AKTI SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 30. SIJEČNJA 2015.

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Gradskoga vijeća

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. siječnja 2015., izglasano je i usvojeno 10 akata i to:
1. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2015.
2. Odluka o Izmjeni odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
3. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i Općine prijatelji djece
4. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
5. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
6. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva
7. Odluka o djelomičnom poništenju Odluke o davanju javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar" na upravljanje i korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara
8. Odluka o izmjeni nacrta dodatka ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom te gradnji i održavanju plinskog sustava iz Odluke o izmjeni odluke davanja koncesije
9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara
10. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu