Trajni Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora na lokaciji Eko - etno centra Adica

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje 20. svibnja 2016. godine u Vukovaru

Trajni Javni poziv
za davanje u zakup poslovnih prostora na lokaciji Eko – etno centra Adica u vlasništvu
Grada Vukovara

I.

Grad Vukovar raspisuje Javni poziv za davanje u zakup 3 poslovna prostora od kojih su dva pojedinačne veličine veličine 18,06 m2, a jedan veličine 37,51 m2. Prostori su u vlasništvu Grada Vukovara, a nalaze se na k.č. br. 1493/2 u k.o. Vukovar. Riječ je o zasebnim prostorijama za izradu i prikaz tradicijskih zanata predviđenih projektom „Formiranje centra za unapređenje znanja u ruralnom turizmu" u okviru Eko – etno centra Adica.
Prostorije su opremljene alatima i namijenjene za obavljanje tradicijskih zanata: zlatovez, keramika, tkanje i izrada sapuna.
Početna cijena zakupa jedne prostorije veličine 18,06 m2 iz stavka I. ove točke iznosi 50,00 kuna mjesečno.
Početna cijena zakupa prostorije veličine 37,51 m2 iz stavka I. ove točke iznosi 104,00 kune mjesečno.
Poslovni prostori iz stavka I. ove točke ovog Javnog poziva daju se u zakup na vrijeme od 3 (slovima: tri) godine.
Za poslovni prostor zakupnik snosi sve režijske troškove i javna davanja.
Kako za cijeli objekt Eko – etno centra Adica postoji jedno brojilo, zakupnik prostora je dužan postići dogovor sa zakupnikom ugostiteljskog objekta oko podjele režijskih troškova.

II.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe registrirane u odgovarajućem registru koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti iz točke I. st.2. pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja te da im poslovni račun nije bio u blokadi tijekom 6 mjeseci prije dana prijave na natječaj.
Ukoliko ponuđač nije registriran za traženu djelatnosti, potrebno je opisati način na koji će obavljati djelatnosti iz točke I., st.2.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Ponuđači mogu nastupati zajedno ili pojedinačno.

III.

Zainteresirani ponuđači trebaju predati pismenu ponudu sa slijedećim sadržajem:

1. Ime i prezime i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima
2. Ponuđenu cijenu zakupnine poslovnog prostora uz naznaku tradicijskog obrta
3. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja
4. Potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara)
5. Dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za poslovni prostor za koji dostavlja ponudu, ukoliko je za istu registriran
6. Potvrda nadležnog tijela ukoliko se ponuditelj poziva na prednost sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora za izradu tradicijskih zanata u Eko – etno centru Adica – NE OTVARAJ "

Javni poziv ostaje otvoren do javljanja prvog ponuditelja koji zadovoljava uvjete poziva.

IV.

Prihvatit će se ponuda prvog ponuditelja uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

V.

Odluka o utvrđivanju ponuditelja bit će dostavljena izabranom ponuditelju pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru ponude.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/16-01/4
URBROJ: 2196/01-02-16-14
U Vukovaru, 20. svibnja 2016.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu