JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA OD POSEBNE VAŽNOSTI U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 11/18) i Odluke o prodaji nekretnina („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 7/18), Ivan Penava, prof., gradonačelnik Grada Vukovara, raspisuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
ZA PRODAJU NEKRETNINA OD POSEBNE VAŽNOSTI
U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA

I. CILJ I SVRHA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA
Odlukom o prodaji nekretnina donesenoj na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara održanoj 06. srpnja 2018. godine („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 7/18) definirana je svrha prodaje predmetnih nekretnina i to omogućavanje gospodarskog i turističkog razvoja grada Vukovara, stoga je cilj ovog javnog prikupljanja ponuda uvjetna prodaja predmetnih nekretnina sa svrhom sanacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine.

II. MJERODAVNO PRAVO
Na ovaj postupak javnog prikupljanja ponuda primjenjuje se, kao mjerodavno pravo, zakonodavstvo Republike Hrvatske. Na istim osnovama zakonodavstvo Republike Hrvatske je mjerodavno i u odnosima prodavatelja i trećih, a koji su izravno ili neizravno dionici ovog javnog prikupljanja ponuda, a to se osobito odnosi, ali ne ograničavajući se, na izdavatelje bankarskih jamstava i svih trećih koji svojim manifestacijama volje sudjeluju u postupku prodaje, postprodaje ili bilo kojem drugom postupku koji proizlazi iz ovog javnog prikupljanja ponuda.

III. PODACI O PRODAVATELJU
Naziv i sjedište prodavatelja: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
OIB: 50041264710
Kontakt telefon:+385 32 456 563
Kontakt fax: +385 32 456 500
Internet adresa: www.vukovar.hr
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt osoba: Lidija Nikšić, voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara

IV. KOMUNIKACIJA S PRODAVATELJEM
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između prodavatelja i zainteresiranih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu putem adrese elektroničke pošte. Zainteresiranim subjektima dopušteno je navedenim modelom komunikacije postavljati pitanja vezao za pojašnjenje odredbi javnog prikupljanja ponuda te najaviti obilazak nekretnina koje su predmet prodaje.

V. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE:
Prodavatelj će nekretnine koje su predmet uvjetne prodaje prodati putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanja ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara i Večernjem listu.

VI. PREDMET PRODAJE I OBVEZUJUĆI UVJETI
Predmet uvjetne prodaje ovog javnog prikupljanja ponuda su četiri nekretnine kako slijedi:
1. 1/1 dijela nekretnine k.č.br. 1825/1 HOTEL BR. 1 TRG REPUBLIKE HRVATSKE, POMOĆNA ZGRADA I PARK, površine 4625 m2 (HOTEL BR. 1 TRG REPUBLIKE HRVATSKE površine 1709 m2, POMOĆNA ZGRADA površine 119 m2 i PARK površine 2797 m2) upisana u z.k.ul.br. 7934 zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Vukovara, K.O. 334316, VUKOVAR.

Za nekretninu je izdana Uporabna dozvola Grada Vukovara, Upravnog odjela za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Vukovar, KLASA: UP/I 361-05/14-05/02, URBROJ: 2196/01-2-14-07 od 12. veljače 2014. godine.

Na nekretnini je 14. svibnja 2015. godine uknjiženo pravo služnosti radi pristupa, postavljanja i održavanja KB 10(20)kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "Trg Republike Hrvatske", Vukovar KB NN iz MTS 10(20)/0,4 kV "Trg Republike Hrvatske", Vukovar sukladno skici koja čini sastavni dio Ugovora na kč.br. 1825/1 upisane u A za korist: HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., OIB: 25484937943, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 27.

2. 1/1 dijela nekretnine k.č.br. 1836/5 NEPLODNO TRG REPUBLIKE HRVATSKE, površine 193 m2, upisana u z.k.ul.br. 11729 zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Vukovara, K.O. 334316, VUKOVAR.

Na nekretnini je evidentirana zabilježba temeljem čl. 8. st. 2 Zakona o lukama unutarnjih voda NN RH br. 142/98 i Uredbe o određivanju lučkog područja luke Vukovar NNRH br. 100/01 od 08. studenog 2001. godine, da ima svojstvo lučkog područja.

Na nekretnini je ustanovljeno pravo stvarne služnosti polaganja, imanja i održavanja infrastrukturne građevine radi prespajanja postojećih dijelova kanalizacijske mreže na glavni spojni kolektor-prespajanje kolektora iz Bolničke ulice, prespajanje kanalizacije naselja Rupe, prespajanje ispusta Dvorac-Dunavska ulica i rekonstrukcije postojećeg sifona ispod rijeke Vuke u Vukovaru preko kč.br. 1836/2 i kč.br. 1836/5 u A, kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana koja čini sastavni dio ugovora, za korist: VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O., OIB: 95863787953, VUKOVAR, Jana Bate 4.

3. 1/1 dijela nekretnine k.č.br. 1822 TRG REPUBLIKE NEPL. (PARK), površine 11 m2, upisana u z.k.ul.br. 11728 zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Vukovara, K.O. 334316, VUKOVAR.

Na nekretnini nema zabilježbi niti tereta.

4. 1/1 dijela nekretnine k.č.br. 1823 NEPL. (PARK) TRG REPUBLIKE, površine 10 m2, upisana u z.k.ul.br. 4285 zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Vukovara, K.O. 334316, VUKOVAR.

Na nekretnini nema zabilježbi niti tereta.

Predmetne nekretnine se prodaju radi omogućavanja gospodarskog i turističkog razvitka grada Vukovara, temeljem Odluke o prodaji nekretnina („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 7/18).

Predmetne nekretnine se prodaju uvjetno, odnosno iste se mogu prodati ukoliko će kupac izvršiti sanaciju ili rekonstrukciju nekretnine ili će izgraditi novu građevinu na k.č.br. 1825/1 HOTEL BR, 1 TRG REPUBLIKE HRVATSKE, POMOĆNA ZGRADA I PARK, površine 4625 m2 (HOTEL BR. 1 TRG REPUBLIKE HRVATSKE površine 1709 m2, POMOĆNA ZGRADA površine 119 m2 i PARK površine 2797 m2) upisana u z.k.ul.br. 7934 zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Vukovara, K.O. 334316, VUKOVAR.

Predmetne nekretnine se prodaju zajedno te nije dozvoljeno nuđenje kupnje pojedine nekretnine. Ponuda koja bude obuhvaćala kupnju pojedine nekretnine neće se razmatrati.

Predmetne nekretnine se kupuju po načelu viđeno/kupljeno (u viđenom stanju) te se kupac odriče prava pobijati ugovor po osnovi skrivenih ili bilo kojih drugih nedostataka predmetnih nekretnina.

VII. MOGUĆNOST I VRIJEME PREGLEDA NEKRETNINE
Zainteresirani ponuditelji imaju mogućnost pregledati predmetne nekretnine do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu pismenu najavu sredstvima komunikacije navedenim u točki III. minimalno 48 sati prije namjeravanog pregleda. Prodavatelj će na svaki zahtjev za pregled nekretnine odgovoriti najkasnije u roku jednog radnog dana od zaprimljenog zahtjeva te će prodavatelj u odgovoru zainteresiranom subjektu definirati datum i sat pregleda nekretnine.

VIII. NAMJENA NEKRETNINE SUKLADNO PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI
Namjena nekretnina sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji je gospodarska – ugostiteljsko - turistička namjena (T1) – hotel.

IX. POČETNA CIJENA NEKRETNINE
Početna cijena svih nekretnina zajedno iznosi 10.700.000,00 (desetimilijunaisedamstotisuća) kuna.

X. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM PRIKUPLJANJU PONUDA
Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Omogućuje se sudjelovanje zajednice ponuditelja tj. konzorcija odnosno svih drugih oblika ortaštva.

XI. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Zainteresirani ponuditelji svoju ponudu dužni su dostaviti prodavatelju najkasnije do 01.03.2019. godine u pisarnicu Grada Vukovara ili istu predati do navedenog roka na poštu preporučenom pošiljkom. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude koje se predaju nakon naznačenog roka, prodavatelj će neotvorene vratiti zainteresiranom subjektu te iste neće razmatrati.

XII. ODREDBE O PONUDI
Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da će kupiti predmetne nekretnine s ciljem sanacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ovog javnog prikupljanja ponuda. Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog javnog prikupljanja ponuda. Trošak pripreme i podnošenja ponude snosi u cijelosti zainteresirani subjekt.

Jezik i pismo ponude
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku ponuditelj obvezno uz izvornik dokumenta prilaže i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine strane riječi, izraze koji ne utječu na razumljivost ponude kao npr. stručne riječi, internacionalizme i prilagođenice koje su opće razumljive i koje ne utječu na razumljivost ponude prema prodavateljevom sudu. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku.

Oblik ponude
Ponude se dostavljaju u papirnatom obliku. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom te preko naljepnice se stavlja vlastoručni potpis, a ako je ponuditelj pravna osoba, vlastoručni potpis zakonskog zastupnika ili punomoćnika).
Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice kroz ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio ponude.

Način dostave ponuda
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana br. 1
32000 Vukovar
s naznakom "Ponuda za natječaj – prodaja nekretnina – ne otvaraj"

Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od dana isteka roka za predaju ponuda.
Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude.

XIII. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:
1. Sadržaj ponude.
2. Ispunjen ponudbeni list (obrazac se nalazi u privitku Javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr ).
3. Preslika domovnice za ponuditelje fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kao dokaz da ponuditelj fizička osoba ima prebivalište u državi članici Europske unije. Za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja.
4. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.), koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog javnog prikupljanja ponuda.
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
6. Izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
7. Opisni prijedlog investicijskog zahvata (na najviše 10 stranica) koji minimalno sadržava:
- opis investicije (sanacija, rekonstrukcija ili građenje nove građevine),
- opis građevine (broj nadzemnih etaža, max. ukupna građevinska bruto površina nadzemnih etaža i drugo),
- planirani iznos investicije,
- rok dovršetka investicije, s tim da se dovršetkom investicije smatra ishođenje uporabne dozvole (kod rekonstrukcije i građenja nove građevine). Svi rokovi moraju biti u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz ovog javnog prikupljanja ponuda. Prijedlogu se mogu, ali ne moraju, priložiti skice, nacrti, idejni projekti i sl.
8. Izjavu o zajamčenom iznosu investicije.
9. Reference ponuditelja u formi Izjave s opisom prije izvedenih ili završenih projekata i investicijskom vrijednošću. Izjava mora sadržavati ime i prezime te kontakt podatke osobe kod koje se može izvršiti provjera navoda iz Izjave.

Nepravodobne i nepotpune ponude prodavatelj neće razmatrati.

XIV. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PRISTIGLIH PONUDA
Prodavatelj će započeti s otvaranjem i pregledom svih pristiglih ponuda dana 08.03.2019. godine u 12:00 sati na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
Otvaranje ponuda je javno te na isto mogu pristupiti sve zainteresirane osobe. Na javnom otvaranju prodavatelj će javno iznijeti broj pristiglih ponuda te naziv i sjedište subjekata koji su predali svoje ponude, dok svi ostali elementi ponude neće biti javno obznanjeni.

XV. JAMČEVINA
Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti Potvrdu naloga o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 1.070.000,00 kuna. Jamčevina ima svojstvo Jamstva za ozbiljnost ponude, a za slučaj zaključenja ugovora ista će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. Uračunavanje jamčevine u kupoprodajnu cijenu ne znači potpunu isplatu kupoprodajne cijene te na osnovu izvršenog uračunavanja, a do potpune isplate kupoprodajne cijene, kupac nema pravo zahtijevati, bez pisane suglasnosti prodavatelja, upise ili predbilježbe u zemljišnim knjigama na predmetnim nekretninama.

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN: HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.

Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj koji odustane od ponude za vrijeme valjanosti iste i ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude (ukoliko svojim manifestacijama volje odustane od ponude ili ako ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku), gubi pravo na povrat jamčevine te će se ista smatrati jamstvom za ozbiljnost ponude te kao iznos paušalizirane naknade štete (Liquidated damages) i troškova koji su nastali prodavatelju.

XVI. KRITERIJI ZA DONOŠENJE ODLUKE O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:
R.b. Kriterij Broj bodova
1. Iznos kupoprodajne cijene (KR1) 40
2. Zajamčeni iznos investicije (KR2) 30
3. Reference ponuditelja (KR3) 30
UKUPNO 100

KR1 - Iznos kupoprodajne cijene
Prodavatelj kao jedan od kriterija određuje Iznos kupoprodajne cijene za predmetne nekretnine. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija Iznos kupoprodajne cijene je 40 bodova.
Ponuditelj čiji je Iznos kupoprodajne cijene najviši ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovne vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule: broj bodova = cijena ponude / najviša cijena valjane ponude x 40.

KR2 - Zajamčeni iznos investicije
Prodavatelj kao jedan od kriterija određuje Zajamčeni iznos investicije za predmetne nekretnine. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija Zajamčeni iznos investicije je 30 bodova.
Ponuditelj čiji je Zajamčeni iznos investicije najviši ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovne vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće formule: broj bodova = Zajamčeni iznos investicije / najviši Zajamčeni iznos investicije x 30.

KR3 - Reference ponuditelja
Prodavatelj kao jedan od kriterija određuje reference ponuditelja. Referencama ponuditelja smatrat će se završeni projekti, u kojima je ponuditelj bio investitor sanacije/rekonstrukcije/gradnje objekata u kojemu je minimalno 51% površine ugostiteljsko – turističke ili stambeno poslovne namjene te investicijske vrijednosti minimalno 50.000.000,00 kuna.
Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija Reference ponuditelja je 30 bodova.
Broj projekata Broj bodova po ovom kriteriju
1-2 projekt 10
3-4 projekta 20
5 i više projekata 30

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda izračunavat će se zbrojem ostvarenih bodova po sva tri kriterija tj. sljedećom formulom:
ENP=KR1+ KR2+ KR3

Prodavatelj naglašava se će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda koja ostvari najveći broj bodova zbrajanjem ostvarenih bodova po svim kriterijima.

Prodavatelj posebno napominje za slučaj odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja, izvršit će se ponovno rangiranje preostalih ponuditelja te će se najpovoljnijom ponudom smatrati sljedeća ponuda koja je prema kriterijima ostavila najviši broj bodova.

Prodavatelj posebno napominje da zadržava pravo da odustane od prodaje i poništi postupak javnog prikupljanja ponuda u svako doba prije donošenja odluke o odabiru odnosno prije zaključenja ugovora o kupoprodaji. U navedenom slučaju prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima po bilo kojoj osnovi te se ponuditelji podnošenjem ponude odriču prava na naknadu štete ili naknadu bilo kojeg troška.

XVII. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE, POSTPRODAJNI UVJETI I ZAKLJUČENJE UGOVORA – bitni sastojci ugovora

S obzirom na to da je predmet natječaja uvjetna prodaja predmetnih nekretnina koja u sebi pored kupoprodaje sadrži i obvezu kupca na investiranje u vidu sanacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine te da su navedeni zahvati u prostoru značajno različiti, prodavatelj propisuje sljedeće uvjete, rokove i način plaćanja te postprodajne uvjete.

XVII.1. Sanacija predmetnih nekretnina
Za slučaj da ponuditelj ponudi kupoprodaju predmetnih nekretnina s obvezom sanacije predmetnih nekretnina, dužan je izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene u sljedećim rokovima:
• iznos od 1.070.000,00 kuna uplaćenih na ime jamčevine će se uračunati u kupoprodajnu cijenu
• ostatak iznosa kupoprodajne cijene kupac će biti dužan platiti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Zaključenje ugovora
Prodavatelj će u roku od 15 dana od objave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, poslati kupcu potpisan ugovor o kupoprodaji s javnobilježničkom ovjerom potpisa. Kupac je dužan u roku od 15 dana vratiti prodavatelju, potpisan s njegove strane, ugovor o kupoprodaji.

Prodavatelj se obvezuje kupcu u roku od osam dana od uplate potpunog iznosa kupoprodajne cijene izdati tabularnu izjavu podobnu za upis prava vlasništva na ime kupca te predati predmetne nekretnine u posjed. Prodavatelj nije dužan izdati kupcu tabularnu ispravu prije nego primi bankarsku garanciju na iznos 20% kupoprodajne cijene kao jamstvo da će kupac u iskazanim rokovima izvršiti ponuđenu sanaciju.

Ostali bitni sastojci ugovora
Utvrđuje se da je sanacija predmetnih nekretnina bitan sastojak ugovora o kupoprodaji, stoga ukoliko kupac ne započne sanaciju predmetnih nekretnina u roku od 3 mjeseca od zaključenja ugovora o kupoprodaji, ugovor o kupoprodaji se smatra raskinutim te će kupac biti dužan vratiti prodavatelju predmetne nekretnine, odnosno bit će dužan zaključiti s prodavateljem ugovor o kupoprodaji i izdati prodavatelju podobne isprave (tabularnu ispravu) koje će omogućiti prodavatelju ponovno stjecanje prava vlasništva na predmetnim nekretninama, a prodavatelj će biti dužan isplatiti kupcu kupoprodajnu cijenu umanjenu za 30%.

Utvrđuje se da je rok za dovršetak sanacije rok koji nije bitan sastojak ugovora u smislu da će se isti raskinuti nego je isti bitan u smislu ispunjenja ciljeva i svrhe kupoprodaje te za slučaj da kupac ne završi sanaciju predmetnih nekretnina sukladno opisnom prijedlogu investicijskog zahvata u roku navedenom u ponudbenom listu, dužan je prodavatelju isplatiti štetu u iznosu od 20% kupoprodajne cijene.
Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Kupac se obvezuje u roku 8 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji dostaviti prodavatelju bankarsku garanciju na iznos 20% kupoprodajne cijene kao jamstvo da će izvršiti ponuđenu sanaciju. Bankarska garancija mora biti valjana i naplativa do navedenog roka završetka sanacije.

Za slučaj da kupac ne završi ponuđenu sanaciju do roka navedenog u ponudbenom listu, prodavatelj je ovlašten naplatiti jamstvo.

XVII.2 Rekonstrukcija
Za slučaj da ponuditelj ponudi kupoprodaju predmetnih nekretnina s obvezom rekonstrukcije predmetnih nekretnina, dužan je izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene u sljedećim rokovima:
• iznos od 1.070.000,00 kuna uplaćenih na ime jamčevine, koji će se po zaključenju ugovora uračunati u kupoprodajnu cijenu
• kupac je dužan u roku od 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji podnijeti potpun i uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sukladno opisnom prijedlogu investicijskog zahvata. Kupac ima pravo u opravdanim slučajevima zahtijevati produženje ovog roka jednom za dodatni rok od 6 mjeseci. O navedenom zahtjevu Prodavatelj će odlučiti u roku od 30 dana. Prodavatelj zadržava pravo prosuđivanja što su to opravdani slučajevi.
• rok za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole iznosi 3 mjeseca od dana podnošenja potpunog i urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
• ostatak iznosa kupoprodajne cijene kupac će isplatiti prodavatelju u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole
• kupac je dužan završiti ponuđenu rekonstrukciju tj. ishoditi uporabnu dozvolu u roku navedenom u ponudbenom listu, a koji ne može biti duži od 7 godina od dana pravomoćnosti građevinske dozvole.

Zaključenje ugovora
Prodavatelj će u roku od 15 dana od objave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, poslati kupcu potpisan ugovor o kupoprodaji s javnobilježničkom ovjerom potpisa. Kupac je dužan u roku od 15 dana vratiti prodavatelju, potpisan s njegove strane, ugovor o kupoprodaji.

Prodavatelj se obvezuje kupcu u roku od osam dana od uplate potpunog iznosa kupoprodajne cijene izdati tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva na ime kupca te predati predmetne nekretnine u posjed. Prodavatelj nije dužan izdati kupcu tabularnu ispravu prije nego primi bankarsku garanciju na iznos 20% kupoprodajne cijene kao jamstvo da će kupac u iskazanim rokovima izvršiti ponuđenu rekonstrukciju.

Ostali bitni sastojci ugovora
Utvrđuje se da je rok za podnošenje urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole bitan sastojak ugovora o kupoprodaji, stoga ukoliko kupac ne podnese potpun i uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u roku od 18 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno u narednom roku odobrenom od strane prodavatelja, ugovor se smatra raskinutim te će prodavatelj zadržati iznos od 1.070.000,00 kuna koji je već uplaćen na ime dijela kupoprodajne cijene. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Rok za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole iznosi 3 mjeseca od dana podnošenja potpunog i urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Za slučaj da kupac ne ishodi pravomoćnu građevinsku dozvolu u navedenom roku zbog svoje krivnje, ugovor se smatra raskinutim te će prodavatelj zadržati već uplaćeni iznos na ime dijela kupoprodajne cijene (1.070.000,00 kuna). Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Utvrđuje se da rok za dovršetak rekonstrukcije tj. ishođenje uporabne dozvole nije bitan sastojak ugovora u smislu da će se isti raskinuti nego je isti bitan u smislu ispunjenja ciljeva i svrhe kupoprodaje te za slučaj da kupac ne ishodi uporabnu dozvolu u roku navedenom u ponudbenom listu, a koji ne može biti duži od 7 godina od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, dužan je prodavatelju isplatiti štetu u iznosu od 20% kupoprodajne cijene. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Kupac se obvezuje u roku 8 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole dostaviti prodavatelju bankarsku garanciju na iznos 20% kupoprodajne cijene kao jamstvo da će u iskazanim rokovima izvršiti ponuđenu rekonstrukciju. Bankarska garancija mora biti valjana i naplativa do navedenog roka završetka rekonstrukcije. Prodavatelj nije dužan izdati kupcu tabularnu ispravu prije nego primi navedenu bankarsku garanciju.

XVII.3. Gradnja nove građevine
Za slučaj da ponuditelj ponudi kupoprodaju predmetnih nekretnina s obvezom gradnje nove građevine, dužan je izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene u sljedećim rokovima:
• iznos od 1.070.000,00 kuna uplaćenih na ime jamčevine, koji će se po zaključenju ugovora uračunati u kupoprodajnu cijenu
• kupac je dužan u roku od 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji podnijeti potpun i uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sukladno opisnom prijedlogu investicijskog zahvata. Kupac ima pravo u opravdanim slučajevima zahtijevati produženje ovog roka jednom za dodatni rok od 6 mjeseci. O navedenom zahtjevu Prodavatelj će odlučiti u roku od 30 dana. Prodavatelj zadržava pravo prosuđivanja što su to opravdani slučajevi.
• rok za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole iznosi 3 mjeseca od dana podnošenja potpunog i urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole
• ostatak iznosa kupoprodajne cijene kupac će isplatiti prodavatelju u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole
• kupac je dužan završiti ponuđenu gradnju nove građevine tj. ishoditi uporabnu dozvolu, u roku navedenom u ponudbenom listu, a koji ne može biti duži od 7 godina od dana pravomoćnosti građevinske dozvole.

Zaključenje ugovora
Prodavatelj će u roku od 15 dana od objave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, poslati kupcu potpisan ugovor o kupoprodaji s javnobilježničkom ovjerom potpisa. Kupac je dužan u roku od 15 dana vratiti prodavatelju, potpisan s njegove strane, ugovor o kupoprodaji.

Prodavatelj se obvezuje kupcu u roku od osam dana od uplate potpunog iznosa kupoprodajne cijene izdati tabularnu isprava podobnu za upis prava vlasništva na ime kupca te predati predmetne nekretnine u posjed. Prodavatelj nije dužan izdati kupcu tabularnu ispravu prije nego primi bankarsku garanciju na iznos 20% kupoprodajne cijene kao jamstvo da će kupac u iskazanim rokovima izvršiti ponuđenu gradnju nove građevine.

Ostali bitni sastojci ugovora
Utvrđuje se da je rok za podnošenje urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole bitan sastojak ugovora o kupoprodaji, stoga ukoliko kupac ne podnese potpun i uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u roku od 18 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno u narednom roku odobrenom od strane prodavatelja, ugovor se smatra raskinutim te će prodavatelj zadržati iznos od 1.070.000,00 kuna koji je već uplaćen na ime dijela kupoprodajne cijene. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Rok za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole iznosi 3 mjeseca od dana podnošenja potpunog i urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Za slučaj da kupac ne ishodi pravomoćnu građevinsku dozvolu u navedenom roku zbog svoje krivnje, ugovor se smatra raskinutim te će prodavatelj zadržati već uplaćeni iznos na ime dijela kupoprodajne cijene (1.070.000,00 kuna). Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Utvrđuje se da rok za dovršetak gradnje nove građevine tj. ishođenje uporabne dozvole nije bitan sastojak ugovora u smislu da će se isti raskinuti nego je isti bitan u smislu ispunjenja ciljeva i svrhe kupoprodaje te za slučaj da kupac ne ishodi uporabnu dozvolu u roku navedenom u ponudbenom listu, a koji ne može biti duži od 7 godina od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, dužan je prodavatelju isplatiti štetu u iznosu od 20% kupoprodajne cijene. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Kupac se obvezuje u roku 8 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole dostaviti prodavatelju bankarsku garanciju na iznos 20% kupoprodajne cijene kao jamstvo da će u iskazanim rokovima izvršiti ponuđenu gradnju nove građevine. Bankarska garancija mora biti valjana i naplativa do navedenog roka završetka gradnje nove građevine. Prodavatelj nije dužan izdati kupcu tabularnu ispravu prije nego primi navedenu bankarsku garanciju.

