AKTI SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 16. LIPNJA 2016.

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 16. lipnja 2016., izglasano je i usvojeno 7 akata i to:

  1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
  2. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
  4. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
  6. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva
  7. Strateške smjernica za razvoj turizma Grada Vukovara u vremenu od 2016. do 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 16. lipnja 2016., izglasano je i usvojeno 7 akata.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu