AKTI SA 34. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 22. VELJAČE 2017.

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. veljače 2017., izglasano je i usvojeno 11 akata i to:

- skraćeni zapoisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća održane 19. siječnja 2017. godine

 1. Strategija za djecu Grada Vukovara
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
 3. Odluka o izradi III: Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Vukovara
 4. Odluka o izradi III: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2016. godini
 6. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2017. godinu
 7. Intervencijski plan Grada Vukovara
 8. Odluka o izmjeniOdluka o javnim priznanjima Grada Vukovara
 9. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta Petrovačka dola u Vukovaru na upravljanje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Vukovar
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 11. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu