Akti sa 7. sjednice Gradskog vijeća

7. sjednica Gradskoga vijeća održana je 31. kolovoza 2011. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojo su doneseni sljedeći akti:

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar 1
2. Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vukovara za 2010.
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
5. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o mjesnim odborima
6. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Vukovar
7. Odluka o nadležnosti i sastavu Komisije Gradskog vijeća za rješavanje stambene problematike
8. Odluka o promjeni visine tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu