AKTI SA 31. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 29. STUDENOGA 2016.

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. studenoga 2016., izglasano je i usvojeno 8 akata i to:
1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2015/16. godinu Dječji vrtić Vukovar 1
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016/17. godinu Dječji vrtić Vukovar 1
3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2015/16. godinu Dječji vrtić Vukovar 2
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2016/17. godinu Dječji vrtić Vukovar 2
5. Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela u elektroničkom i analognom obliku Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada" (UPU-1)
6. Odluka o otpisu potraživanja
7. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Vukovar
8. Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu postupka za povjeravanje komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu