AKTI SA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 29. LIPNJA 2015.

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. lipnja 2015., izglasano je i usvojeno 9 akata i to:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2015.
2. Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
3. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
6. Odluka o oslobađanju Vupika d.d. Vukovar plaćanja komunalnog doprinosa
7. Odluka o promjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
8. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zelena terasa d.o.o. Vukovar za korištenje imena Grada Vukovara
9. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu