Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 47.stavka 3. točka 29. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09) Gradonačelnik Grada Vukovara 15. veljače 2011. godine, donosi

 

PRAVILNIK O RADU

 

1. TEMELJNA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Vukovara.

 

2. PRIJAM U SLUŽBU

 

Članak 2.

Službenici i namještenici se primaju u službu na temelju natječaja odnosno oglasa sukladno Zakonu.

Članak 3.

(1)Službenici i namještenici se u službu primaju uz obvezni probni rad utvrđen Zakonom.

(2)Osoba koja je primljena u službu, dužna je za vrijeme trajanja probnog rada obavijestiti neposrednog rukovoditelja ili drugu ovlaštenu osobu poslodavca o bolesti, profesionalnoj bolesti ili invalidnosti koja bi ga bitno ometala u izvršavanju radnih obveza.

Članak 4.

(1)Za vrijeme probnog rada službenika i namještenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća glede načina rada i usvojenog znanja.

(2)Službenikov i namještenikov rad za vrijeme probnog rada prati i donosi ocjenu o njihovom radu neposredni rukovoditelj ili osoba koju on ovlasti.

Članak 5.

(1)Ukoliko neposredni rukovoditelj ili osoba koju on ovlasti ocijeni da službenik odnosno namještenik ne udovoljava zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadaća (radne i stručne sposobnosti) dostavit će prijedlog čelniku upravnog tijela za prestanak službe odnosno rada, najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Članak 6.

(1)Na osnovu prijedloga iz prethodnog članka, čelnik upravnog tijela donosi Rješenje o prestanku službe službenika odnosno namještenika u roku osam dana od dana isteka probnog rada.

(2)Ako čelnik upravnog tijela ne donese rješenje o prestanku službe u roku iz prethodnog stavka, smatrat će se da je službenik i namještenik zadovoljio na probnom radu.

 

3. RADNO VRIJEME ODMORI I DOPUSTI

 

Članak 7.

(1)Puno radno vrijeme , uključujući i dnevni odmor iznosi, 40 sati tjedno.

(2)Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u 5 radnih dana od ponedjeljka do petka.

(3)Dnevno radno vrijeme službenika i namještenika u pravilu traje od 7,00 do 15,00 sati.

(4)Čelnici upravnih tijela mogu zbog potrebe obavljanja određenih poslova i zadataka za pojedine službenike i namještenike odrediti drugačiji raspored dnevnog i tjednog radnog vremena.

Članak 8.

(1)Svi službenici i namještenici imaju svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta. Stanka se ubraja u radno vrijeme.

(2)Vrijeme korištenja stanke određuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 9.

Između dvaju uzastopnih radnih dana službenici i namještenici imaju pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Članak 10.

(1)Službenici i namještenici imaju pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

(2)Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

(3)Ako je prijeko potrebno da službenici i namještenici rade na dan tjednog odmora, osigurava im se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.

(4)Ako službenici i namještenici zbog potrebe posla ne mogu koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. ovoga članka, mogu ga koristiti naknadno, a prema odluci pročelnika.

Članak 11.

Za svaku kalendarsku godinu službenici i namještenici imaju pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, do najviše 30 radnih dana.

Članak 12.

(1)Trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se tako da se na 20 dana dodaju dani godišnjeg odmora prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. Prema radnom stažu:

- do 5 godina radnog staža ............................................................................................... 1 dan,

- od 5 do10 godina radnog staža ...................................................................................... 2 dana,

- od 10 do 15 godina radnog staža ..........................…………………………………....…..4 dana,

- od 15 do 20 godina radnog staža ................................................................................... 6 dana,

- od 20 do 25 godina radnog staža ........................……………………………….....………8 dana,

- od 25 do 30 godina radnog staža ........................…………………………….....………..10 dana,

- preko 30 godina radnog staža ...................................................................................... 12 dana.

Navršene godine radnog staža utvrđuju se na dan 31. prosinca one godine za koju se utvrđuje trajanje godišnjeg odmora.

2. Prema socijalnim uvjetima:

- invalidu Domovinskog rata s više od 50% invaliditeta i invalidu rada ...............................1 dan,

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta do 7 godina starosti, te troje

i više djece do punoljetnosti... ............................................................................................1 dan,

- stalnom dobrovoljnom davatelju krvi ...................…………………………….........……….1 dan.

(2)Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 20 radnih dana uveća za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih u skladu s prethodnim stavkom.

Članak 13.

Prigodom utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subota i nedjelja.

Članak 14.

(1)Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela, o čemu se dogovara sa pročelnikom a pročelnik sa gradonačelnikom.

(2)Službenik i namještenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji, uz obvezu da o tome izvijesti pročelnika ili osobu koju on ovlasti, najmanje dva dana ranije.

Članak 15.

Prigodom utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora, ako je moguće uskladiti s potrebama organizacije rada, pročelnik je dužan voditi računa o potrebama i željama službenika i namještenika .

Članak 16.

(1)Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora pročelnik dostavlja službeniku i namješteniku rješenje o korištenju godišnjeg odmora, najmanje 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

(2)Službeniku i namješteniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršavanja osobito važnih i neodgodivih službenih poslova, a na temelju odluke pročelnika ili gradonačelnika ako se odlučuje o pročelniku.

(3)Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

(4)Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenu odgodom, odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.

(5)Troškovima iz stavka 4. ovoga članka smatraju se putni i drugi troškovi.

(6)Putnim se troškovima smatraju stvarni troškovi prijevoza koji je službenik i namještenik koristio u polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida i dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja, u visini određenoj ovim ugovorom.

(7)Drugim se troškovima smatraju ostali izdaci koje je službenik i namještenik imao zbog odgode, odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 17.

(1)Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše 10 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u sljedećim slučajevima:

- sklapanje braka

do 5 radnih dana

- rođenje djeteta

do 5 radnih dana

- smrt supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka

do 5 radnih dana

- smrt brata ili sestre, djeda ili bake te roditelja supružnika

do 2 radna dana

- selidbe

do 3 radna dana

 

 

 

 

-teška bolest djeteta, posvojenika, supružnika, roditelja

do 5 radnih dana

- polaganje stručnog ispita prvi put

do 10 radnih dana

- sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr.

do 3 radna dana

- elementarne nepogode

do 5 radnih dana

- sklapanje braka djeteta

do 2 radna dana

-nastupanje na kulturnim ili sportskim priredbama

do 3 radna dan

 

 

(2)Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema drugim osnovama.

Članak 18.

Službenik i namještenik kojega Grad upućuje na školovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, izuzev slučaja iz članka 17. stavka 1. podstavka 7. ovog Pravilnika, ima pravo na plaćeni dopust za pripremanje i polaganje ispita, ukupno do 10 radnih dana godišnje.

Članak 19.

(1)Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust.

(2)Ako okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupe u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje),

službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju, osim kada se radi o smrtnom slučaju.

Članak 20.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

Članak 21.

(1)Službeniku i namješteniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u tijeku kalendarske godine, pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova na radnom mjestu, a osobito: radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na osobni trošak, sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i športskim priredbama, osobnog školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije.

(2)Ako to okolnosti zahtijevaju, službeniku i namješteniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovoga članka može odobriti u trajanju dužem od 30 dana.

Članak 22.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

 

4. NAKNADE I DODACI

 

Članak 23.

(1)Osnovna plaća službenika i namještenika povećava se 40% za sate prekovremenog rada.

(2)Za rad u dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom i za rad na dan Uskrsa, radnik ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

(3)Umjesto povećanja osnovne plaće na osnovi prekovremenog rada, službenik i namještenik može koristiti slobodne radne dane prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 ( 1 sat prekovremenog rada =1,50 sati redovnog rada).

 Članak 24.

(1)Plaća se isplaćuje za razdoblje koje čini kalendarski mjesec.

(2)Plaća se isplaćuje do 15-tog dana u mjesecu za protekli mjesec.

(3)Grad će službeniku i namješteniku, prigodom isplate plaće, uručiti pisani izračun plaće.

(4)Na zahtjev službenika i namještenika Grad je obvezan iz plaće službenika i namještenika obustavljati i podmirivati njegove povremene obveze prema trećim osobama ako se njihovo dospijeće podudara s dospijećem plaće.

(5)Službenik i namještenik ima pravo izabrati banku preko koje će mu se isplaćivati plaća.

Članak 25.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove plaće isplaćene za prethodni mjesec za razdoblje u kojem ne radi zbog:

- korištenja godišnjeg odmora;

- plaćenog dopusta;

- državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom;

- prekida rada do kojeg je došlo bez njegove krivnje;

- obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje ga je uputio poslodavac;

- obrazovanja za potrebe sindikalnih aktivnosti;

- drugih slučajeva utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom.

Članak 26.

(1)Ako je službenik i namještenik odsutan s rada zbog bolovanja prvih 42 dana, odnosno za invalide rada prvih 7 dana, odnosno kada mu naknadu isplaćuje Grad iz svojih sredstava, pripada mu naknada plaće u visini 85% od osnovice za naknadu plaće koja se utvrđuje prema

propisima o zdravstvenom osiguranju.

(2)Ako je službenik i namještenik na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu pripada mu naknada u visini 100% od osnovice za naknadu plaće koja se utvrđuje prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 27.

Službenici i namještenici imaju pravo na stalni mjesečni dodatak u iznosu 323,00 kn bruto.

Članak 28.

Naknada plaće koju službeniku i namješteniku isplaćuje Grad isplaćuje se zajedno s plaćom.

 

5. OSTALA MATERIJALNA PRAVA

 

Članak 29.

(1)Službeniku i namješteniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak .

(2)Regres iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u cijelosti, jednokratno, najkasnije do dana početka godišnjeg odmora.

(3)Službenik i namještenik koji ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, ostvaruje pravo na isplatu regresa iz stavka 1. ovoga članka razmjerno broju mjeseci provedenih na radu u godini za koju ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.

Članak 30.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na neto otpremninu u visini neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 31.

(1)Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć i naknadu troškova pogreba u slučaju smrti službenika i namještenika.

(2)Visina pomoći iznosi:

- smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju ili u povodu obavljanja rada

3 proračunske osnovice

- smrti službenika i namještenika

2 proračunske osnovice

(3)Pod troškovima pogreba iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se stvarni troškovi pogreba, ali najviše do visine dviju proračunskih osnovica.

Članak 32.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju smrti supružnika i djeteta, te roditelja, očuha ili maćehe službenika i namještenika ukoliko žive u zajedničkom kućanstvu, u visini jedne proračunske osnovice.

Članak 33.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:

- nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika , djeteta ili supružnika službenika i namještenika u visini

- 1 proračunske osnovice

 

 

 Članak 34.

Službenik i namještenik, službenikova i namještenikova djeca i uzdržavani supružnik imaju pravo, jedanput godišnje, na pomoć za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala rješavanje kojih nije pokriveno osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, uz mišljenje nadležnog liječnika, do visine 1. proračunske osnovice za izračun plaća .

 Članak 35.

(1)Kada je službenik i namještenik upućen na službeno putovanje u zemlji, pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i naknada troškova noćenja u visini iznosa na koji se, prema poreznim propisima, ne plaća porez.

(2)Službeniku i namješteniku upućenom na službeno putovanje u inozemstvo pripada dnevnica, naknada prijevoznih troškova i naknada troškova noćenja na način i pod uvjetima utvrđenima propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna, a do visine iznosa na koji se, prema poreznim propisima, ne plaća porez.

 Članak 36.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini troškova prijevoza javnim gradskim prometom na području Grada Vukovara.

 Članak 37.

Ako je službeniku i namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, ima pravo na naknadu troškova u visini iznosa na koji se, prema poreznim propisima, ne plaća porez.

 Članak 38.

Službenici i namještenici moraju biti kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.

Članak 39.

(1)Službeniku i namješteniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidan rad u lokalnoj samoupravi (Grad Vukovar) u visini neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

(2)Službeniku i namješteniku će se isplatiti jubilarna nagrada iz stavka 1. ovoga članka tijekom godine u kojoj je stekao pravo na isplatu.

 Članak 40.

(1)U prigodi Dana Svetog Nikole službeniku i namješteniku će se isplatiti sredstva za poklon za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 godina starosti, u iznosu na koji se, prema propisima, ne plaća porez.

(2)Ako su oba roditelja zaposlena u upravnim tijelima Grada, sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se roditelju preko kojeg je dijete zdravstveno osigurano.

Članak 41.

(1)Službeniku i namješteniku pripada pravo na jednokratni dodatak „božićnicu“ u visini neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

(2)Božićnica iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se do 20. prosinca tekuće godine.

 Članak 42.

Službeniku i namješteniku će se za Uskrs dati dar u naravi vrijednost kojega ne prelazi iznos na koji se, prema propisima, ne plaća porez.

 

6. ZDRAVLJE I ZAŠTITA NA RADU

 

Članak 43.

(1)Grad je dužan osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika na radu.

(2)Grad će poduzeti mjere nužne za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika , uključujući mjere za sprečavanje rizika na radu, pružanje informacija i osposobljavanje za rad na siguran način.

Članak 44.

(1)Prigodom uvođenja novih tehnologija, Grad je dužan informirati službenike i namještenike i njihove povjerenike za zaštitu na radu o tehnološkim karakteristikama i mogućim utjecajima tih tehnologija na zdravlje i sigurnost.

(2)Radi prilagođavanja tehničkom napretku, Grad je obvezan planirati tehnološki razvoj radnog procesa, zamjenjujući ga manje opasnim ili neopasnim.

(3)Grad je dužan osigurati dodatne uvjete za rad invalida, u skladu s posebnim propisima.

Članak 45.

(1)Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, te o sigurnosti i zdravlju drugih službenika i namještenika i osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je osigurao poslodavac.

(2)Dužnost je svakog službenika i namještenika pristupiti na sistematski pregled koji organizira Grad za svoje uposlenike.

 

7. ZAŠTITA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 46.

Naknada plaće koja službeniku i namješteniku invalidu pripada od dana nastanka invalidnosti ili od dana utvrđene opasnosti od nastanka invalidnosti, odnosno od dana završetka prekvalifikacije ili dokvalifikacije do raspoređivanja na odgovarajuće radno mjesto, ne može biti manja od iznosa osnovne plaće radnog mjesta na koje je bio raspoređen u vrijeme nastupanja određenih okolnosti.

Članak 47.

Službeniku i namješteniku koji radi skraćeno radno vrijeme, zbog smanjene radne sposobnosti nastale ozljedom na radu bez njegove krivnje ili profesionalnog oboljenja, isplatit će se plaća za skraćeno radno vrijeme i naknada u visini razlike između naknade koju ostvaruje prema propisima invalidsko-mirovinskog osiguranja i plaće radnog mjesta na koje je bio raspoređen u vrijeme nastupanja određenih okolnosti.

Članak 48.

Službenici i namještenici se obvezno osiguravaju od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme obavljanja službe, odnosno rada kao i u slobodno vrijeme tijekom 24 sata na dan, na trošak Grada.

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

Početkom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnim odnosima zaposlenih u upravnim tijelima Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/06.)

Trajanje godišnjeg odmora za 2011. godinu utvrđivat će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

 

Klasa:110-01/10-01/1
Urbroj:2196/01-02-11-1

Vukovar, 15. veljače 2011.

Gradonačelnik
Željko Sabo teolog