ETIČKO POVJERENSTVO

KLASA: 023-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-12-01
Vukovar, 16. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 1/11), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi Gradonačelniku Grada Vukovara sljedeće

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2012. GODINU

Etičko povjerenstvo Grada Vukovara osnovano je Rješenjem gradonačelnika Grada Vukovara o imenovanju Etičkog povjerenstva (KLASA: 022-05/12-01/02, URBROJ: 2196/01-02-12-3 od 10. travnja 2012. godine), i djeluje u sastavu Goran Bošnjak, predsjednik, Anita Sablić, član i Nives Gažo, član.

Sukladno odredbama Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara, Etičko povjerenstvo nadzire poštivanje etičkih načela i standarda definiranih Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Vukovara te daje mišljenja, preporuke i upozorenja u svezi primjene Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara, a sve sa ciljem uspostave odgovornog ponašanja zaposlenika upravnih tijela Grada Vukovara u odnosu sa korisnicima usluga i u međusobnim odnosima zaposlenika, osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika, sprječavanja bilo kakvog oblika diskriminacije i uznemiravanja u djelovanju i ponašanju zaposlenika, te stvaranja ozračja u kojem je, uz zaštitu javnih interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog ostvarivanja radnih zadataka.

U izvještajnom razdoblju Etičko povjerenstvo je, povodom usmenih pritužbi nekolicine zaposlenika gradske uprave Grada Vukovara na nepoštivanje temeljnog načela Etičkog kodeksa primjerenosti osobnog izgleda od strane nekoliko zaposlenika gradske uprave Grada Vukovara, izradilo prijedlog Pravilnika o odijevanju u gradskoj upravi Grada Vukovara i isti predložilo Gradonačelniku na donošenje. Drugih zahtjeva odnosno pritužbi građana, te drugih pravnih i fizičkih osoba na ponašanje zaposlenika Gradske uprave Grada Vukovara za koje se smatra da je protivno Etičkom kodeksu nije bilo te Etičko povjerenstvo nije imalo razloga za predlaganje daljnjih mjera jačanja etičkih načela i standarda u službi.

Predsjednik Etičkog povjerenstva
Goran Bošnjak, dipl. iur.

 


 

Na temelju članka 47. stavka 30. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/09, 7/11 i 4/12), Gradonačelnik Grada Vukovara dana 18. siječnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva
Grada Vukovara za 2012. godinu

 

I

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Grada Vukovara za 2012. godinu, koje se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II

Izvješće iz točke I ovog Zaključka sukladno članku 11. stavku 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 1/11) objavit će se na web stranici Grada Vukovara i u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/12-01/02
URBROJ: 2196/01-02-13-2

U Vukovaru, 17. siječnja 2013. godine

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog