Nastavak sanacije Kapelice sv. Roka i Mauzoleja obitelji Eltz

Grad Vukovar prijavio je na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH Ministarstva kulture nastavak sanacije Kapelice sv. Roka i Mauzoleja obitelji Eltz.
Kapelica sv. Roka skladno je uklopljena u dvorski kompleks Eltz, iako je nastala devet godina prije Dvorca i nije njegov sastavni dio. Građena je donacijom Antuna Pöhra de Rosenthalla 1740. kao zavjetna (kužna) kapela i ujedno kao filijalna crkva za njemačke naseljenike u tom dijelu grada. Isticala se slikom sv. Roka, sv. Sebastijana i sv. Rozalije, zaštitnika od kuge, koja se nalazila na oltaru. Prvotni barokni korpus kapele u klasicističkoj je obnovi 1805. godine proširen bočnim oratorijem i sakristijom i dograđen je slikoviti zvonik pokriven šindrom. Kasnije obnove izvedene su 1858. i 1904.g. te nakon II. svjetskog rata. U srpskoj agresiji 1991. godine teško je devastirana i oštećena.
Kapela je potpuno građevinski obnovljena donacijom Šibensko-kninske županije i financijskom potporom vlade Republike Hrvatske 2003. godine, od kada se u njoj ponovno redovito slave nedjeljne svete mise.
Zavjetne kapelice Vukovara jedan su od segmenata kojima Vukovar kao grad potvrđuje svoju duboku ukorijenjenost u zapadnokršćansku tradiciju, a time i europski kulturni krug. Devastacijom u Domovinskom ratu poprimile su i dodatnu simboličnu razinu: osim što su spomen na mučenike, one su uklopljene u „mučeništvo" koje se događalo stanovnicima, vjernicima koji su im hodočastili i koji su ih prethodno izgradili.
Za prvu fazu sanacije kapele sv. Roka koja je obuhvatila sanaciju krovišta utrošeno je 280.000,00 kuna, od čega je Ministarstvo kulture financiralo 200.000,00 kuna, a Grad Vukovar 80.000,00 kuna. U okviru „Programa financiranja zaštite kulturnih dobara za 2018. godinu", za sanaciju pročelja sv. Roka (2. faza sanacije) odobreno je 180.000,00 kuna.
Mauzolej Eltz, zaštićeno kulturno dobro u Vukovaru, građen između 1907. i 1909. godine kao grobna kapela vukovarske vlastelinske obitelji Eltz te je također teško oštećen u ratnim razaranjima 1991. godine.
Mauzolej grofova Eltz – kapela Uzašašća Kristova upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a smjestio se na južnom rubu novovukovarskog "švapskog" groblja, uz Gradski stadion, u ulici koja iz središta grada vodi prema park-šumi Adica. Nakon gradnje prema projektu bečkog arhitekta Viktora Siedeka, posljednji je put objekt bio obnovljen 1926. Jednobrodna je to građevina bogato ukrašenog pročelja, sa simetrično postavljenim sakristijama, a uz bočne fasade i ulaz prigrađeni su niži arkadni trijemovi s grobnicama. Jedan od ukrasa je i obiteljski grofovski grb, kao i kip sv. Ivana Nepomuka u zabatu i tornjić u vrhu zabata.
Do sada je za dvije faze sanacije Mauzoleja Eltz utrošeno nešto više od milijun kuna za konstruktivnu sanaciju i početak uređenja pročelja, od čega je Grad Vukovar financirao ukupno 410.000,00 kuna, a Ministarstvo kulture 650.000,00
U okviru „Programa financiranja zaštite kulturnih dobara za 2018. godinu", a za III. fazu sanacije Mauzoleja Eltz odobreno je 150.000,00 kuna. Ova faza obuhvatit će dovršetak uređenja pročelja i elektroinstalacije.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu