Javna nabava Grada Vukovara

 


Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama

Javne usluge iz dodatka II. b Zakona o javnoj nabavi

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 PLAN NABAVE


 

  • PLANOVI U 2016.


Plan nabave Grada Vukovara za 2016. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu (25.03.2016.) 

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 2 (21.04.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 3 (01.06.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 4 (06.07.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 5 (26.07.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 6 (13.09.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 7 (11.11.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 8 (15.12.2016.)

 

  • PLANOVI U  2015.


Plan nabave Grada Vukovara za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu (15.05.2015.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu br. 2 (11.09.2015.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu br. 3

Dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu br. 4 (23.12.2015.)

 

  • PLANOVI U 2014.


Plan nabave Grada Vukovara za 2014. godinu

Izmjene Plana nabave Grada Vukovara za 2014. godinu

Izmjene Plana nabave Grada Vukovara za 2014. godinu (18. 12. 2014.)

 

  • PLANOVI U 2013.


 REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA


  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2016.


Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014., 2015. i 2016. godina-ažurirano 30.12.2016. godine

Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014., 2015. i 2016. godina-ažurirano 30.06.2016. godine

 

  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2015.


Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014. i 2015. godina-ažurirano 31.12.2015. godine

Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014. i 2015. godina-ažurirano 30.06.2015. godine

 

  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2014.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini - ažurirano 30.12.2014. godine

 

  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2013.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini - ažurirano 30.12.2014. godine

 Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Izjava gradonačelnika o nepostojanju sukoba interesa

Izjava gradonačelnika - sukob interesa (ZJN 2016)

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) Grad Vukovar kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi:
Penava Komerc j.d.o.o., Mali dol 14, Jadranovo (Grad Crikvenica), OIB: 48669051850

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama

 

On-line objava od 09.10.2018.
-Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju u prostor Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru-MV-18-3

On-line objava od 25.09.2018.
-Energetska obnova dječjeg vrtića na adresi Kralja Zvonimira 33, Vukovar-MV-18-16

On-line objava od 24.09.2018.
-Izgradnja spojne ceste između ulica 12 redarstvenika i Kralja Petra Krešimira IV. u Vukovaru-MV-18-35

On-line objava od 23.07.2018.
-Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje Ekonomske škole Vukovar-MV-18-10

On-line objava od 29.06.2018.
- Rekonstrukcija atletske staze sa popratnim sadržajima-MV-18-19

On-line objava od 25.05.2018.
-Izgradnja prometnih površina u naselju Olajnica u Vukovaru-MV-18-18

On-line objava od 17.05.2018.
-Izgradnja pješačke staze u Ulici Vijeća Europe u Vukovaru-MV-18-34

On-line objava od 30.04.2018.
-Kupnja novog vozila(službeni automobil)-MV-18-1

On-line objava od 06.04.2018.
- Potrepštine za krajnje korisnike u sklopu projekta "Pokloni mi osmjeh"-MV-18-28

On-line objava od 08.03.2018.
- Izrada projektne dokumentacije u okviru projekta Adica - MV-18-30

On-line objava od 01.03.2018.
- Dezinsekcija komaraca na području grada Vukovara - MV-18-4

On-line objava od 16.02.2018.
- Opskrba električnom energijom - MV-18-14

On-line objava od 05.02.2018.
- Skupljanje i zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih pasa - MV-18-15

On-line objava od 16.01.2018.
- Rekonstrukcija građevine Vodotoranj Vukovar u Memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata (dio građevine - popratni sadržaji) - MV-18-25

On-line objava od 29.12.2017.
- Energetska obnova  zgrade Ekonomske škole Vukovar-MV-17-14

On-line objava od 12.12.2017.
- Izrada projektne dokumentacije u okviru projekta Adica-MV 17-13

On-line objava od 06.11.2017.
- Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara-ulica Stjepana Filipovića-MV-17-12

On-line objava od 13.09.2017.
-Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara-ulica Stjepana Filipovića-MV-17-11

On-line objava od 07.09.2017.
-Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara-ulica Solidarnosti-MV-17-10

On-line objava od 01.08.2017.
-Opremanje gradske tržnice u Vukovaru-MV-17-9

On-line objava od 28.06.2017.
-Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara-ulica Stjepana Filipovića-MV-17-8

On-line objava od 29.06.2017.
-Polupodzemni kontejneri za miješani komunalni otpad-MV-17-7


On-line objava od 16.06.2017.
 
- Modernizacija javne rasvjete u naselju Sotin u Vukovaru- MV-17-6
On-line objava od 08.06.2017.
-Rekonstrukcija raskrižja-ulica Duga, P. Preradovića, V. Lisinskog i Vijeća Europe u Vukovaru- MV-17-5
On-line objava od 23.03.2017.-Izgradnja upravne zgrade Športsko rekreacijskog centra Trpinjska cesta-MV-17-4
 On-line objava od 24.02.2017. - Unutarnje uređenje dijela poslovne građevine-MV-17-3
 On-line objava od 14.02.2017.-Dezinsekcija komaraca na području grada Vukovara-MV-17-2
On-line objava od 10.02.2017.-Opskrba električnom energijom-MV-17-1
 On-line objava od 23.12.2016. -Rekonstrukcija građevine Vodotoranj Vukovar u građevinu javne i društvene namjene-Memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata (dio građevine-Vodotoranj)-MV-16-12

 
On-line objava od 14.09.2016.
-Izgradnja dijela prometnih površina u naselju Olajnica u Vukovaru-MV-16-11

 
On-line objava od 29.07.2016.
-Izgradnja dijela nerazvrstane ceste uz buduću tržnicu u Vukovaru-MV-16-10

 
On-line objava od 18.07.2016.
-Urbana oprema za šetnicu uz Dunav-MV-16-9

 
On-line objava od 15.07.2016.
-Modernizacija javne rasvjete šetnice uz Dunav-MV-16-8

 
On-line objava od 08.07.2016.
-Opremanje zgrade Poly Poslovno - inovacijskog centra BIC Vukovar-MV-16-7

On-line objava od 21.06.2016.
-Izgradnja sunčane elektrane BIC Vukovar 2-MV-16-6 
On-line objava od 22.04.2016.
-Sanacija prilazne ceste za potrebe BIC Vukovar-MV-16-4

On-line objava od 29.03.2016.
- Izgradnja gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru-MV-16-3

 
On-line objava od 09.02.2016.
- Dezinsekcija komaraca na području Grada Vukovara-MV-16-2

On-line objava od 27.01.2016.
- Opskrba električnom energijom-MV-16-1

 
On-line objava od 01.12.2015.
- Oprema za dječja igrališta na području grada Vukovara-MV-1/15-20

On-line objava od 17.11.2015.
-Pojačano održavanje nerazvrstane ceste-Ulica Stjepana Supanca u Vukovaru-MV-1/15-19

On-line objava od 30.10.2015. -Pojačano održavanje nerazvrstane ceste-Ulica Cvjetno naselje u Vukovaru-MV-1/15-18

 
On-line objava od 24.09.2015.
-Pojačano održavanje nogostupa i priključaka na komunalnu infrastrukturu-Vijenac Ruđera Boškovića-MV-1/15-15

On-line objava od 24.09.2015.
-Pojačano održavanje nerazvrstane ceste-parkiralište u Ulici Rudolfa Perešina.-MV-1/15-17

On-line objava od 18.09.2015.
-Sanacija pješačkog mosta preko rijeke Vuke u središtu grada Vukovara.-MV-1/15-16

On-line objava od 04.09.2015.
-Pojačano održavanje nerazvrstane ceste-Ulica Ive Lole Ribara u Vukovaru -MV-1/15-14
On-line objava od 01.07.2015.
-Dodatni radovi na izgradnji Spomen obilježja sotinskim žrtvama -MV-1/15-9

On-line objava od 30.06.2015.-Nabava namještaja i opreme za konferencijsku dvoranu, kuhinju i urede Poduzetničkog inkubatora u Vukovaru -MV-1/15-13
On-line objava od 26.06.2015.
-Nabava komunalne opreme za opremanje reciklažnog dvorišta Petrovačka dola u Vukovaru-MV-1/15-7

On-line objava od 24.06.2015.
-Pojačano održavanje nerazvrstane ceste – Ilirska ulica u Vukovaru-1-15-12

On-line objava od 23.06.2015.

-Sanacija javne zgrade - MV-1/15-11

On-line objava od 17.06.2015.

-Laboratorij za ispitivanje obnovljivih izvora energije-MV-1-15-10

On-line objava od 10.06.2015.

-Dovršetak rekonstrukcije zgrade Državnog arhiva u Vukovaru-MV-1-15-8

On-line objava od 03.06.2015.

- Sanacija odlagališta otpada Petrovačka dola u Vukovaru-MV-1/15-6

On-line objava od 24.04.2015.

- Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i obnove zgrade Poly za BIC Vukovar-MV-1/15-5

On-line objava od 16.04.2015.

- Uređenje prostora oko solitera "Vuka"-MV-1/15-4

On-line objava od 31.03.2015.

- Rekonstrukcija i obnova zgrade „Poly" za Poslovno- inovacijski centar BIC Vukovar-MV-1/15-3

On-line objava od 13.03.2015.

-Dezinsekcija komaraca na području Grada Vukovara-MV-1/15-2

On-line objava od 27.02.2015.

-Opskrba električnom energijom-MV-1/15-1

On-line objava od 24.10.2014.

-Sanacija nerazvrstane ceste prema Dunavu u Sotinu-MV-1-14-12

 On-line objava od 22.10.2014.

-Sanacija nerazvrstane ceste u ulici Široki put u Vukovaru-MV-1-14-11

On-line objava od 03.10.2014.

 
-Izgradnja Spomen obilježja sotinskim žrtvama-MV-1-14-6

On-line objava od 29.09.2014.

 
-Rekonstrukcija poslovnih objekata u BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar-I.faza-MV-1-14-5

On-line objava od 17.09.2014.

 
-Sanacija nerazvrstane ceste i nogostupa-ulica A.B. Šimića-MV-1-14-7

On-line objava od 15.07.2014.

 
-Nabava udžbenika za osnovne škole Grada Vukovara-MV-1-14-4

On-line objava od 09.07.2014.

 
-Modernizacija javne rasvjete Grada Vukovara-završna faza-VV-1-14-1

On-line objava od 18.06.2014.

 
-Dodatni radovi na rekonstrukciji - uređenju javno-prometnih površina u centru Grada Vukovara-Faza 1-MV-1-14-3

On-line objava od 19.05.2014.

 
-Dezinsekcija komaraca na području Grada Vukovara-MV-1-14-2

 On-line objava od 20.02.2014.

 
-Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Vukovara-MV-1-14-1

On-line objava od 24.12.2013.

 
-Sanacija odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru-Faza 3-Izvedba platoa za reciklažno dvorište

On-line objava od 22.11.2013.

 
-Dodatni radovi na izgradnji šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-2. i 5. dio

On-line objava od 23.09.2013. -Sanacija parkirališta u užem centru grada Vukovara
On-line objava od 22.08.2013.-Dodatni radovi na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru

On-line objava od 15.07.2013.

-Prenamjeni poslovnih objekata u BIC-poduzetnički inkubator-II. faza

On-line objava od 03.06.2013.

-Obnova horizontalne prometne signalizacije u gradu Vukovaru za 2013. godinu

On-line objava od 10.05.2013.

-Deratizacija glodavaca na području grada Vukovara u 2013. godini

On-line objava od 08.05.2013.

-Izvođenje radova na rekonstrukciji-uređenju javno-prometnih površina u centru grada Vukovara-Faza 1

 

On-line objava od 15.04.2013.

-Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-1.dio.

 

On-line objava od 15.04.2013.

-Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-1.dio.

 

 

On-line objava od 11.04.2013.

-Izvođenje radova na sanaciji ulice Slavonska, Čakovečka, Moslavačka, Odvojak M. Držića, Nova, Marka Marulića i Odvojak N. Andrića u Vukovaru

 

 

On-line objava od 04.04.2013.

-Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Sajmište u Vukovaru-II. faza
-Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u Borovu naselju u Vukovaru-II. faza

 

 

On-line objava od 22.03.2013.

-Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Vukovara

 

 

On-line objava od 06.03.2013.

-Izvođenje radova na sanaciji ulice Petri skela u Vukovaru

 

 

On-line objava od 01.03.2013.

-Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Vukovar za potrebe Poslovno inovacijskog centra „BIC-Vukovar"

 

 

On-line objava od 06.02.2013.

- Izgradnja šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru-2. i 5. dio

 

 

On-line objava od 22.01.2013.

- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Memorijalnog spomen obilježja Vodotoranj u Vukovaru

 

 

 

On-line objava od 14.01.2013.

- Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa

 

 

 

On-line objava od 07.01.2013.

- Dezinsekcija komaraca u gradu Vukovaru za 2013. godinu

 

 

 

On-line objava od 01.10.2012.

- Izvođenje radova na uređenju pokosa i odvodnje potporno obložnog zida u ulici Stjepana Radića-I.faza

 

 

Arhiva objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama:

 

On-line objava od 20.11.2012.

-Tri nova osobna automobila za potrebe Upravnog odjela za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 19.11.2012.

-Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Mitnica u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

-Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Lijeva bara u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

-Nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete u naselju Borovo naselje u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 02.11.2012.

-Izvođenje radova na rekonstrukciji-prenamjeni poslovnih objekata u TIC-u-poduzetnički inkubator-II.faza-sancija proizvodno poslovne zgrade (Poly) - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 25.10.2012.

-Tri nova osobna automobila za potrebe Upravnog odjela za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara - PONIŠTEN POSTUPAK JAVNE NABAVE

On-line objava od 23.10.2012.

-Nabava novog ili rabljenog vozila-osobnog automobila za potrebe Upravnog odjela za opće poslove i ureda gradonačelnika - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 21.09.2012.

-Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Solidarnosti u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

-Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Budućnosti u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

-Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Mirogojska u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 18.09.2012.

- Izvođenje radova na izgradnji AB potpornog zida u ulici S.S. Kranjčevića u Vukovaru-I. faza - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 12.09.2012.

- Izvođenje radova na izgradnji infrastrukturne građevine-parkirališta i nogostupa uz višestambene objekte u Vukovaru, ulica Kralja Zvonimira - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 07.09.2012.

- Izvođenje radova temeljenja na pilotima, dizala na višestambenom objektu u Vukovaru, Trg Republike Hrvatske 2 - PONIŠTEN POSTUPAK JAVNE NABAVE

On-line objava od 22.08.2012.

- Sanacija ulica Eugena Kvaternika, Radnička, Sv. Leopolda Mandića, Sotinska, Prosina, Marije Jurić Zagorke, Kralja Zvonimira, Kralja Tvrtka, Mirna, Siniše Glavaševića, Vanje Radauša, Frana Kršinića, Ukrajinska, Samoborska i Varaždinska - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 24.07.2012.

 -Izgradnja športskih igrališta sa klubskim sadržajem u ulici Trpinjska cesta u Vukovaru-II. faza - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 02.07.2012.

 -Rekonstrukcija ulice Milovo brdo u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 28.06.2012.

 -Rekonstrukcija Ulice Tri ruže u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 27.06.2012.

 -Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D2 i ulica Županijske, Gundulićeve i Dunavskog prilaza u Vukovaru, u kružni tok - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 21.06.2012.

 -Izgradnja javne rasvjete u ulici Ive Andrića u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 20.06.2012.

 -Izgradnja javne rasvjete u ulici Stjepana Supanca u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objava od 06.06.2012.

-Obnova horizontalne prometne signalizacije u gradu Vukovaru za 2012. godinu - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objave od 15.05.2012.

- Izgradnja infrastrukturne građevine-dijela spojne ceste poduzetničke zone u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objave od 08.05.2012.

- Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru - NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objave od 29.03.2012.

- Dodatni radovi na rekonstrukciji ulice Ivana Gorana Kovačića u Vukovaru- NADMETANJE ZAVRŠENO

On-line objave od 22.02.2012. 

- Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete - NADMETANJE ZAVRŠENO

- Opskrba električnom energijom za potrebe objekata u vlasništvu Grada - NADMETANJE ZAVRŠENO

- Dezinsekcija komaraca u gradu Vukovaru za 2012. godinu - NADMETANJE ZAVRŠENO

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu