AKTI SA 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 31. LISTOPADA 2016.

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. listopada 2016., izglasano je i usvojeno 6 akata i to:

  1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Urbanističkog plana uređena „Šire središte grada" (UPU-1)
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  3. Odluka o usvajanju obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.
  4. Odluka o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  6. Zaključak o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.