AKTI SA 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 29. LISTOPADA 2015.

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. listopada 2015., izglasano je i usvojeno 5 akata i to:

  1. Odluka o usvajanju Procjene o ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Vukovar
  2. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Vukovaru
  3. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
  4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara
  5. Odluka o obustavi isplate sredstva za redovno godišnje financiranje Srpske narodne stranke – SNS

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu