N A T J E Č A J za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18 ) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine na temelju
javnog prikupljanja ponuda

1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara na:

- k.č.br. 622/15 površine 1610 m², upisana u zk.ul.br. 9624 k. o. Vukovar, a koja u naravi predstavlja postojeću poslovnu zgradu u Poduzetničkoj zoni Priljevo, Vukovar.
Namjena nekretnine sukladno GUP-u Grada Vukovara ( "Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18 ) je I - gospodarska namjena – proizvodna.

Nekretnina se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno" te se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu iste.

2. KUPOPRODAJNA CIJENA NEKRETNINE

Početna cijena nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 1.850.000,00 kn.

3. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.

Jamčevina će biti vraćena sudionicima Natječaja koji nisu uspjeli na istom u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a sudionik koji je uspio na natječaju, pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine. Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu, nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine. Sudioniku natječaja čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
4. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

5. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja
na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr )
2. Preslika domovnice ili osobne iskaznice za fizičke osobe državljane Republike
Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice
Europske unije.
3. Preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski
registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama
Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave
natječaja.
4. Brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.
5. Dokaz o uplati jamčevine.
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vukovaru (izdaje Upravni odjel za
financije i nabavu Grada Vukovara), potvrdu o podmirenim obvezama prema
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara ( izdaje Tehnostan d.o.o.,
Vodovod grada Vukovara d.o.o., Komunalac d.o.o., Vukovarska gospodarska zona,
Vukovarska razvojna agencija i Hrvatski radio Vukovar ) i potvrdu o podmirenim
obvezama prema državnom proračunu ( izdaje Porezna uprava Vukovar ), ili potvrdu
da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i
potvrda o pridržavanju rokova odgode plaćanja.
7. Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat
uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.

Napomena: Ponuda koju dostavljaju fizičke i pravne osobe država članica Europske unije mora biti na hrvatskom jeziku, a dokumentacija koja čini privitak iste prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljana i neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja, i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne cijene iz točke 2. ovog Natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

7. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o kupoprodaji ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

8. OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Vukovarskim novinama" i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za kupovinu nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 16. srpnja 2019. godine, u 10,00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije u svezi Natječaja kao i dogovor za obilazak nekretnine koja je predmet prodaje mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-562.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/22
URBROJ: 2196/01-02-19-31
Vukovar, 14. lipnja 2019.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

Obrazac prijave na natječaj

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu