Akti sa 2. sjednice Gradskog vijeća

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 4. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 6 akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 1. sjednice, održane . 27. i 30. rujna 2013.

1. Zaključak o mirovanju mandata vijećnice Marijane Balić i verifikaciji mandata zamjenice vijećnice Mirjane Semenić Rutko
2. Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
3. Odluka o osnivanju Odbora za branitelje
4. Zaključak o upućivanju dopisa Vladi RH i nadležnim ministarstvima sa zahtjevom za žurno provođenje Zakona o prebivalištu u Gradu Vukovaru
5. Odluka o prodaji kč. br. 1226/3 ko Bršadin
6. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu