Traži

Elektronska oglasna ploča Grada Vukovara

Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Pogledaj dokument
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste DC57 u zoni Trga Matije Gupca ispred Osnovne škole Antuna Bauera u Vukovaru, 1. skupine, na budućoj novoformiranoj čestici k.č.br. 3701/2 k.o. Vukovar (nastaloj od dijela k.č.br. 3570, 7185, 3701 i 3708 k.o. Vukovar), na budućoj novoformiranoj čestici k.č.br. 3724 k.o. Vukovar (nastaloj od k.č.br. 3724, 3693/2 i dijela k.č.br. 3692), na budućoj novoformirakoj čestici k.č.br. 3701/3 (nastaloj od dijela k.č.br. 3701 i 3708 k.o. Vukovar), te na dijelu k.č.br. 7185/2 k.o. Vukovar. Javni poziv UP/I-361-03/18-01/023 2196/01-2-18-08-LJB 17.10.2018 29.10.2018 5bc728be7802a-Javni poziv za uvid u spis.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-137 18.09.2018 18.10.2018 5baa0d4d03e41--GUP_IZVJESCE_PJR.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vukovara za ponovnu javnu raspravu 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-154 18.09.2018 18.10.2018 5baa0d2394d97--PPUGV_izvjesce_PJR.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU Šire središte grada Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU Šire središte grada 351-03/18-01/8 2196/01-02-18-11 31.08.2018 30.09.2018 5b8ccb09c280f-odluka- nije potrebno provesti SP. UPU Sire srediste grada.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta ulica Čakovečka - Mirna, na k.č. 1531, 1562, 1582/10 i 2721 k.o. Borovo Naselje Javni poziv UP/I-361-03/18-01/015 2196/01-2-18-04-LJB 29.08.2018 11.09.2018 5b86557d5ab7a-SKM_C25818082909160.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune GUP-a grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-120 10.08.2018 10.09.2018 5b6d6f30dcf47-120_Tekst Ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. I.D. GUP-a grada Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vukovara Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune PPUG-a Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-137 10.08.2018 10.09.2018 5b6d6de49f345-137_Tekst Ponovne javne rasprave o Prijedlogu III.I.D. PPUG-a Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1) 351-03/18-01/7 2196/01-02-18-14 10.08.2018 10.09.2018 5b6d33c47cdf4-14_Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ID DPU-a Proširenje Novog groblja (DPU-1).pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ocjena o potrebi strateške procjene Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1) 351-03/18-01/8 2196/01-02-18-3 18.07.2018 18.08.2018 5b4f1e2562ef2-Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. ID UPU-a Šire središte grada (UPU-1).pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Izvješće o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-108 20.06.2018 20.07.2018 5b45a634e40e5--Izvjesce_o_javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_III_Izmjena_i_dopuna_GUP_grada_Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara Izvješće o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-129 20.06.2018 20.07.2018 5b45a64b9c4ab--Izvjesce_o_javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_III_Izmjene_i_dopune_PPUG_Grada_Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava – izgradnju nove VTS 10(20)/0,4kV "Petra Svačića" u Vukovaru na k.č. br. 5669/17 k.o. Vukovar nastaloj parcelacijom k.č. br. 5669/14 k.o. Vukovar i KB 10(20)kV priključni za VTS 10(20)/0, 4kV "Petra Svačića" u Vukovaru na k.č. br. 5607, 5606, 5588/2, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613/1, 5613/2, 5614/1, 5614/2,5614/3, 5620, 5621, 5623, 5624, 5625/2, 5627, 5626, 5629/4, 5437, 5669/14 sve k.o. Vukovar.
Javni poziv UP/I-350-05/18-01/03 2196/01-2-18-04-DC 18.06.2018 27.06.2018 5b277efd57a09-Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje spojne ceste od ulice Bana Josipa Jelačića do UPOV-a na budućoj novoformiranoj k.č. br. 4000/6 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/18-01/012 2196/01-2-18-04 14.06.2018 26.06.2018 5b22018e223d2-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – građenje KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV" Vukovar, 2. skupine,
na katastarskim česticama br. 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21 i 7068/22 k.o. Vukovar, u Vukovaru.
Javni poziv UP/I-361-03/18-01/017 2196/01-2-18-04 11.06.2018 26.06.2018 5b1e4b28abce6-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za izgradnju Arheološkog parka Vučedol Javni poziv UP/I-350-05/18-01/04 Ur.broj: 2196/01-2-18-02 08.06.2018 15.06.2018 5b1e41807aee3-18-01-04-javni-poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-84 07.05.2018 30.05.2018 5afd5869ed361-GUP TEKST JAVNE RASPRAVE.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-102 07.05.2018 30.05.2018 5afd567b2e79f-PPUG TEKST JAVNE RASPRAVE.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ocjena o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjcaja na okoliš Izmjena i dopuna DPU "Proširenje Novog groblja" Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjcaja na okoliš Izmjena i dopuna DPU "Proširenje Novog groblja" 351-03/18-01/7 2196/01-02-18-2 06.05.2018 06.06.2018 5af587eb6d8af-odluka o započinjanu ocjene..NOVO GROBLJE.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 1. skupine - Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1331 i urbanističko uređenje na području grada Vukovara na novoformiranim građevnim česticama br. 7068/30, 7068/31, 7068/32 k.o. Vukovar (koje nastaju od k.č. br. 7068/1 k.o. Vukovar) i novoformiranoj građevnoj čestici br. 7068/34 k.o. Vukovar (koja nastaje od k.č br. 7068/21 k.o. Vukovar) Objava građevinske dozvole sukladno članku 120. stavku 4. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) UP/I-361-03/18-01/05 2196/01-2-18-10-GB 09.05.2018 11.06.2018 5af28aaf89701-Građevinska _dozvola.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za izgradnju biciklističko pješačke staze uz lijevu obalu Vuke u Vukovaru na k.č. br. 1712/1, 1712/2, 1712/4, 1804/2, 1804/3, 1804/4, 1804/5, 1804/6, 1812/7, 7075/13, 7075/24, 7133, 7152/1 i 7152/2 k.o. Vukovar. Javni poziv UP/I-350-05/18-01/02 2196/01-2-18-02-DC 07.05.2018 15.05.2018 5af03b3455f07-Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja-2.pdf
Stranica 1 od 4

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu