaru

Temeljem članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 13/16 i 8/18), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup reklamnih panoa na autobusnim stajalištima u gradu Vukovaru

Članak 1.

Daju se u zakup reklamni panoi na autobusnim stajalištima u gradu Vukovaru na sljedećim lokacijama:
1. ulica Trpinjska cesta ispred k.br. 198, jedan svjetlosni dvostrani pano;
2. ulica Blage Zadre ispred zgrade Radničkog doma, dva dvostrana panoa;
3. ulica Ivana Gundulića, preko puta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, jedan dvostrani pano;
4. ulica Široki put naselje ispred k. br. 77, jedan dvostrani pano;
5. ulica Hrvatske nezavisnosti kod križanja sa Prosinom ulicom, jedan dvostrani pano;
6. ulica Kardinala Alojzija Stepinca ispred stare tržnice, dva dvostrana svjetlosna panoa;
7. ulica Kardinala Alojzija Stepinca preko puta stare tržnice, dva dvostrana svjetlosna panoa.

Dimenzije svih reklamnih panoa su 1163 x 1716 mm.

Članak 2.

a) Početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 60,00 kn za svaki započeti m2 svjetlećeg reklamnog panoa, a za reklamne panoe bez rasvjete 25,00 kn u I. zoni i 15,00 kn u II. zoni grada za svaki započeti m2 panoa, odnosno za lokaciju pod brojem početna cijena:
1. utvrđuje se u iznosu od 240,00 kuna;
2. utvrđuje u iznosu od 200,00 kuna;
3. utvrđuje u iznosu od 100,00 kuna;
4. utvrđuje u iznosu od 60,00 kuna;
5. utvrđuje u iznosu od 60,00 kuna;
6. utvrđuje u iznosu od 480,00 kuna;
7. utvrđuje u iznosu od 480,00 kuna;

Članak 3.

Reklamni panoi iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina stanju „viđeno-kupljeno".

Članak 4.

Obveza zakupnika je redovito čišćenje i održavanje autobusne nadstrešnice u sklopu koje je reklamni pano koji je predmet zakupa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru.

Članak 6.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara broj: HR7525000091851800005, model HR24, poziv na broj 5738 - OIB
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 7.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 8.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po započetom m²,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema, Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru ne starije od 30 dana,
6. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
7. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
8. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 9.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup reklamnih panoa na autobusnim nadstrešnicama – ne otvarati"
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u "Vukovarskim novinama" i objave na službenoj internet stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda održat će se u utorak, 29. siječnja 2019. god. u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 10,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune i nepravodobne neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 11.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 12.

U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 13.

U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Članak 14.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine a najduže do 1 godine od dana objave oglasa.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-15/19-01/1
URBROJ: 2196/01-02-19-3
Vukovar, 09. siječnja 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu