Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08), na prijedlog pročelnika upravnih tijela, gradonačelnik Grada Vukovara, 16. svibnja 2011., donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave KLASA: O11-01/11-01/01, URBROJ: 2196/01-02-11-6 od 16. veljače 2011., KLASA: 011-01/11-01/01, URBROJ: 2196/01-02-11-7 od 24. ožujka 2011., u članku 5., stavak 7. briše se.

 

Članak 2.

U sistematizaciji radnih mjesta u UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša:

-          kod radnog mjesta pod rednim brojem 3, voditelj odsjeka za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, pod standardnim mjerilom potrebno stručno znanje iza riječi „građevinske“ dodaje se zarez i riječi „arhitektonske ili pravne“,

-          iza radnog mjesta pod rednim brojem 3 dodaje se nova radna mjesta pod rednim brojem 3a i 3b, a koja glase

„Redni broj 3a:

Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za prostorno uređenje

Kategorija: II

Potkategorija: viši savjetnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 4

Potrebno stručno znanje:

-          magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Opis poslova radnog mjesta:

-          priprema prijedloge akata iz područja prostornog uređenja, surađuje u izradi i provedbi prostornih planova, sudjeluje u postupcima izdavanja dokumenata na provedbi prostornih planova te obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika.

Broj izvršitelja: 2“

„Redni broj 3b

Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove

Kategorija: II

Potkategorija: Viši savjetnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 4

Potrebno stručno znanje:

-          magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta:

-          priprema prijedloge akata iz imovinsko-pravnog područja, vodi postupke vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja i druge poslove po uputama pročelnika

Broj izvršitelja: 1“

-          iza radnog mjesta pod rednim brojem 5 dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 5a, a koje glasi:

„Redni broj 5a

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove

Kategorija: II

Potkategorija: Viši stručni suradnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 6

Potrebno stručno znanje:

-          magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Opis poslova radnog mjesta:

-          priprema prijedloge akata iz imovinsko-pravnog područja, vodi postupke vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika

Broj izvršitelja: 1“

-          kod radnog mjesta pod rednim brojem 9, voditelj odsjeka za graditeljstvo, infrastrukturu i komunalno gospodarstvo pod standardnim mjerilom potrebno stručno znanje iza riječi „prometne“ dodaje se zarez i riječi „građevinske ili arhitektonske“,

-          iza radnog mjesta pod rednim brojem 9 dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 9a, a koje glasi:

„Redni broj 9a

Naziv radnog mjesta: Savjetnik za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu

Kategorija: II

Potkategorija: savjetnik

Razina:-

Klasifikacijski rang: 5.

Potrebno stručno znanje:

-          magistar struke ili stručni specijalist prometne, građevinske ili arhitektonske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Opis poslova radnog mjesta:

-          priprema prijedloge akata iz područja graditeljstva i komunalne infrastrukture te obavlja i druge poslove po uputama voditelja Odsjeka i pročelnika.

Broj izvršitelja: 1“

U sistematizaciji radnih mjesta u UO za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju kod radnog mjesta pod rednim brojem:

-          34, referent za EU projekte i međunarodnu suradnju, u opisu poslova radnog mjesta riječi „i tehničkih“ brišu se.

U sistematizaciji radnih mjesta u UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine kod radnog mjesta pod rednim brojem:

-          40, viši stručni suradnik za socijalnu i zdravstvenu skrb, humanitarnu djelatnost, predškolski odgoj, školstvo i kulturu, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2.

U sistematizaciji radnih mjesta u UO za opće poslove u ured gradonačelnika:

-          kod radnog mjesta pod rednim brojem 45, administrativni tajnik gradonačelnika za informatiku, pod potrebnim stručnim znanjem iza riječi „informatičke“ dodaju se riječi „elektro ili pomorske“, a broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2,

-          kod radnog mjesta pod rednim brojem 49, voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća, opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: „rukovodi odsjekom, organizira i koordinira rad odsjeka, pomaže u radu pročelnika, prati zakone i druge propise u svezi organizacije i djelokruga rada gradonačelnika, obavlja složenije analize i pripremu odgovarajućih stručnih materijala (informacija, elaborata i slično), razmatra, stručno obrađuje i predlaže rješenja u složenijim pitanjima, obavlja kadrovske poslove za Gradsku upravu, pomaže i opslužuje rad mjesnih odbora i obavlja administrativne poslove za vijeća mjesnih odbora te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove po uputama pročelnika,

-          iza radnog mjesta pod rednim brojem 49 dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 49 a,

-          „Redni broj: 49 a

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća

Kategorija: II

Potkategorija: viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, pravne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit

Opis poslova radnog mjesta: prati zakone i druge propise u svezi organizacije i djelokruga rada Gradskog vijeća, priprema i organizira sjednice Gradskog vijeća, daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima na sjednicama Gradskog vijeća, pomaže pročelniku kod pripreme i organiziranja sjednice Gradskog vijeća, daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima, sudjeluju u poslovima izrade akata koje donosi Gradsko vijeće, priprema nacrte općih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, obavlja poslove provođenja postupaka javne nabave, davanja koncesije i javno-privatnog partnerstava, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove po uputama pročelnika.

Broj izvršitelja: 1“

-          kod radnog mjesta pod rednim brojem 51, referent daktilograf, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi „administrativni tajnik“.

-          kod radnog mjesta pod rednim brojem 53, spremač, broj izvršitelja smanjuje se sa 3 na 2.

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/11-01/01
URBROJ: 2196/01-02-11-12

Vukovar, 16. svibnja 2011.

Gradonačelnik
Željko Sabo, teolog