GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN
KLASA: 013-03/13-01/05
URBROJ: 2196/01-4-14-42
Vukovar, 17. travnja 2014.

Predmet: Izvješće o visini troškova izbora održanih 2013. za Gradsko vijeće i gradonačelnika Grada Vukovara

U Proračunu Grada Vukovara za 2013. Planirana su sredstva za provođenje lokalnih izbora u visini 699.500,00 kuna.
Za provođenje navedenih izbora utrošeno je ukupno 608.707,64 kuna, od čega na:

  • naknade članovima Izbornog povjerenstva i Biračkih odbora 392.630,75 kuna,
  • materijalne troškove 69.854,34 kuna,
  • naknadu troškova izborne promidžbe političkim strankama i kandidatima 146.222,55 kuna.

Pročelnica
Aranka Džalto, dipl.oec.