Traži

Elektronska oglasna ploča Grada Vukovara

Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Pogledaj dokument
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Plan gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine na okoliš 363-01/13-01/150 2196/01-2-18-122 15.03.2018 15.04.2018 5aaa6153b8be7-Odluka_da_nije_potrebno_ provesti_SPUO_PGO.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje javne rasvjete Samostanske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Vukovaru Javni poziv UP/I-361-03/18-01/004 2196/01-2-18-02-LJB 12.02.2018 23.02.2018 5a815689d3e90-SKM_C25818021209560.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje nadstrešnice na boćalištu ŠRC "Lijeva bara" na novoformiranoj k.č br. 4427/1 k.o. Vukovar koja nastaje spajanjem postojećih k.č. br. 4427/1, 4427/2, 4427/3, 4433/4, 4434/2 i 4442/1 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/17-01/50 2196/01-2-18-05-GB 09.02.2018 20.02.2018 5a7d625d73d26-Javni poziv.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Plan gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine 363-01/13-01/150 2196/01-02-17-103 05.01.2018 05.02.2018 5a4f89f9912a9-Odluka_o_zapocinjanju_postupka_ocjene.pdf.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/02-17-63 15.11.2017 17.12.2017 5a0be2ef56253-odluka- nije potrebno provesti SP.GUP ..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara 350-02/1601/7 2196/01-02-17-72 15.11.2017 17.12.2017 5a0be25f303ca-odluka- nije potrebno provesti SP.PPUG..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za izgradnju toplovoda bioplinskog postrojenja Ovčara Javni poziv UP/I-350-05/17-01/05 2196/01-2-17-03 02.11.2017 13.11.2017 59fc1d6525840-17-01-05-poziv-stranke.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Vukovar, UPOV Vukovar kapaciteta 42000 ES, ETAPA III - Izgradnja glavnog dovodnog kanala na k.č. br. 7068/1, 7068/18, 7068/21 i 7068/22 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/17-01/030 2196/01-2-17-05 23.10.2017 03.11.2017 59edc5e68e1ed-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za pristupnu cestu u Županijskoj ulici u Vukovaru Javni poziv UP/I-350-05/17-01/07 2196/01-2-17-02-ĐNJ 23.10.2017 02.11.2017 59edbf61b073e-17-01-07-javni-poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara ODLUKU O DOPUNI ODLUKE o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-02-17-47 29.09.2017 29.10.2017 59d1e53412303-Odluka o dopuni odluke o započinjanju postupka GUP Vukovara .pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. izmjena i dopuna PPUG-a Grada Vukovara ODLUKU O DOPUNI ODLUKE o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-02-17-59 29.09.2017 29.10.2017 59d1e466b2a4e-Odluka o dopuni Odluke o započinjanju postupka PPUG Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada Izmjena i dopuna UPU-a Vučedol Odluka da nije potrebno provesti strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol“ 350-02/16-01/8 2196/01-02-17-55 29.09.2017 29.10.2017 59d1cef6f0650-odluka- nije potrebno provesti SP. Vucedol.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje javne rsvjete državne ceste D2 u Vukovaru (od izlaza iz Vukovara do Memorijalnog groblja) Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/17-01/019 2196/01-2-17-04-LJB 19.09.2017 29.09.2017 59c0fbebc82a3-Javni poziv za uvid u spis.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada Izmjena i dopuna UPU Vučdol Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopunaUPU-a Vučedol 350-02/17-01/9 2196/01-02-17-16 05.04.2017 05.05.2017 59c0e4fe8750a-odluka o započinjanu ocjene..UPU Vučedol..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 350-02/17-01/8 2196/01-02-17-17 05.04.2017 05.05.2017 59c0c01120517-odluka o započinjanu ocjene..GUP..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-02-17-22 05.04.2017 05.05.2017 59c0be19bcb88-odluka o započinjanu ocjene..PPUG..pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Informacija za ishođenje okolišne dozvol- Biodizel Vukovar d.o.o. Informacija 351-03/15-02/63 517-06-2-2-1-16-5 18.05.2016 19.06.2016 573c1d2b1da26-Informacija-o-zahtjevu-za-provedbu-postupka-ishodenja-okolisne-dozvole-postrojenje-Biodizel-Vukovar-d_o_o.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Objava podataka iz čl. 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj( regionalnoj ) samoupravi 08.01.2016 16.01.2016 568f5ff44bec0-objava podataka na web-u.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u u službu na određeno vrijeme Oglas 112-01/15-01/16 2196/01-2-16-1 08.01.2016 16.01.2016 568f5d59a23ac-Oglas za prijam u službu.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom ODLUKA Odluka 940-01/15-01/23 2196/01-02-15-9 15.10.2015 31.12.2015 561f8209461cb-ODLUKA.pdf
Stranica 1 od 3

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu