Akti sa 1. sjednice Gradskog vijeća

 Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 27. i 30. rujna 2013., izglasano je i usvojeno 14 akta i to:
1. Rješenje o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
2. Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun
3. Rješenje o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
4. Rješenje o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
5. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
6. Odluka o pristupanju o promjeni Statuta Grada Vukovara
7. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
9. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih
10. Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vukovara
11. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara
12. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije
13. Odluka o prodaji nekretnine
14. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Vukovar 1 za pedagošku godinu 2012/13.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu