Traži

Elektronska oglasna ploča Grada Vukovara

Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Pogledaj dokument
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Lokacijska dozvola za pristupnu cestu u Županijskoj ulici u Vukovaru Javni poziv UP/I-350-05/17-01/07 2196/01-2-17-02-ĐNJ 23.10.2017 02.11.2017 59edbf61b073e-17-01-07-javni-poziv.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara ODLUKU O DOPUNI ODLUKE o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 350-02/16-01/8 2196/01-02-17-47 29.09.2017 29.10.2017 59d1e53412303-Odluka o dopuni odluke o započinjanju postupka GUP Vukovara .pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. izmjena i dopuna PPUG-a Grada Vukovara ODLUKU O DOPUNI ODLUKE o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-02-17-59 29.09.2017 29.10.2017 59d1e466b2a4e-Odluka o dopuni Odluke o započinjanju postupka PPUG Vukovara.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada Izmjena i dopuna UPU-a Vučedol Odluka da nije potrebno provesti strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol“ 350-02/16-01/8 2196/01-02-17-55 29.09.2017 29.10.2017 59d1cef6f0650-odluka- nije potrebno provesti SP. Vucedol.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Građevinska dozvola za građenje javne rsvjete državne ceste D2 u Vukovaru (od izlaza iz Vukovara do Memorijalnog groblja) Javni poziv za uvid u spis predmeta UP/I-361-03/17-01/019 2196/01-2-17-04-LJB 19.09.2017 29.09.2017 59c0fbebc82a3-Javni poziv za uvid u spis.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada Izmjena i dopuna UPU Vučdol Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopunaUPU-a Vučedol 350-02/17-01/9 2196/01-02-17-16 05.04.2017 05.05.2017 59c0e4fe8750a-odluka o započinjanu ocjene..UPU Vučedol..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara 350-02/17-01/8 2196/01-02-17-17 05.04.2017 05.05.2017 59c0c01120517-odluka o započinjanu ocjene..GUP..pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Izrada III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vukovara 350-02/16-01/7 2196/01-02-17-22 05.04.2017 05.05.2017 59c0be19bcb88-odluka o započinjanu ocjene..PPUG..pdf
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Informacija za ishođenje okolišne dozvol- Biodizel Vukovar d.o.o. Informacija 351-03/15-02/63 517-06-2-2-1-16-5 18.05.2016 19.06.2016 573c1d2b1da26-Informacija-o-zahtjevu-za-provedbu-postupka-ishodenja-okolisne-dozvole-postrojenje-Biodizel-Vukovar-d_o_o.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Objava podataka iz čl. 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj( regionalnoj ) samoupravi 08.01.2016 16.01.2016 568f5ff44bec0-objava podataka na web-u.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u u službu na određeno vrijeme Oglas 112-01/15-01/16 2196/01-2-16-1 08.01.2016 16.01.2016 568f5d59a23ac-Oglas za prijam u službu.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom ODLUKA Odluka 940-01/15-01/23 2196/01-02-15-9 15.10.2015 31.12.2015 561f8209461cb-ODLUKA.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas o provođenju javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja reklamnih panoa 944-15/15-01/54 2196/01-02-15-2 13.09.2015 28.09.2015 55f2be444083a-oglas.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Poziv na usmenu javnu dradžbu radi prodaje vozila 406-01/14-01/6 2196/01-02-15-28 08.09.2015 22.09.2015 55eeacc01fd56-natjecaj4.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Natječaj Natječaj za prodaju nekretnina poslovnih prostora-garaža u vlasništvu Grada Vukovara 940-01/15-01/23 2196/01-02-15-2 21.08.2015 04.09.2015 55d6cae210c7e-Natječaj.pdf
Ostali oglašivači Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno planske dokumentacije 112-01/15-01/14 2196/01-2-15-11 09.06.2015 15.06.2015 557699991e3fa-poziv na testiranje.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme- Objava podataka iz čl. 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 112-01/15-01/14 28.05.2015 19.06.2015 5566e7932c1b8-objava podataka na web-u.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 112-01/15-01/14 2196/01-2-15-1 28.05.2015 05.06.2015 5566e625e0d42-2015 oglas za prijam u službu.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto pomocnog unutarnjeg revizora 112-01/15-01/5 2196/01-6-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbf576d1ba-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto pomocnog unutarnjeg revizora.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjestovisi strucni suradnik za obrtnistvo 112-01/15-01/3 2196/01-5-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbed6e1b1d-Rezultati pisanog testiranja za radno mjestovisi strucni suradnik za obrtnistvo.pdf
Stranica 3 od 4

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu