Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2019./2020.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R

KLASA: 601-01/19-01/02
URBROJ: 2196/01-JT-5-05-19-01
Vukovar, 23. svibnja 2019.

Na temelju članka 15.a, 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13), Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara 13/16), članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01), Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 3. sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Prijave za upis djece vršit ćemo od 24. do 31. svibnja 2019. godine u prostorijama Centralnog objekta „Radost" Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, za slijedeće programe:

I. PROGRAMI:

a) REDOVITI PROGRAMI
- Redoviti 10-satni program,
- Redoviti 6-satni program s ručkom,
- Redoviti 6-satni program bez ručka.

b) PROGRAMI JAVNIH POTREBA
- Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
- Djeca s teškoćama u razvoju.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS

a) REDOVITI PROGRAMI
- Zahtjev za upis,
- Inicijalni upitnik,
- Privola za obradu podataka,
- preslika rodnog lista djeteta,
- preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta,
- dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.),
- preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja i djeteta.

b) PROGRAM PREDŠKOLE
- preslika rodnog lista djeteta,
- preslika kartona cijepljenja i zdravstvena iskaznica djeteta,
- preslika osobnih iskaznica oba roditelja i djeteta,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta.

III. PRIORITET KOD UPISA DJECE S PODRUČJA GRADA VUKOVARA U REDOVITI PROGRAM IMAJU:
- djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata,
- djeca čija su oba roditelja zaposlena,
- djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uzeta na uzdržavanje,
- djeca iz obitelji s troje i više djece,
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima,
- djeca sa manjim teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, što se utvrđuje u propisanom postupku,
- djeca roditelja koji primaju dječji dodatak.

IV. CIJENE PROGRAMA ZA DJECU I KORISNIKE USLUGA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA:
- redoviti 10-satni program iznosi 490,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 441,00 luna,
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 320,50 kuna,
- program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

V. EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA:
- redoviti 10-satni program iznosi 1.400,00 kuna,
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 1.260,00 luna,
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 915,50 kuna,

VI. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI, ODNOSNO
SKRBNICI ZA:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

VII. OBJAVA REZULTATA I UPISI

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će javno objavljeni 14. lipnja 2019. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II, na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr )i web stranici Dječjeg vrtića Vukovar II (www.dv-vukovar2.hr).

Djeca primljena temeljem natječaja polaze u Dječji vrtić Vukovar II početkom pedagoške godine koja započinje 01. rujna 2019. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća
Lidija Miletić, prof.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu