Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama


 

Plan nabave Grada Vukovara za 2012. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Izjava gradonačelnika o nepostojanju sukoba interesa