O projektu

Naziv projekta:

Razvoj novog turističkog proizvoda "Eko – etno centar Adica" - Vukovar

Korisnik:

Grad Vukovar

Suradnici:

Eko Kulturni Savez Grada Vukovara, Turistička zajednica Grada Vukovara, Udruženje obrtnika Vukovar

Trajanje projekta:

14 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta:

781.777,50 €

Financiranje:

585.394,99 € financirano je od strane EU, IPA III C komponenta - Regionalna konkurentnost (74.88%); 196.382,51 € financirano je od strane Grada Vukovara (25.12%).

Opći cilj Projekta:

Pridonijeti održivom društveno – ekonomskom razvoju Vukovarsko-srijemske županije poboljšanjem i širenjem lokalne turističke ponude na području grada Vukovara.

Poseban cilj Projekta:

Razviti i poboljšati turističku infrastrukturu i stvoriti ekonomsku aktivnost oko novog turističkog proizvoda "Eko-etno centar Adica" – Vukovar.

Očekivani rezultati koji će se postići su:

1. Izgradnja infrastrukture na području 'Eko-etno centra Adica'

2. Poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti za razvoj i upravljanje turističkim proizvodom " Eko-etno centra Adica", razvoj vještina lokalnih poduzetnika i stanovništva te integracija istih u proizvod

3. Vidljivost novog turističkog proizvoda „Eko-etno centra Adica" je poboljšana i nastavlja se s promocijom

Očekivani rezultati u brojkama:

Najmanje 35 malih i srednjih poduzeća, 20 nezaposlenih, 20 učenika/studenata i 5 institucija biti će obučeni za poduzetništvo u turizmu te će se njihov razvoj i poslovni kapaciteti poboljšati.

Najmanje 4 malih i srednjih poduzeća te 20 novih radnih mjesta će se stvoriti unutar jedne godine po završetku projekta "Eko-etno centar Adica".

Stvaranje prilika za ostvarivanje dodatnih prihoda obukom minimalno 60 ljudi (većinom žena) u tradicionalnom ručnom radu (zlatovez i svileni vez, izrada suvenira od kože, drveta i/ili keramike).

 

Održivost projekta

Politika održivosti:

Projektna dokumentacija će poslužiti kao osnova za nastavak i nadogradnju postojećih aktivnosti.

Institucionalna održivost:

Komponenta izgradnje kapaciteta će razviti potrebne vještine za Gradsku upravu radi upravljanja 'Eko-etno centrom Adica'.

Lokalni poduzetnici i stanovništvo će ojačati svoje vještine i imaju priliku za bolju poziciju na komercijalnom tržištu i tržištu rada.

Financijska održivost:

Prema studiji izvodljivosti i CBA, projekt će biti financijski održiv.

Održivost okoliša:

Revitalizacija parka Adica te spajanje mjesta sa kanalizacijskim sustavom imat će pozitivan utjecaj na okoliš jer otpadne vode neće izravno teći u kanal/rijeku Vuku.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu