GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/17-01/1
URBROJ: 2196/01-02-17-5
Vukovar, 08. veljače 2017. godine

Na temelju članka 47. stavka 31. Statuta Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), gradonačelnik Grada Vukovara dana 08. veljače 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva
Grada Vukovara za 2016. godinu

I

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Grada Vukovara za 2016. godinu, koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II

Izvješće iz točke I ovog Zaključka sukladno članku 11. stavku 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) objavit će se na web stranici Grada Vukovara i u ″Službenom vjesniku″ Grada Vukovara.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

ETIČKO POVJERENSTVO

KLASA: 023-01/17-01/1
URBROJ: 2196/01-02-17-3
Vukovar, 06. veljače 2017. godine

O zadacima Etičkog povjerenstva, načinu i načelima rada te provedbi postupaka utvrđivanja kršenja
Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara daje se Izvješće Etičkog povjerenstva koje se dostavlja gradonačelniku Grada Vukovara najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu i koje se, po usvajanju, objavljuje na web stranici Grada Vukovara i u ″Službenom vjesniku″ Grada Vukovara, sve sukladno odredbi članka 11. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o svom radu.

I. ZADACI ETIČKOG POVJERENSTVA

Etički kodeks donio je gradonačelnik te je isti objavljen na oglasnoj ploči Grada Vukovara, web stranicama Grada Vukovara i u ″Službenom vjesniku″ Grada Vukovara broj 1/11, a Etičko povjerenstvo Grada Vukovara osnovano je Rješenjem gradonačelnika Grada Vukovara o imenovanju Etičkog povjerenstva (KLASA: 022-05/12-01/02, URBROJ: 2196/01-02-12-3 od 10. travnja 2012. godine).

Etičkim kodeksom se kroz etička načela i standarde uređuju pravila dobrog ponašanja zaposlenika upravnih tijela Grada Vukovara utemeljena na propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika, a također se korisnike usluga upoznaje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika upravnih tijela Grada Vukovara.

Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

Etičko povjerenstvo nadzire poštivanje etičkih načela i standarda definiranih Etičkim kodeksom usmjerenih na:
• osiguranje etičkog ponašanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosima zaposlenika prema građanima,
• osiguranje poštovanja zajamčenih prava zaposlenika,
• sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije i uznemiravanja u djelovanju i ponašanju zaposlenika,
• stvaranja ozračja u kojem je, uz zaštitu javnih interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog ostvarivanja radnih zadataka.

II. POSTUPAK UTVRĐIVANJA KRŠENJA ETIČKOG KODEKSA

Način rada i postupanja Etičkog povjerenstva utvrđen je odredbama članka 9.-12. Etičkog kodeksa.

Povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili zaposlenika, na zahtjev gradonačelnika ili čelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja u svezi primjene Etičkog kodeksa.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Etičkom kodeksu Etičko povjerenstvo obavješćuje čelnika upravnog tijela u kojem je raspoređen zaposlenik na kojeg se pritužba odnosi, odnosno gradonačelnika ako se pritužba odnosi na čelnika upravnog tijela. Čelnik upravnog tijela omogućuje zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi da se o istoj očituje u roku od osam dana.

Gradska upravna i druga tijela te zaposlenici dužni su surađivati sa Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se gradonačelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela i zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću zaposlenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti zaposlenika te u vezi s unutarnjih nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

III. AKTIVNOSTI U 2016. GODINI

U izvještajnom razdoblju Etičkom povjerenstvu nije stigao niti jedan zahtjev za davanje mišljenja vezanih uz primjenu Etičkog kodeksa, također nije stigla niti jedna pritužba na postupanje zaposlenika Grada Vukovara koje bi bilo protivno Etičkom kodeksu s obzirom na ponašanje zaposlenika, mogući sukob interesa, primanje darova, koruptivno i drugo neetično ponašanje te ugled gradske službe.
Kako nije bilo pritužbi, Etičko povjerenstvo nije imalo razloga za predlaganje daljnjih mjera jačanja etičkih načela i standarda u službi.

Predsjednik Etičkog povjerenstva
Goran Bošnjak, dipl. iur.