Javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje udrugama – 204. vukovarske brigade br. 6

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Opširnije...

ODLUKA - raspisivanje javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Na temelju članka 47. stavak 3. točka 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

Opširnije...

II. Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Ažuriran je Indikativni kalendar postupka Natječaja

Opširnije...

Javni poziv za sredstva pričuve udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2019. godini

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za sredstva pričuve udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2019. godini

Opširnije...

Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2019. godini

Opširnije...

II. Javni natječaj:Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini

Opširnije...

II. JAVNI NATJEČAJ: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata za 2019. godinu

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini

Opširnije...

II. Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine" broj 26/15) i članka 51. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Vukovara objavljuje II. Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta za 2019.

Predmet Javnog natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama čiji je djelovanje usmjereno na rad u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini.

Opširnije...

Javni poziv za 2019. – Ostale tekuće donacije (vanredna sredstava)

Javni poziv udrugama – jednokratna sredstva za Osnaživanje civilnog društva i zdravstvenu i socijalno humanitarnu zaštitu u 2019. godini

Opširnije...

II. Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Opširnije...

Odluka o raspodjeli raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu