Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela, gradonačelnik Grada Vukovara donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske uprave Grada Vukovara (u nastavku teksta: upravna tijela).

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/10 - u nastavku teksta: Odluka) i drugim propisima.

Članak 3.

(1)Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

(2)U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.


II UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

Članak 4.

Odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim tijelima:

- u Upravnom odjelu za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša ustrojavaju se Odsjek za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove i Odsjek za graditeljstvo, infrastrukturu i komunalno gospodarstvo,

- u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju ustrojava se Odsjek za gospodarstvo i razvoj i Odsjek za EU projekte i međunarodnu suradnju,

- u Upravnom odjelu za opće poslove i ured gradonačelnika ustrojava se Ured Gradonačelnika i Odsjek za opće poslove i poslove Gradskog vijeća.

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

(1) Upravnim tijelom upravlja pročelnik.

(2) Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.

(3) Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.

(4) Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara gradonačelniku.

(5) Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovara pročelniku upravnog tijela.

(6) Imenovanje privremenog pročelnika upravnog tijela u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, obavlja se u skladu s Odlukom.

(7) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika upravnog tijela njegove poslove može obavljati službenik istoga upravnog tijela kojeg za to ovlasti pročelnik, ako nije imenovan privremeni pročelnik.

Članak 6.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Vukovara, Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Vukovara, pravilima struke te uputama pročelnika upravnog tijela, voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice i drugih nadređenih službenika.

 

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 7.

(1)Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.

(2)Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenoga državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.

(3)Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.

Članak 8.

(1)Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.

(2)Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža upravno tijelo nadležno za kadrovske poslove.

(3)Gradonačelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom službenika u službu, odnosno prijmom u radni odnos, u skladu s važećim planom prijema u službu.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 9.

(1)Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu.

(2)Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 10.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela, voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice, odnosno drugi nadređeni službenik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

 

Članak 11.

(1)U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

(2)Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

(3)Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

(4)Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

Članak 12.

(1)Raspored radnog vremena i termina rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela.

(2)Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.

Članak 13.

(1)Na zgradi u kojoj djeluje gradska uprava ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

(2)U predvorju sjedišta gradske uprave ističe se raspored prostorija u zgradi.

(3)Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 14.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem kutije koja se nalazi na ulazu u sjedište gradske uprave u koju se mogu ubaciti te web stranice Grada.

 

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

Članak 15.

Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih zakonom, laka povreda službene dužnosti je kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara, osim kada su time ispunjena obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti propisanih zakonom.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisanima zakonom.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, KLASA: 023-01/10-01/01, URBROJ: 2196/01-02-10-8 od 20. rujna 2010. godine i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave KLASA: 023-01/10-01/01, URBROJ: 2196/01-02-10-11 od 30. prosinca 2010. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

 

Klasa: 011-01/11-01/01
Urbroj: 2196/01-02-11-6
Vukovar, 16. veljače 2011.

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Redni broj: 1.

Naziv radnog mjesta: Pročelnik Upravnog odjela za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Kategorija: I.

Potkategorija: glavni rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 1.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Opis poslova radnog mjesta:

- planira,vodi i koordinira poslove upravnog odjela u skladu sa zakonskim i drugim propisima, organizira i usklađuje rad upravnog odjela, odgovara za pravodobno obavljanje poslova i zadaća, vodi upravni postupak i rješava upravne stvari iz nadležnosti odjela, odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima iz nadležnosti odjela,obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 2.

Naziv radnog mjesta: Savjetnik za pravna pitanja

Kategorija: II.

Potkategorija: savjetnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 5.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke , najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- proučava i prati zakone i propise, priprema nacrte i prijedloge akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće a priprema ih Upravni odjel, daje stručno mišljenje na zahtjev pročelnika, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

Redni broj: 3

Naziv radnog mjesta: Voditelj odsjeka za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove

Kategorija: I.

Potkategorija: viši rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 3

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist, građevinske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi odsjekom,organizira i koordinira rad odsjeka, priprema prijedloge akata iz imovinsko-pravnog područja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje u pripremi, izradi i provedbi prostornih planova, te postupcima izdavanja dokumenata na provedbi prostornih planova, te obavlja i druge poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 4.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno-planske

dokumentacije

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen stručni ispit za upravne poslove prostornog uređenja i gradnje, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove provedbe propisa i donesenih prostorno-planskih dokumenata, a osobito vodi postupke izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje, vodi informacijski sustav o lokacijama za izgradnju na području Grada Vukovara, te obavlja druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 5.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist, struke ekologije i/ili zaštite okoliša, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- prati i proučava stanje u prirodi i okolišu, te predlaže i priprema mjere zaštite okoliša i održivog razvitka, priprema nacrte akata iz oblasti zaštite okoliša, surađuje na pripremi i provođenju projekata iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja i druge poslove po uputama voditelja odsjeka i pročelnika.

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj:6.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za gradsku imovinu

Kategorija: III.

Potkategorija: stručni suradnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni ili stručni prvostupnik struke upravnog ili ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- vodi evidenciju gradske imovine, vodi postupke vezane za gospodarenje gradskom imovinom, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 7.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik za praćenje i provedbu prostorno planske dokumentacije

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema arhitektonske ili građevinske struke, najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- sudjeluje u izradi, priprema prijedloge za izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje, vodi evidenciju izdanih dokumenata, obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 2.

 

Redni broj: 8.

Naziv radnog mjesta: Referent za imovinske i administrativne poslove

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,položen državni stručni ispit

 

 

Opis poslova radnog mjesta:

- vodi evidenciju gradske imovine, vodi postupke vezane za gospodarenje gradskom imovinom, vodi uredske i administrativne poslove za potrebe Odjela, vodi evidenciju stambenog fonda Grada Vukovara i postupke vezane za stambenu problematiku,obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

Broj izvršitelja: 2

 

ODSJEK ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 

Redni broj: 9.

Naziv radnog mjesta: Voditelj odsjeka za graditeljstvo, infrastrukturu i komunalno gospodarstvo

Kategorija: I.

Potkategorija: viši rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 3.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili prometne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi odsjekom,organizira i koordinira rad odsjeka, priprema prijedloge akata iz područja graditeljstva, komunalne infrastrukture i komunalnog gospodarstva, obavlja i druge poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 10.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za graditeljstvo

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- surađuje u pripremi i izradi dokumentacije za gradnju i održavanje objekata, vodi evidenciju i obračun naplate spomeničke rente, prati realizaciju ugovorenih radova,obavlja i druge poslove po uputama voditelja odsjeka i pročelnika,

Broj izvršitelja: 2

 

Redni broj: 11.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- surađuje u pripremi i izradi dokumentacije vezano za komunalno gospodarstvo, vodi upravne postupke iz nadležnosti komunalnog gospodarstva, obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika,

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 12.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje - elektrotehnički smjer

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke , najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- surađuje u pripremi i izradi dokumentacije za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, energetska postrojenja, semafori, telekomunikacije, itd.), prati realizaciju ugovorenih radova, vodi potrebne evidencije , sudjeluje u poboljšanju i provođenju energetske učinkovitosti, obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 13.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje - strojarski smjer

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist strojarske struke , najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- surađuje u pripremi i izradi dokumentacije za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture (grijanje, plinofikacija itd.), prati realizaciju ugovorenih radova, vodi potrebne evidencije , sudjeluje u poboljšanju i provođenju energetske učinkovitosti, obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 14.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za promet

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist prometne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- sudjeluje u pripremi prijedloga akata iz područja prometa, surađuje u pripremi i izradi studija prometa u Gradu, prati realizaciju ugovorenih radova, te vodi potrebnu evidenciju, obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 15.

Naziv radnog mjesta: Viši referent za komunalno redarstvo

Kategorija: III.

Potkategorija: viši referent

Razina:-

Klasifikacijski rang: 9.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja nadzor nad provođenjem zakona i odluka iz područja komunalnog gospodarstva i donosi odgovarajuća rješenja, obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 16.

Naziv radnog mjesta: Referent za komunalno gospodarstvo

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove u svezi utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade , obavlja druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 2

 

Redni broj: 17.

Naziv radnog mjesta: Referent - komunalni redar

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema upravnog ili tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja nadzor nad provođenjem zakona i odluka iz područja komunalnog gospodarstva i donosi odgovarajuća rješenja

Broj izvršitelja: 3

 

Redni broj: 18.

Naziv radnog mjesta: Referent - prometni redar

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- IV stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja nadzor nad provođenjem zakona i propisa iz područja prometa i donosi odgovarajuća rješenja

Broj izvršitelja: 1

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 

Redni broj: 19.

Naziv radnog mjesta: Pročelnik upravnog odjela za financije i proračun

Kategorija: I.

Potkategorija: glavni rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 1.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke , najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi odjelom u skladu sa zakonom i odlukom, organizira i koordinira rad odjela, izrađuje nacrt prijedloga proračuna Grada Vukovara njegove izmjene i dopune, projekcije

proračuna za dvogodišnje razdoblje, polugodišnje i godišnje izvještavanje o izvršavanju proračuna odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova, sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada odjela, obavlja i ostale poslove po uputama Gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

 

Redni broj: 20.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za proračun

Kategorija: II.

Potkategorija:viši stručni suradnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

-obavlja poslove koje se odnosa na proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, kontrola izvršenja proračuna, provodi postupak vezan za zaduživanja Grada i davanja jamstava,sudjeluje u izradi proračuna, izrađuje financijske planove i priprema stručne analize, obavlja i druge poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 21.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za financije i računovodstvo

Kategorija: II.

Potkategorija:stručni suradnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- kontira poslovne promjene vezane za proračun,prikuplja podatke i sudjeluje u izradi periodičnih obračuna,završnog računa,konsolidaciju proračunskih korisnika,daje podatke za sastavljanje izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju, za izradu proračuna, obavlja složenije analize i pripremu odgovarajućih stručnih materijala, stručno obrađuje i predlaže rješenja u složenijim pitanjima, daje smjernice i upute podređenim službenicima iz odsjeka obavlja i druge poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 22.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik - blagajnik

Kategorija: III.

Potkategorija:stručni suradnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

-obavlja poslove blagajničkog poslovanja i vodi potrebne evidencije, obavlja isplate po putnim nalozima, izdaje potvrde o plaćenim obvezama prema Gradu, zaprima ulazne račune, obavlja i druge poslove po uputama pročelnika i voditelja odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 23.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za obračun plaća

Kategorija:III.

Potkategorija:stručni suradnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, ekonomsko-financijske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obračunava plaće djelatnika i vodi potrebne evidencije, statističke izvještaje o plaćama, porezima i doprinosima, izdaje potrebna uvjerenja i potvrde o primanjima djelatnika, obračunava i isplaćuje stipendije, obavlja isplate naknada članovima gradskog vijeća i radnih tijela i komisija i druge odgovarajuće poslove po uputama pročelnika i voditelja odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

 

Redni broj: 24.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik za gradske prihode

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina:-

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema, ekonomsko-financijske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove evidencije o kupoprodajnim ugovorima za stanove,državno poljoprivredno zemljište, vođenje analitičkih evidencija po ugovorima o zakupu javnih gradskih površina i druge poslove po uputama pročelnika i voditelja odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

 

Redni broj: 25.

Naziv radnog mjesta: Referent za naknadu za uređenje voda

Kategorija: III.

Potkategorija:referent

Razina:-

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema ekonomsko-financijske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- vodi evidenciju naplate naknade za uređenje voda, izdaje račune za naknade za uređenje voda, vodi evidenciju i izdaje račune za najamnine za stanovanje, vodi evidenciju naplate komunalnih davanja, izdaje račune za komunalnu naknadu, sudjeluje u radu odjela i obavlja sve poslove po uputama pročelnika i voditelja odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Redni broj: 26.

Naziv radnog mjesta: Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

Kategorija: I

Potkategorija: glavni rukovoditelj

Razina:-

Klasifikacijski rang: 1.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke , najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi odjelom u skladu sa zakonom i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Vukovara, organizira i koordinira rad odjela,sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja iz djelokruga rada odjela, po potrebi surađuje s tajnikom Gradskog vijeća u pripremi materijala za sjednice vijeća, prati stanje u poduzetničkim zonama i trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o., te obavlja i druge poslove po uputi gradonačelnika.

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 27.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili njemačkog jezika i informatike

Opis poslova radnog mjesta:

-brine o tehničkim uvjetima rada odjela, obavlja daktilografske poslove odjela, vodi očevidnik pristiglih i odaslanih akata odjela, prijema stranaka pročelnika odjela i voditelju odsjeka, brine o opremi i inventaru odjela, odašilje poštu, permanentno je nazočan kod centralne telefonske linije, obavlja poslove tajnika pročelnika odjela, radi i druge poslove po nalogu pročelnika odjela

Broj izvršitelja: 1

 

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ

 

Redni broj: 28.

Naziv radnog mjesta: Voditelj odsjeka za gospodarstvo i razvoj

Kategorija: I.

Potkategorija: viši rukovoditelj

Razina:-

Klasifikacijski rang: 3.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela,znanje engleskog ili njemačkog jezika i informatike

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi odsjekom, organizira i koordinira rad odsjeka, priprema nacrte akata iz područja rada odsjeka, obavlja druge poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 29.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za gospodarstvo

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke , najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili njemačkog jezika i informatike

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove vezane za unapređenje i razvoj poduzetništva i gospodarskog razvoja grada, prati i analizira stanje u području gospodarstva, obrađuje podatke i izrađuje složenije analize te priprema odgovarajuće stručne materijale, organizira i koordinira poslove i zadatke vezane za unapređenje i razvoj obrta i poduzetništva, predlaže mjere i pruža savjete pravnim i fizičkim osobama radi njihove privredne djelatnosti

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 30.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za poljoprivredu

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili njemačkog jezika i informatike

Opis poslova radnog mjesta:

- sudjeluje u provedbi programa i mjera razvoja poljoprivrede, nadzire provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, o provedenom nadzoru izvještava poljoprivrednu inspekciju, obavlja poslove poljoprivrednog redara, daje stručnu pomoć kod prijave šteta od elementarnih nepogoda u poljoprivredi, sudjeluje u izradi i provedbi plana raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 31.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za gospodarstvo

Kategorija: III.

Potkategorija: stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, ekonomske struke ,najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili njemačkog jezika i informatike

Opis poslova radnog mjesta:

- prikupljanje, sređivanje,evidentiranje, kontrola i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama, obavljanje poslova u pripremanju dokumentacije, prati i analizira stanje u području gospodarstva, obrađuje podatke i izrađuje analize te priprema odgovarajuće stručne materijale, organizira i provodi poslove i zadatke vezane za unapređenje i razvoj obrta i poduzetništva, provodi mjere i programe odsjeka kao i obavljanje drugih odgovarajućih stručnih i tehničkih poslova iz nadležnosti odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

ODSJEK ZA EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Redni broj: 32.

Naziv radnog mjesta: Voditelj odsjeka za EU projekte , međunarodnu suradnju i Dunavskog biroa

Kategorija: I.

Potkategorija: viši rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 3.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke , aktivno znanje dva strana jezika (engleski ili njemački), najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje informatike, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje ustrojstvenom jedinicom

Opis poslova radnog mjesta:

- rukovodi odsjekom, organizira i koordinira rad odsjeka, priprema nacrte akata u nadležnosti odsjeka, obavlja druge poslove po uputama pročelnika, prati stanje iz područja europskih integracija na području RH, obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme, izrade provedbe i vrednovanja projekata sukladno standardima Europske unije i drugih stranih donatora, surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje, prati propise EU, sudjeluje u provedbi odobrenih programa od strane EU na području grada, pomaže Gradonačelniku prilikom suradnje u okviru međunarodnih asocijacija sa drugim državama i regijama, prati i analizira ostvarivanje gradskih programa i projekata vezanih za međunarodnu suradnju i izrađuje izvješća, obavlja sve stručne poslove vezane uz međunarodnu suradnju, europske integracije i integracije u okviru podunavske regije, obavlja sve stručne poslove vezane uz rad Dunavskog biroa Vukovar, te prati stanje i surađuje s trgovačkim društvom Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 33.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za EU projekte

Kategorija: II.

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke , aktivno znanje engleskog jezika, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje informatike, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata

Opis poslova radnog mjesta:

- koordinira radom projektnog tima za pripremu, izradu i provedbu projekata, surađuje sa drugim upravnim odjelima unutar Grada na kreiranju projekata Grada, surađuje sa drugim stranim i državnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama radi pripreme zajedničkih projekata, prikuplja podatke potrebne za izradu projekata, izrađuje projekte i kandidira za sredstva iz EU fondova, provodi odobrene projekte

Broj izvršitelja: 2

 

Redni broj: 34.

Naziv radnog mjesta: Referent za EU projekte i međunarodnu suradnju

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili njemačkog jezika i informatike

Opis poslova radnog mjesta:

- prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputama, obavljanje jednostavnih poslova u pripremanju dokumentacije, kao i obavljanje drugih odgovarajućih stručnih i tehničkih poslova u nadležnosti odsjeka

Broj izvršitelja: 1

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE

 

Redni broj: 36.

Naziv radnog mjesta: Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

Kategorija: I.

Potkategorija: glavni rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 1.

Potrebno stručno znanje:

-magistar struke ili stručni specijalist društveno-humanističke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Opis poslova radnog mjesta:

-izrađuje godišnji plan rada upravnog odjela, organizira sveukupan rad cjelovitog odjela, surađuje sa svim nadležnim tijelima iz djelokruga rada, utvrđuje prioritete iz djelokruga odjela i usklađuje ih s nadležnim tijelima, prati rad ustanova i udruga iz nadležnosti odjela, podnosi izvješća iz svog područja Gradonačelniku, potpisnik je svih akata koji izlaze iz upravnog odjela, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 36.

Naziv radnog mjesta: Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11

Potrebno stručno znanje:

-srednja stručna sprema tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

-obavlja stručne poslove iz područja protupožarne zaštite, zaštite na radu, civilne zaštite, izrađuje nacrte općih akata iz navedenih područja, sudjeluje u izradi Plana zaštite od požara za područje Grada, koordinira rad Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva na području Grada, vodi propisane evidencije, organizira i naporedno obavlja poslove iz navedenih područja, te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 37.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11

Potrebno stručno znanje:

-srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

-brine o tehničkim uvjetima rada odjela, obavlja daktilografske poslove odjela, vodi očevidnik pristiglih i odaslanih akata odjela, prijema stranaka pročelnika odjela i voditelja odsjeka, brine o opremi i inventaru odjela, odašilje poštu, permanentno je nazočan kod centrale telefonske linije, obavlja poslove tajnika pročelnika odjela, radi i druge poslove po nalogu pročelnika odjela

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj 38.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za branitelje i sport

Kategorija: II.

Potkategorija: Stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, struke fizičke kulture (tjelesno zdravstvene kulture), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

 

 

Opis poslova radnog mjesta:

- prati i koordinira rad sportskih udruga i klubova, radi na razvijanju i unapređivanju sporta i skrbi o korištenju sportskih objekata u Gradu kao i provođenju sportskih događanja i manifestacija od interesa za Grad, surađuje sa braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i daje prijedloge pročelniku i gradonačelniku za ostvarivanje i unapređenje njihovog položaja.

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 39.

Naziv radnog mjesta: Viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama

Kategorija: III.

Potkategorija: viši referent

Razina:-

Klasifikacijski rang: 9

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostunik struke, društveno humanističke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državno stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- izrađuje i predlaže programe i popratne dokumente koji poboljšavaju rad i razvoj civilnog društva, život djece i mladih u Gradu, radi na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i unapređenja položaja mladih, te koordinira rad udruga civilnog društva, radi na stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih i kulturnih uvjeta za trajnu dobrobit mladih, pomaže u radu Savjeta mladih grada, koordinira i izvršava poslove vezane za razne akcije i manifestacije, prati zaštitu nacionalnih manjina na području Grada, prati rad i daje stručnu pomoć vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina Grada, te udrugama nacionalnih manjina

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 40

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za socijalnu i zdravstvenu skrb, humanitarnu djelatnost, predškolski odgoj, školstvo i kulturu

Kategorija: II

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist, društveno humanističke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

-provodi odredbe Odluke o pravima iz socijalne skrbi, provodi neposredni rad s korisnicima i daje informacije korisnicima o ostvarivanju prava iz Odluke o pravima iz socijalne skrbi, provodi upravni postupak i donosi rješenja o ostvarivanju prava iz Odluke o pravima iz socijalne skrbi, prati, usmjerava i koordinara rad predškolskih ustanova na području Grada, prati i koordinira aktivnosti tehničke kulture lokalnog značenja, prati i koordinira rad ustanova u kulturi, organizira i provodi kulturna događanja u Gradu, priprema prijedloge po Pozivu za javne potrebe u kulturi, provodi odluke u svezi stipendiranja učenika i studenata, poslove vezane za financiranje troškova prijevoza učenika i studenata, vodi upravni postupak i donosi rješenja o ostvarivanju prava na pomoć u kući starijim osobama i ostalim pravima iz zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, provodi humanitarne akcije u organizaciji Grada, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj 41.

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za socijalnu skrb, predškolski odgoj i školstvo

Kategorija: III

Potkategorija: Stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 8.

Potrebno stručno znanje:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke, pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- izrađuje plan i program rada iz područja socijalne skrbi, proučava i primjenjuje zakone i podzakonske akte iz područja socijalne skrbi te iz drugih područja iz nadležnosti odjela, provodi upravni postupak i donosi rješenja, izrađuje izvješća iz svoje nadležnosti, sudjeluje u praćenju rada predškolskih ustanova, planira i provodi odluke i sudjeluje u obavljanju poslova stipendiranja studenata i prijevoza učenika i studenata

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 42.

Naziv radnog mjesta: Referent za socijalnu skrb

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina:-

Klasifikacijski rang: 11

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- neposredni rad i vođenje registra o korisnicima pomoći za podmirenje troškova stanovanja, te unos i evidencija računa režijskih troškova, izrada zamolbi za isplatu Upravnom odjelu za financije, izrada izvješća o ostvarenim pravima iz socijalne skrbi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti VSŽ, praćenje statusa korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja, izrada izvješća, analiza i statistika iz područja socijalne skrbi

Broj izvršitelja: 1

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

 

Redni broj: 43.

Naziv radnog mjesta: Pročelnik upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika

Kategorija: I.

Potkategorija: glavni rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 1.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne, društvene ili tehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,

organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Opis poslova radnog mjesta:

- organizira i usklađuje rad upravnog odjela, planira, vodi i koordinira poslove upravnog odjela u skladu sa zakonskim i drugim propisima, odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima iz nadležnosti odjela, surađuje sa pročelnicima drugih upravnih odjela u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća i odluka Gradonačelnika, sudjeluje u poslovima izrade akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

URED GRADONAČELNIKA

 

Redni broj: 44.

Naziv radnog mjesta: Voditelj Ureda Gradonačelnika

Kategorija: I.

Potkategorija: viši rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 3.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist informatičke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela

Opis poslova radnog mjesta:

- upravlja, organizira i koordinira radom ureda, obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s državnim tijelima, organizacijama i građanima, sastavlja prijedlog financijskog plana i godišnjeg programa rada ureda i prati njegovo izvršenje, vrši raspored zadataka službenika i namještenika u odsjeku, te određuje prioritete u rješavanju i rokove, nadzire radnu disciplinu i daje upute i naloge službenicima i namještenicima u odsjeku, obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava grada Web portala, te sustava komunikacije, obavlja poslove planiranja, nabave, upravljanja i održavanja informatičko-komunikacijske opreme, nadzora nad radom mreže, planira i provodi edukaciju za korištenje informatičke opreme u radu, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog pročelnika, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u slučaju njegove odsutnosti, odgovara za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad ureda

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 45.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik gradonačelnika za informatiku

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema informatičke struke, najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava Grada, WEB portala, sustava komunikacije, obavlja poslove održavanja informatičko-komunikacijske opreme, nadzora nad radom mreže, osigurava sigurnost i zaštitu podataka, pruža stručnu pomoć službenicima iz drugih odjela kod obavljanja informatičkih poslova, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja ureda

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 46.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik gradonačelnika za protokol i odnose s javnošću

Kategorija:III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika,

Opis poslova radnog mjesta:

- vodi protokolarne poslove za gradonačelnika , vodi osobnu prepisku gradonačelnika s državnim dužnosnicima i drugim osobama, priprema i daje izvješća i razne obavijesti za tisak sa sjednica Gradskog vijeća, sastanaka u uredu gradonačelnika i drugih aktualnih događanja u gradu, priprema i organizira tiskovne konferencije gradonačelnika, te obavlja i druge polove po nalogu i uputama gradonačelnika i voditelja ureda

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 47.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik gradonačelnika

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- vodi uredske poslove za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika rješava jednostavne predmete po uputama gradonačelnika, obavlja telefonske pozive, prima poštu i istu raspoređuje, daje strankama potrebne informacije i upute, te obavlja i ostale uredske poslove po nalogu i uputama gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 48.

Naziv radnog mjesta: Vozač-domar-dostavljač

Kategorija: IV.

Potkategorija: namještenici II potkategorije

Razina: 1.

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema društvene struke, položen vozački ispit B kategorije

Opis poslova radnog mjesta:

- vozi gradonačelnika i duge osobe po nalogu gradonačelnika vrši tehničke popravke po prostorijama gradske uprave koji ne iziskuju stručnu specijalizaciju za obavljanje takovih popravaka, vrši dostavu pošiljki gradske uprave na području Grada Vukovara, te ostale poslove po nalogu nadređenih

Broj izvršitelja: 1

 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

 

Redni broj: 49.

Naziv radnog mjesta: Voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća

Kategorija: I.

Potkategorija: viši rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 3.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke , najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom

Opis poslova radnog mjesta:

- pomaže u radu pročelniku, prati zakone i druge propise u svezi organizacije i djelokruga rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, priprema i organizira sjednice Gradskog vijeća, daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima na sjednicama Gradskog vijeća, pomaže pročelniku kod pripreme i organiziranja sjednice Gradskog vijeća , daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima, sudjeluje u poslovima izrade akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, priprema nacrte općih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, obavlja poslove provođenja postupka javne nabave, davanja koncesije i javno-privatnog partnerstva, obavlja složenije analize i pripremu odgovarajućih stručnih materijala (informacija, elaborata i sl.), razmatra, stručno obrađuje i predlaže rješenja u složenijim pitanjima,obavlja kadrovske poslove za gradsku upravu, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 50.

Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik za uredsko poslovanje

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka, razvrstava i upisuje poštu u interne dostavne knjige i registre, dostavlja predmete u rad službenicima svih upravnih tijela, vodi otpremu pošte, sređuje arhivu, vodi arhivske knjige, brine o čuvanju predmeta u arhivi, te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

Broj izvršitelja: 2

 

Redni broj: 51.

Naziv radnog mjesta: Referent daktilograf

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja administrativno-tehničke poslove uredskog poslovanja za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi zapisnik, evidencije, poslove prijepisa, umnožavanja i otpremu materijala, administrativni dio kadrovskog poslovanja, te druge poslove po nalogu nadređenih

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 52.

Naziv radnog mjesta: Servirka - domaćica

Kategorija: IV.

Potkategorija: namještenici II. potkategorije

Razina:1.

Klasifikacijski rang: 12.

Potrebno stručno znanje:

- srednja stručna sprema

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove posluživanja gostiju, dužnosnika Grada, te članova izvršnih i predstavničkih tijela i druge poslove po nalogu nadređenih

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 53.

Naziv radnog mjesta: Spremač

Kategorija: IV.

Potkategorija: namještenici II. potkategorije

Razina:2.

Klasifikacijski rang: 13.

Potrebno stručno znanje:

- osnovna škola

Opis poslova radnog mjesta:

- obavlja poslove spremanja i uređivanja uredskih prostorija Grada,

te druge poslove po nalogu nadređenih

Broj izvršitelja: 3

 

JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 

 

Redni broj: 54.

Naziv radnog mjesta: Voditelj jedinice za unutarnju reviziju

Kategorija: I.

Potkategorija: glavni rukovoditelj

Razina:-

Klasifikacijski rang: 1.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje dvije na poslovima revizije, položen državni stručni ispit i stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

Opis poslova radnog mjesta:

- upravlja i organizira rad Jedinice za unutarnju reviziju; obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu, a odnose se na provjeru pravilnosti korištenja financijskih sredstava za namjene, u visini i u vrijeme kako je utvrđeno proračunom; obavlja provjeru primjene zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj svezi s proračunskim sredstvima te propisima koji su u svezi s djelokrugom rada Grada; procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje za unapređenje poslovanja; provodi unutarnju reviziju za Grad i proračunske korisnike, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Grada i proračunskih korisnika; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i

kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, Poveljom unutarnjih revizora i Priručnikom za unutarnje revizore; provodi pojedinačne unutarnje revizije prema radnom nalogu

gradonačelnika i daje preporuke rukovoditeljima u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; kod složenijih revizija imenuje voditelje tima, odobrava konačno revizorsko izvješće i dostavlja ga gradonačelniku; izrađuje i predlaže donošenje Strateškog plana, Godišnjeg plana i operativnog plana unutarnje revizije koje odobrava gradonačelnik; obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi rukovoditelju revidirane jedinice i gradonačelniku; prati provedbu preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu i dostavlja ih gradonačelniku, nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; uz odobrenje gradonačelnika do 31. siječnja obavezno dostavlja Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija strateški plan, godišnji plan i godišnje izvješće za prethodnu godinu; surađuje sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija; surađuje s Državnim uredom za reviziju i procjenjuje praćenje provedbe preporuka i naloga Državnog ureda za reviziju; predlaže i prati stalnu edukaciju unutarnjeg revizora u skladu s Međunarodnim standardima; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odnosno poslove po nalogu gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

Redni broj: 55.

Naziv radnog mjesta: Unutarnji revizor

Kategorija: II.

Potkategorija: viši savjetnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 4.

Potrebno stručno znanje:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru

Opis poslova radnog mjesta:

- provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, Poveljom unutarnjih revizora i Priručnikom za unutarnje revizore; temeljem radnog naloga voditelja jedinice za unutarnju reviziju obavlja pojedinačne revizije kao voditelj tima, član tima ili pojedinačno i samostalno; odgovoran je za ažurno i točno provođenje revizije u skladu s planom revizije, za dokumentiranje i izvješćivanje voditelja Jedinice za unutarnju reviziju o tijeku provođenja revizije; izrađuje nacrt revizijskog izvješća i konačno revizijsko izvješće; prati provedbu preporuka u izvješćima prethodno obavljenih unutarnjih revizija; sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća o revizijama i aktivnostima unutarnje revizije u skladu s uputama nadležnog ministarstva i voditelja Jedinice za unutarnju reviziju; sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije; sudjeluje u izradi planova pojedinačnih unutarnjih revizija; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Jedinice za unutarnju reviziju i gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 56.

Naziv radnog mjesta: Pomoćni unutarnji revizor

Kategorija: II.

Potkategorija: savjetnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 5.

Potrebno stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist, ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru

Opis poslova radnog mjesta:

- sudjeluje u provedbi pojedine unutarnje revizije po uputama voditelja jedinice za unutarnju reviziju, sudjeluje u izradi strateškog plana i godišnjeg plana unutarnje revizije, te pripremi izvješća i drugih dokumenata, sudjeluje u pripremi i pohrani dokumentacije, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja jedinice za unutarnju reviziju i gradonačelnika.

Broj izvršitelja: 1

 

Redni broj: 57.

Naziv radnog mjesta: Referent za evidenciju i obradu podataka

Kategorija: III.

Potkategorija: referent

Razina:-

Klasifikacijski rang: 11.

Potrebno stručno znanje:

srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće struke, dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

vodi urudžbeni zapisnik povjerljivih akata, kompletira, otprema i čuva akte, sudjeluje u izradi plana Jedinice za unutarnju reviziju te sudjeluje u praćenju izvršavanja istog, sudjeluje u izradi polugodišnjih i godišnjih izvješća, izrađuje odgovarajuću dokumentaciju iz djelokruga rada i područja informacijsko-dokumentacijskog sustava, obavlja poslove prijepisa, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Jedinice za unutarnju reviziju i gradonačelnika

Broj izvršitelja: 1

 

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog