Traži

Elektronska oglasna ploča Grada Vukovara

Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Pogledaj dokument
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ocjena o potrebi strateške procjene Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1) 351-03/18-01/8 2196/01-02-18-3 18.07.2018 18.08.2018 5b4f1e2562ef2-Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. ID UPU-a Šire središte grada (UPU-1).pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Izvješće o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-108 20.06.2018 20.07.2018 5b45a634e40e5--Izvjesce_o_javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_III_Izmjena_i_dopuna_GUP_grada_Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara Izvješće o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-129 20.06.2018 20.07.2018 5b45a64b9c4ab--Izvjesce_o_javnoj_raspravi_o_Prijedlogu_III_Izmjene_i_dopune_PPUG_Grada_Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava – izgradnju nove VTS 10(20)/0,4kV "Petra Svačića" u Vukovaru na k.č. br. 5669/17 k.o. Vukovar nastaloj parcelacijom k.č. br. 5669/14 k.o. Vukovar i KB 10(20)kV priključni za VTS 10(20)/0, 4kV "Petra Svačića" u Vukovaru na k.č. br. 5607, 5606, 5588/2, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613/1, 5613/2, 5614/1, 5614/2,5614/3, 5620, 5621, 5623, 5624, 5625/2, 5627, 5626, 5629/4, 5437, 5669/14 sve k.o. Vukovar.
Javni poziv UP/I-350-05/18-01/03 2196/01-2-18-04-DC 18.06.2018 27.06.2018 5b277efd57a09-Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje spojne ceste od ulice Bana Josipa Jelačića do UPOV-a na budućoj novoformiranoj k.č. br. 4000/6 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/18-01/012 2196/01-2-18-04 14.06.2018 26.06.2018 5b22018e223d2-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – građenje KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV" Vukovar, 2. skupine,
na katastarskim česticama br. 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21 i 7068/22 k.o. Vukovar, u Vukovaru.
Javni poziv UP/I-361-03/18-01/017 2196/01-2-18-04 11.06.2018 26.06.2018 5b1e4b28abce6-Javni poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za izgradnju Arheološkog parka Vučedol Javni poziv UP/I-350-05/18-01/04 Ur.broj: 2196/01-2-18-02 08.06.2018 15.06.2018 5b1e41807aee3-18-01-04-javni-poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-2-18-84 07.05.2018 30.05.2018 5afd5869ed361-GUP TEKST JAVNE RASPRAVE.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-2-18-102 07.05.2018 30.05.2018 5afd567b2e79f-PPUG TEKST JAVNE RASPRAVE.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ocjena o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjcaja na okoliš Izmjena i dopuna DPU "Proširenje Novog groblja" Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjcaja na okoliš Izmjena i dopuna DPU "Proširenje Novog groblja" 351-03/18-01/7 2196/01-02-18-2 06.05.2018 06.06.2018 5af587eb6d8af-odluka o započinjanu ocjene..NOVO GROBLJE.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 1. skupine - Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1331 i urbanističko uređenje na području grada Vukovara na novoformiranim građevnim česticama br. 7068/30, 7068/31, 7068/32 k.o. Vukovar (koje nastaju od k.č. br. 7068/1 k.o. Vukovar) i novoformiranoj građevnoj čestici br. 7068/34 k.o. Vukovar (koja nastaje od k.č br. 7068/21 k.o. Vukovar) Objava građevinske dozvole sukladno članku 120. stavku 4. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) UP/I-361-03/18-01/05 2196/01-2-18-10-GB 09.05.2018 11.06.2018 5af28aaf89701-Građevinska _dozvola.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za izgradnju biciklističko pješačke staze uz lijevu obalu Vuke u Vukovaru na k.č. br. 1712/1, 1712/2, 1712/4, 1804/2, 1804/3, 1804/4, 1804/5, 1804/6, 1812/7, 7075/13, 7075/24, 7133, 7152/1 i 7152/2 k.o. Vukovar. Javni poziv UP/I-350-05/18-01/02 2196/01-2-18-02-DC 07.05.2018 15.05.2018 5af03b3455f07-Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja-2.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Plan gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine na okoliš 363-01/13-01/150 2196/01-2-18-122 15.03.2018 15.04.2018 5aaa6153b8be7-Odluka_da_nije_potrebno_ provesti_SPUO_PGO.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje javne rasvjete Samostanske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Vukovaru Javni poziv UP/I-361-03/18-01/004 2196/01-2-18-02-LJB 12.02.2018 23.02.2018 5a815689d3e90-SKM_C25818021209560.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje nadstrešnice na boćalištu ŠRC "Lijeva bara" na novoformiranoj k.č br. 4427/1 k.o. Vukovar koja nastaje spajanjem postojećih k.č. br. 4427/1, 4427/2, 4427/3, 4433/4, 4434/2 i 4442/1 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/17-01/50 2196/01-2-18-05-GB 09.02.2018 20.02.2018 5a7d625d73d26-Javni poziv.pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Plan gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine 363-01/13-01/150 2196/01-02-17-103 05.01.2018 05.02.2018 5a4f89f9912a9-Odluka_o_zapocinjanju_postupka_ocjene.pdf.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/02-17-63 15.11.2017 17.12.2017 5a0be2ef56253-odluka- nije potrebno provesti SP.GUP ..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada i donošenje III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara 350-02/1601/7 2196/01-02-17-72 15.11.2017 17.12.2017 5a0be25f303ca-odluka- nije potrebno provesti SP.PPUG..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za izgradnju toplovoda bioplinskog postrojenja Ovčara Javni poziv UP/I-350-05/17-01/05 2196/01-2-17-03 02.11.2017 13.11.2017 59fc1d6525840-17-01-05-poziv-stranke.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Vukovar, UPOV Vukovar kapaciteta 42000 ES, ETAPA III - Izgradnja glavnog dovodnog kanala na k.č. br. 7068/1, 7068/18, 7068/21 i 7068/22 k.o. Vukovar Javni poziv UP/I-361-03/17-01/030 2196/01-2-17-05 23.10.2017 03.11.2017 59edc5e68e1ed-Javni poziv.pdf
Stranica 2 od 4

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu