JAVNA NABAVA-OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

Objave u narodnim novinama o nadmetanjima Grada Vukovara možete pogledati na web stranici Objava javne nabave

Na On-line popisu objava u desnom gornjem kutu ekrana kliknite "na formular traži" i u rubrici Naziv naručitelja upišite Grad Vukovar kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.

U nastavku možete pogledati popis svih postupaka javne nabave Grada Vukovara u 2011. godini.

Javna nabava

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
Grad Vukovar
Dr.Franje Tuđmana 1
Vukovar
32000
MB: 2534347
OIB: 84060189362
Telefon:032 456 501
Glavna adresa naručitelja (URL): www.vukovar.hr

POSTUPCI U OTVORENOM ROKU
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U RIBARSKOJ ULICI U GRADU VUKOVARU-MV-11/16

Vukovar, 29.rujna 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29.rujna 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za ustupanje radova na izgradnji potpornog zida u Ribarskoj ulici u gradu Vukovaru-MV-11/16

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Potporni zid-Vukovar-MV-11-16.pdf, Dokumentacija-Potporni zid-Vukovar-MV-11-16-dopuna.pdf

 

REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA DIZALA U VIŠESTAMBENOM OBJEKTU U GRADU VUKOVARU-MV-11/15-ISPRAVAK OBJAVE
Vukovar, 06.listopada 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 06.listopada 2011.godine objavljen je ispravak poziva za nadmetanje za ustupanje radova na rekonstrukciji-dogradnji dizala u višestambenom objektu u gradu Vukovaru-MV-11/15

Dokumentacija za nadmetanje: Izmjena-dokumentacije-dizalo-Vukovar-MV-11-15.pdf, TROSKOVNIK-izmjena-dizalo.zip

 

RADOVI NA IZMJEŠTANJU OPREME JAVNE RASVJETE IZ TRAFOSTANICA U 2011 GODINI-MV-11/14
Vukovar, 03.listopada 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03.listopada 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za ustupanje radova na izmještanju opreme javne rasvjete iz trafostanica u 2011. godini-MV-11/14

Dokumentacija: Dokumentacija-Izmjestanje-opreme-javne-rasvjete-VU-MV-11-14.pdf

 

NABAVA I MONTAŽA EKOLOŠKIH RASVJETNIH TIJELA NA POSTOJEĆE STUPOVE JAVNE RASVJETE U VUKOVARU-MV-11/17
Vukovar, 18. studenoga 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. studenoga 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za nabavu i montažu ekoloških rasvjetnih tijela na postojeće stupove javne rasvjete u Vukovaru-MV-11/17

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-ekoloska-rasvjetna-tijela-VU-MV-11-17.pdf

 

SANACIJA PRISTUPNIH NERAZVRSTANIH CESTA STAMBENIM ZGRADAMA-VATROGASNIH PRISTUPA U ŽUPANIJSKOJ ULICI U VUKOVARU-VV-11/14
Vukovar, 07. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 07. prosinca 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za ustupanje radova na sanaciji pristupnih nerazvrstanih cesta stambenim zgradama-vatrogasnih pristupa u Županijskoj ulici u Vukovaru-VV-11/14

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Sanacija-Zupanijska-vatrogasni-pristupi-Vukovar-VV-11-14.pdf

 

NABAVA I ISPORUKA KONTEJNERA ZA SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA-MV-11/21
Vukovar, 20. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 20. prosinca 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za nabavu i isporuku kontejnera za skupljanje komunalnog otpada-MV-11/21

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Kontejneri-VU-MV-11-21.pdf

 

NABAVA TERENSKOG OSOBNOG VOZILA-MV-11/20
Vukovar, 22. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. prosinca 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za nabavu terenskog osobnog vozila-MV-11/20

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-terensko-osobno-vozilo-VU-MV-11-20.pdf

 

POSTAVLJANJE SVJETLOSNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA-VV-11/15
Vukovar, 23. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23. prosinca 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za ustupanje radova na postavljanju svjetlosne prometne signalizacije na području grada Vukovara-VV-11/15

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Semaforizacija-VU-VV-11-15.pdf

 

REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA DVA DIZALA U VIŠESTAMBENOM OBJEKTU U VUKOVARU, ULICA DOMOVINSKOG RATA 2-4-VV-11/16
Vukovar, 29. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. prosinca 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za ustupanje radova na rekonstrukciji-dogradnji dva dizala u višestambenom objektu u Vukovaru, ulica Domovinskog rata 2-4-VV-11/16

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Dizala-Domovinskog-rata-VU-VV-11-16.pdf, Tender-dokumentacija-VV-11-16.zip

POSTUPCI U TIJEKU OBRADE


SKLOPLJENI UGOVORI

 

 

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE GRADA VUKOVARA U 2011. GODINI-VV-10/07
Vukovar, 01.ožujka 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 01.ožujka 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Nabavu električne energije za potrebe Grada Vukovara u 2011. godini
Dokumentacija za nadmetanje: Električna-Energija-Vukovar-VV-10-07

 

SANACIJA ULICE KOLODVORSKA U VUKOVARU-VV-11/01
Vukovar, 16.svibnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.svibnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na sanaciji Kolodvorske ulice u Vukovaru-VV-11/01


REKONSTRUKCIJA ULICE ISTARSKA U VUKOVARU-VV-10/05
Vukovar, 23.svibnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23.svibnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji Istarske ulice u Vukovaru-VV-10/05
Dokumentacija za nadmetanje: Rekonstrukcija-Istarska-Vukovar-VV-10-05.pdf

 

SANACIJA ULICA DALMATINSKA, PLITVIČKA, DUBROVAČKA, IVE TIJARDOVIĆA, HRVATSKE MLADEŽI,ŠIBENSKA; OSJEČKA; LJUBLJANSKA I A.CESARCA (DIO) U VUKOVARU-VV-11/03
Vukovar, 29.lipnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29.lipnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za ustupanje radova na sanaciji ulica Dalmatinska, Plitvička, Dubrovačka, Ive Tijardovića, Hrvatske mladeži, Šibenska, Osječka, Ljubljanska i A.Cesarca (dio) ulice u Vukovaru-VV-11/03

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-sanacija ulica-Vukovar-VV-11-03.pdf

 

IZRADA POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U VUKOVARU-MV-11/01
Vukovar, 25. srpnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 25.srpnja 2011.godine objavljena je OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU za izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektnih dokumentacija izgradnje javne rasvjete u Vukovaru-MV-11/01

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Vukovar-PGP-MV-11-01.pdf

 

NABAVA PRIJENOSNIH RAČUNALA-MV-11/02
Vukovar, 26. srpnja 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26. srpnja 2011. godine objavljena je OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU za nabavu prijenosnih računala-MV-11/02

Dokumentacija za nadmetanje: Nabava prijenosnih računala-MV-11/02

 

IZRADA I OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U GRADU VUKOVARU U 2011. GODINI-MV-11/05
Vukovar, 26. srpnja 2011. godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26. srpnja 2011. godine objavljena je OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU za ustupanje radova na izradi i obnovi horizontalne signalizacije u gradu Vukovaru u 2011. godini-MV-11/05

Dokumentacija za nadmetanje: Horizontalna signalizacija MV-11/05

 

DEZINSEKCIJA KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2011.g.-LARVICIDNO TRETIRANJE-MV-11/03
Vukovar, 26.srpnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26.srpnja 2011.godine objavljena je OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU za uslugu dezinsekcije komaraca na području grada Vukovara u 2011. godini-larvicidno tretiranje -MV-11/03

Dokumentacija za nadmetanje: Dezinsekcija-larvicidni-tretman-MV-11-03

 

DEZINSEKCIJA KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2011.g.-ADULTICIDNO TRETIRANJE SA ZEMLJE-MV-11/04
Vukovar, 26. srpnja 2011. godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26. srpnja 2011. godine objavljena je  OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU za uslugu dezinsekcije komaraca na području grada Vukovara u 2011. godini-adulcidno tretiranje sa zemlje -MV-11/04

Dokumentacija za nadmetanje: Dezinsekcija-adulticidno tretiranje sa zemlje-MV-11/04

 

DOVRŠETAK IZGRADNJE OBJEKTA EKO ETNO CENTAR ADICA U VUKOVARU-VV-11/05
Vukovar, 22.kolovoza 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 17.lipnja 2011.godine objavljena je obavijest o SKLOPLJENIM UGOVORIMA za ustupanje radova na dovršetku izgradnje objekta Eko etno centar Adica u Vukovaru-VV-11/05

Dokumentacija za nadmetanje: Eko-etno-Adica-VV-11/05, Nacrti, Tehničke specifikacije, Troškovnik za dovršetak izrgradnje

 

IZGRADNJA ŠPORTSKIH IGRALIŠTA S KLUBSKIM SADRŽAJEM U ULICI TRPINJSKA CESTA U VUKOVARU-I. FAZA-VV-11/07
Vukovar, 14. rujna 2011. godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14.srpnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za radove na izgradnji športskih igrališta s klubskim sadržajem u ulici Trpinjska cesta u Vukovaru-I.faza-VV-11/07

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Vukovar-Sportska-igralista-I-faza-VV-11-07.pdf, Tender-dokumentacija-Vukovar-VV-11-07.zip

 

DEZINSEKCIJA KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2011.g.-AVIO TRETIRANJE-VV-11/04
Vukovar, 14. rujna 2011. godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. rujna 2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za uslugu dezinsekcije komaraca na području grada Vukovara u 2011. godini-larvicidno tretiranje -MV-11/04

Dokumentacija za nadmetanje: Dezinsekcija avio-tretiranje-VV-11-04

 

DODATNI RADOVI NA SANACIJI ULICE KOLODVORSKA U VUKOVARU-MV-11/12
Vukovar, 14. rujna 2011. godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. rujna 2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za ustupanje radova za dodatne radove na sanaciji Kolodvorske ulice u Vukovaru-MV-11/12

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Dodatni radovi-sanacija-ulice-Kolodvorska-VU-MV-11-12

 

REKONSTRUKCIJA ULICE VIJEĆA EUROPE U VUKOVARU-I. FAZA-VV-11/08
Vukovar, 14. rujna 2011. godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. rujna 2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za ustupanje radova na rekonstrukciji Ulice Vijeća Europe u Vukovaru-I.faza-VV-11/08

Dokumentacija za nadmetanje: Rekonstrukcija ulica V.Europe-Vukovar-VV-11-08

 

REKONSTRUKCIJA TAVANSKOG PROSTORA U STAMBENI PROSTOR, NA STAMBENOM OBJEKTU U ULICI SAMOSTANSKA BR. 10 U VUKOVARU-MV-11/06
Vukovar, 29. kolovoza 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. kolovoza 2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji tavanskog prostora u stambeni prostor, na stambenom objektu u ulici Samostanska br. 10 u Vukovaru-MV-11/06

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Rekonstrukcija-Samostanska-Vukovar-MV-11-06.pdf, Tender-dokumentacija-Samostanska-Vukovar-MV-11-06.zip

 

SANACIJA PRISTUPNIH NERAZVRSTANIH CESTA STAMBENIM ZGRADAMA-VATROGASNIH PRISTUPA NA VIJENCU RUĐERA BOŠKOVIĆA U VUKOVARU-VV-11/17
Vukovar, 28. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. prosinca 2011.godine objavljen je poziv za nadmetanje za ustupanje radova na sanaciji pristupnih nerazvrstanih cesta stambenim zgradama-vatrogasnih pristupa na Vijencu Ruđera Boškovića u Vukovaru-VV-11/17

