Na temelju članka 61. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam
30. tematsku sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
7. studenog 2016. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Zaključka po pitanju Projekta izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Transportno-logističkog centra Vuka i Bazenske luke Bršadin.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag.ing.