XVIII. Obvezatni elementi bankarske garancije
U bilo kojem slučaju u kojemu su kupci dužni dostaviti bankarsku garanciju ista mora biti bezuvjetna i na prvi poziv, ista može biti izdana na standardnom obrascu banke izdavateljice garancije s tim da ista mora obvezatno sadržavati sljedeće odredbe, a koje drugim odredbama ne smiju biti osporene niti uvjetovane:

„Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za plaćanje bez dokaza i obrazloženja te Banka nema pravo tražiti dokumente kojima se dokazuje kršenje obveza.

Banka je izričito suglasna da se sva korespondencija između Korisnika jamstva i banke vrši isključivo na hrvatskom jeziku.

Banka ovim jamstvom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik jamstva Zahtjev za naplatu jamstva dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima između banke i korisnika jamstva mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi sporovi koji proizlaze iz ovog jamstva i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). Broj arbitara bit će tri. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski. Mjesto arbitraže bit će Zagreb. Ovlaštenik za imenovanje bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori."

Za slučaj da se jamstvo dostavlja od banke koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj, kupac je dužan dostaviti jamstvo sa potvrdom jamstva banke koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj (tzv. supergarancija), s tim da je prodavatelj ovlašten zahtjev iz jamstva podnijeti banci izdavatelja garancije kao i banci koja je jamstvo potvrdila.

Prodavatelj neće prihvatiti bankarsku garanciju koja se poziva na primjenu Ujednačenih pravila Međunarodne trgovačke komore za garancije na poziv 758 niti bilo koju drugu verziju istih ili sličnih pravila.

XIX. Rješavanje sporova
Sve sporove koji nastanu u vezi s Kupoprodajnim ugovorom vezani za pravo vlasništva i/ili stvarna prava na predmetnoj nekretnini Ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno. U slučaju da u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Vukovaru, s obzirom na njegovu isključivu stvarnu i mjesnu nadležnost.

Bilo koji drugi spor koji nastane u vezi s kupoprodajnim ugovorom, uključujući sporove koji se odnose na isplatu kupoprodajne cijene, njegov valjani nastanak, postojanje, povredu ili prestanak, kao i pravne posljedice koje iz istoga nastanu, Kupac i Prodavatelj će također nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju da u tome ne uspiju, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). Broj arbitara bit će tri. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski. Mjesto arbitraže bit će Zagreb. Ovlaštenik za imenovanje bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

XX. ZAVRŠNE ODREDBE
Prodavatelj će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja/odluku o poništenju natječaja donijeti u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda. Prodavatelj će svim ponuditeljima dostaviti odluku na adresu prebivališta/sjedišta preporučenom pošiljkom.

Za slučaj nastupa izmijenjenih okolnosti nakon zaključenja ugovora, a prije izdavanja tabularne isprave, isti je moguće u pisanom obliku izmijeniti samo u slučaju da ponuda odabranog ponuditelja i nadalje po kriterijima iz točke XVI. bude najpovoljnija. Za slučaj da ponuda odabranog ponuditelja, za slučaj nastupa izmijenjenih okolnosti, ne bude najpovoljnija prema kriterijima iz točke XVI., ugovor se raskida, te će prodavatelj zadržati iznos od 1.070.000,00 kuna koji je već uplaćen na ime dijela kupoprodajne cijene. Stranke nadalje navedeni iznos smatraju štetom koju trpi prodavatelj te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (Liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Protiv odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja/odluku o poništenju natječaja nije dopuštena žalba, ali stranke su ovlaštene u roku od 30 dana od primitka Odluke pokrenuti upravni spor.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/46
URBROJ: 2196/01-02-19-15

Vukovar, 22. siječnja 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

PONUDBENI LIST