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-sanacija-ceste-vatrogasni-pristupi-VU-VV-11-17.pdf

 

NABAVA I UGRADNJA UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNE RASVJETE-MV-11/13
Vukovar, 30. prosinca 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. prosinca 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu i ugradnju uređaja za upravljanje sustavom javne rasvjete-MV-11/13

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-upravljanje-JRasvjeta-VU-MV-11-13.pdf

 

RADOVI NA IZMJEŠTANJU OPREME JAVNE RASVJETE IZ TRAFOSTANICA U 2011 GODINI-MV-11/14
Vukovar, 30. prosinca 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. prosinca 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na izmještanju opreme javne rasvjete iz trafostanica u 2011. godini-MV-11/14

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Izmjestanje-opreme-javne-rasvjete-VU-MV-11-14.pdf

 

REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA DIZALA U VIŠESTAMBENOM OBJEKTU U GRADU VUKOVARU-MV-11/15
Vukovar, 30.prosinca 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. prosinca 2011. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji-dogradnji dizala u višestambenom objektu u gradu Vukovaru-MV-11/15

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Vukovar-Dizalo-MV-11-15.pdf, Tender-dokumentacija-Dizalo-Vukovar-MV-11-15.zip

 

SANACIJA JAVNE RASVJETE U ULICI IVANA GUNDULIĆA U GRADU VUKOVARU-MV-11/10
Vukovar, 30. prosinca 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. prosinca 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na sanaciji javne rasvjete ulici Ivana Gundulića u Vukovaru-MV-11/10

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Sanacija-JR-Gunduliceva-VU-MV-11-10.pdf, TenderDokumentacijaMV11-10.zip

 

SANACIJA JAVNE RASVJETE U ULICI KARDINALA ALOJZIJA STEPNCA U GRADU VUKOVARU-MV-11/09
Vukovar, 30. srpnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. prosinca 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na sanaciji javne rasvjete u ulici Kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru-MV-11/09

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Sanacija-JR-A-Stepinca-VU-MV-11-09.pdf, TenderDokumentacijaMV11-09.zip

 

SANACIJA JAVNE RASVJETE U ULICI ŽUPANIJSKA U GRADU VUKOVARU-MV-11/11
Vukovar, 30. prosinca 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. prosinca 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na sanaciji javne rasvjete u ulici Županijska u Vukovaru-MV-11/11

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Zupanijska-Vukovar-MV-11-11.pdf, TenderDokumentacijaMV11-11.zip

 

 

DODATNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TAVANSKOG PROSTORA U STAMBENI NA STAMBENOM OBJEKTU U ULICI SAMOSTANSKA BR. 10 U VUKOVARU-MV-11/19
Vukovar, 03. siječnja 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. siječnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje dodatnih radova na rekonstrukciji tavanskog prostora u stambeni na stambenom objektu u ulici Samostanska br. 10 u Vukovaru-MV-11/19

 

DOVRŠETAK IZGRADNJE KANALIZACIJE U NASELJU LUŽAC U VUKOVARU-VV-11/11
Vukovar, 03. siječnja 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. siječnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na dovršetku izgradnje kanalizacije u naselju Lužac u Vukovaru-VV-11/11

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-dovršetak-kanalizacije-naselje-Lužac-VU-VV-11-11.pdf, Tender-dokumentacija-Luzac-Vukovar.zip

 

 

REKONSTRUKCIJA ULICA VELIKA SKELA, NAJPAR BAŠĆE, LOVASKA, ŠARENGRADSKA I NAŠIČKA U VUKOVARU-VV-11/10
Vukovar, 03. siječnja 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. siječnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji ulica Velika skela, Najpar bašće, Lovaska, Šarengradska i Našička u Vukovaru-VV-11/10

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija_Rekonstrukcija_ulica_V_Skela_Najpar_basce.pdf

 

REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GORANA KOVAČIĆA U VUKOVARU-VV-11/09
Vukovar, 03. siječnja 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. siječnja 2011.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji ulice Ivana Gorana Kovačića u  Vukovaru-VV-11/09

PONIŠTENI POSTUPCI

 

DOVRŠETAK IZGRADNJE OBJEKTA EKO ETNO CENTAR ADICA U VUKOVARU-VV-11/02
Vukovar, 14.lipnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14.lipnja 2011.godine objavljena je obavijest o poništenju nadmetanja za ustupanje radova dovršetku izgradnje objekta Eko etno centar Adica u Vukovaru-VV-11/02

Dokumentacija za nadmetanje: Vukovar-VV-11-02.pdf, Nacrti.zip, Tehnicke_specifikacije.zip, Troskovnik_za_dovrsetak_izgradnje.zip

 

REKONSTRUKCIJA ULICE VIJEĆA EUROPE U VUKOVARU-I. FAZA-VV-11/06
Vukovar, 16. kolovoza 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.kolovoza 2011.godine objavljena je obavijest o poništenju nadmetanja za ustupanje radova na rekonstrukciji Ulice Vijeća Europe u Vukovaru-I.faza-VV-11/06

Dokumentacija za nadmetanje: Rekonstrukcija Ulice Vijeća Europe-1. faza VV-11/06

 

DODATNI RADOVI NA SANACIJI ULICE KOLODVORSKA U VUKOVARU-MV-11/07
Vukovar, 16. kolovoza 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.kolovoza 2011.godine objavljena je obavijest o poništenju nadmetanja za ustupanje radova za dodatne radove na sanaciji Kolodvorske ulice u Vukovaru-MV-11/07

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-dodatni-radovi-Kolodvorska-Vukovar-MV-11-07.pdf

 

SANACIJA PRISTUPNIH NERAZVRSTANIH CESTA STAMBENIM ZGRADAMA-VATROGASNIH PRISTUPA U ŽUPANIJSKOJ ULICI U VUKOVARU-MV-11/18
Vukovar, 29. studenoga 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. studenoga 2011.godine objavljeno je poništenje nadmetanja za ustupanje radova na sanaciji pristupnih nerazvrstanih cesta stambenim zgradama-vatrogasnih pristupa u Županijskoj ulici u Vukovaru-MV-11/18

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-pristupne ceste-vatrogasni-pristupi-Zupanijska-VU-MV-11-18-2.pdf

 

SANACIJA PRISTUPNIH NERAZVRSTANIH CESTA STAMBENIM ZGRADAMA-VATROGASNIH PRISTUPA NA VIJENCU RUĐERA BOŠKOVIĆA U VUKOVARU-VV-11/12
Vukovar, 19. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. prosinca 2011.godine objavljeno je poništenje nadmetanja za ustupanje radova na sanaciji pristupnih nerazvrstanih cesta stambenim zgradama-vatrogasnih pristupa na Vijencu Ruđera Boškovića u Vukovaru-VV-11/12

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-pristupne ceste-vatrogasni-pristupi-Vukovar-VV-11-12.pdf

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE-ULICA PETRI SKELA  U VUKOVARU-I.FAZA-VV-11/13
Vukovar, 23. prosinca 2011. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23. prosinca 2011.godine objavljeno je poništenje nadmetanja za ustupanje radova na sanaciji nerazvrstane ceste-ulica Petri skela u Vukovaru-I.faza-VV-11/13

Dokumentacija za nadmetanje: Dokumentacija-Sanacija-Petri-skela-cesta-I-faza-Vukovar-VV-11-13.pdf
ZAVRŠETAK GRADNJE TURISTIČKO-PUTNIČKOG BRODA TB 60-VV-10/01
Vukovar, 30.ožujka 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30.ožujka 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za
Završetak gradnje turističko-putničkog broda