AKTI SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 5. SRPNJA 2016.

 Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. Srpnja  2016., izglasano je i usvojeno 8 akata i to:

1.    Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
2.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2015. godinu u području kulture i tehničke kulture
3.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2015. godinu u području sporta i sportskih manifestacija
4.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2015. godinu u područjima ostalih korisnika, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
5.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
6.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjih zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu
7.    Odluka o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Vukovar
8.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
9.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje


Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu