Uklanjanje ambrozije i drugog štetnog korova

Obavještavaju se građani grada Vukovara da sukladno članku 20.a Odluke o komunalnom redu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 1/02, 06/02, 08/03, 9/05, 6/09) da su dužni radi otklanjanja štetnih utjecaja na zdravlje ljudi, kao vlasnici, posjednici i korisnici okućnica, neizgrađenog građevinskoj zemljišta i poljoprivrednog zemljišta na području grada Vukovara, sa navedenih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne korove, te uklanjati građevinski i drugi otpad.

Obvezu uklanjanja ambrozije i drugih korova, građevinskog i drugog otpada, osobama iz stavka 1. ovog članka Rješenjem će naložiti komunalni redar ako one to same ne učine.

U slučaju neprovođenja naloženih mjera u ostavljenom roku, obvezu će po nalogu Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada – komunalnog redara, izvršiti treća osoba na trošak vlasnika, posjednika i korisnika, s tim da će potrebna sredstva predujmiti Grad Vukovar, a nadležne službe će pokrenuti postupak za povrat istih.

Foto: wikipedia

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu