Akti sa 23. sjednice Gradskog vijeća

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. veljače 2013., izglasano je i usvojeno dvanaest akata i to:

1. Zaključak o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke Tomislava Džanka na dužnost predsjednika Gradskog vijeća rada Vukovara

2. Rješenje o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara

3. Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara

4. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara

5.

a. Odluka o prihvaćanju inicijative Katice Maričić i Dragana Trubarca

b. Odluka o neprihvaćanju inicijative Ante Kuprešaka

c. Odluka o prihvaćanju inicijative Vupika d.d. Vukovar

d. Odluka o prihvaćanju inicijative UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

6.

a. Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Vukovara

b. Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Vukovara

7. Donošenje:

a. Rješenja o razrješenju članova Odbora za dodjelu Javnih priznanja Grada Vukovara

b. Rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu Javnih priznanja Grada Vukovara

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu