Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09, 7/11 i 4/12), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 20. sjednici, održanoj dana 22. listopada 2012. godine donosi

O D L U K U

o stipendiranju studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, tijela koja provode natječaj, postupak za dodjelu stipendije kao i druga pitanja u svezi odobravanja stipendija studentima.

(2) Ova Odluka odnosi se na studente preddiplomskog i diplomskog studija.

Članak 2.

Stipendije se dodjeljuju iz sredstava koja u svom proračunu osigurava Grad Vukovar kao i iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i drugi izvori).

Članak 3.

Gradonačelnik Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) sukladno financijskim mogućnostima za svaku akademsku godinu Odlukom određuje:

- mogućnost raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija,

1. broj stipendija koje će dodijeliti za deficitarna zvanja za prvu godinu studija,

2. broj stipendija koje će se dodijeliti za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija,

3. broj stipendija koje će se dodijeliti za ostala zvanja za prvu godinu studija,

4. broj stipendija koje će se dodijeliti za ostala zvanja za drugu i više godine studija,

- iznos stipendije (ovisit će o proračunskim mogućnostima Grada),

- iznos umanjenja odobrene stipendije za studente koji studiraju u Vukovaru i sve koji koriste besplatan gradski ili međugradski prijevoz.

Članak 4.

(1) Pod pojmom deficitarna zvanja, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće zvanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Vukovar (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

(2) Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zvanja donosi Gradonačelnik prije raspisivanja natječaja na temelju podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Vukovara.

Članak 5.

(1) U slučaju dodjele stipendija iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i drugi izvori) dodijeljivat će se prema odredbama ove Odluke, uzimajući u obzir posebno propisane ili dogovorene uvjete za dodjelu tih sredstava.

(2) Ugovor o stipendiranju studenata iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i drugi izvori) zaključuje se između Grada Vukovara i studenta.

(3) U Ugovoru iz stavka 2. ovog članka će se naznačiti da se sredstva za stipendiranje osiguravaju iz donacije donatora sukladno odredbama Ugovora o donaciji koji se zaključuje između Grada Vukovara i donatora.

(4) U slučaju da donator ne ispunjava svoje obveze iz Ugovora o donaciji o redovnoj uplati sredstava u Proračun Grada Vukovara za potrebe stipendiranja, Grad Vukovar će iz Proračuna Grada Vukovara redovno isplaćivati stipendiju korisniku stipendije, a prema donatoru će poduzeti potrebne mjere radi ispunjenja ugovornih obveza.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 6.

(1) Pravo na dodjelu stipendije ima student koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da ima prebivalište na području grada Vukovara u vremenskom trajanju od najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

- da ima status redovitog studenta,

- da nije, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljao godinu studija,

- da ne koristi odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije.

(2) Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.

III. TIJELO KOJE PROVODI NATJEČAJ

Članak 7.

(1) Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Vukovara (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo ima tri člana koje imenuje Gradonačelnik Rješenjem u kojemu se utvrđuje sastav Povjerenstva, djelokrug rada i njegova zadaća.

(3) Mandat članova Povjerenstva usklađuje se s mandatom Gradonačelnika.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama.

(2) Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

(3) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 9.

Povjerenstvo za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 11.

(1) Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja kojega raspisuje Gradonačelnik.

(2) Natječaj se objavljuje u Vukovarskim novinama, a može se objaviti i na Oglasnoj ploči Gradske uprave Vukovar, na web stranici Grada Vukovara te na druge načine prema Odluci Gradonačelnika.

Članak 12.

(1) Natječaj za dodjelu stipendija provodi se na početku akademske godine najkasnije do kraja studenoga tekuće godine.

(2) Ako će se provoditi i tijekom godine, potrebno je definirati iz kojih razloga će se provoditi i tijekom godine

Članak 13.

Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje natječaj,

- rok za podnošenje prijava,

- naziv i adresu tijela kojemu se prijava podnosi,

- opće uvjete za pristupanje natječaju,

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

- rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja,

- broj stipendija koje se dodjeljuju za deficitarna zanimanja za prvu godinu studija, za drugu i više godine studija,

- obvijest da će na Oglasnoj ploči Gradske uprave Vukovar i na web stranici Grada Vukovara biti objavljen prijedlog liste za dodjelu stipendija i rok za podnošenje prigovora,

- druge odredbe prema Odluci Gradonačelnika.

Članak 14.

(1) Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- osobnu iskaznicu,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- uvjerenje o prebivalištu izdano poslije datuma objave natječaja, a kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na području grada Vukovara u trajanju od najmanje 6 mjeseci,

- potvrdu o upisu na fakultet ili stručni studij (veleučilište) o redovnom studiranju u tekućoj akademskoj godini, a koja ne smije biti starija od 3 mjeseca,

- presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrdu fakulteta ili stručnog studija (veleučilišta) o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija,

- ovjerenu izjavu da ne koristi kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije,

- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

(2) Prijavi za pristupanje natječaju pristupnici mogu priložiti i:

- dokaz o socijalno-materijalnom stanju

1. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (bez jednog ili oba roditelja),

2. dokaz o invalidnosti roditelja 80% i više,

3. dokaz o primanju socijalne pomoći,

4. dokaz o primanju dječjeg doplatka.

Članak 15.

(1) Prijava na natječaj podnesena izvan roka smatrat će se nepravodobnom, a prijava na natječaj kojoj nije priložena dokumentacija koju pristupnik treba priložiti smatrat će se nepotpunom.

(2) Povjerenstvo će nepravodobne i nepotpune prijave odbaciti ukoliko ne donese odluku o dopuni istih, a što se odnosi na dokumantaciju navedenu u čl. 14. st. 2.

(3) Dopuna nepotpunih prijava iz st. 2. ovog članka mora se izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za dopunu.

(4) Sjednica Povjerenstva na kojoj će biti razmatrane pristigle prijave mora biti sazvana najkasnije u roku od 15 dana nakon završetka roka za podnošenje prijava.

Članak 16.

Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

- prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja,

- socijalni status.

Članak 17.

(1) Mjerila iz prethodnog članka boduju se na sljedeći način:

1. Prosjek ocjena studenta u prethodnoj godini školovanja:

Ocjena Bodovi

do 2,50 2

od 2,51 do 3,00 3

od 3,01 do 3,50 4

od 3,51 do 4,00 6

od 4,01 do 4,50 8

od 4,51 do 5,00 10

(2) Redoviti studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske ostvaruju 1 bod.

(3) Redoviti studenti koji studiraju u inozemstvu, a u sustavu su drugačijeg načina ocjenjivanja, ostvaruju bodove recipročno kriteriju bodovanja ocjena u Republici Hrvatskoj.

(4) Prosjek ocjena učenika u završnoj godini školovanja:

Ocjena Bodovi

do 3,00 1

od 3,01 do 3,50 2

od 3,51 do 4,00 4

od 4,01 do 4,50 6

od 4,51 do 4,80 8

od 4,81 do 5,00 10

2. Socijalno – materijalno stanje studenta:

- bez oba roditelja .................................................................................. 6 bodova

- bez jednog roditelja ......................................................................3 boda

- roditelj invalid 80% i više ....................................................................... 2 boda

- obitelj prima socijalnu pomoć ................................................................. 2 boda

- obitelj prima dječji dodatak ..................................................................... 1 bod

- za svako dijete u obitelji .........................................................................0,5 boda

(5) Dijete označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

Članak 18.

(1) Bodovi stečeni temeljem kriterija iz članka 17. zbrajaju se i temeljem ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta za dodjelu stipendija od najvećeg do najmanjeg broja bodova.

(2) Ukoliko na listama iz stavka 1. ovog članka dva ili više kandidata ostvare jednaki broj bodova prednost se daje djetetu branitelja Domovinskog rata i Hrvatskog ratnog vojnog invalida, a ukoliko se i tada ne utvrdi koji kandidat ima prednost, daje se prednost kandidatu koji ima veći prosjek ocjena.

(3) Povjerenstvo će u slučaju ostvarivanja prioriteta iz prethodnog stavka pozvati kandidate da u roku 8 dana dostave dokaze o priznatom statusu roditelja branitelja Domovinskog rata i Hrvatskog ratnog vojnog invalida.

Članak 19.

(1) Sukladno članku 3. ove Odluke Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja prve godine studija i prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja druge i viših godina studija.

(2) Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

(3) U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

(4) Prigovor na prijedlog liste podnosi se Gradonačelniku putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine.

(5) Gradonačelnik je dužan donijeti rješenje o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

(6) Rješenje o prigovoru je izvršno.

Članak 20.

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendije i donosi Odluku o dodjeli stipendija koja će biti objavljena na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara.

Članak 21.

Po donošenju Odluke Gradonačelnika o dodjeli stipendija dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine obavještavaju se korisnici stipendije o dodjeli stipendije i datumu potpisivanja Ugovora o stipendiji.

Članak 22.

(1) Ukoliko obaviješteni korisnik stipendije odustane od dodijeljene stipendije ili bez opravdanog razloga ne dođe potpisati Ugovor o stipendiji u roku 15 dana od dana određenog za potpisivanje predmetnog Ugovora, korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju.

(2) Opravdanim razlogom iz stavka 1. ovog članka smatra se viša sila, teška bolest ili nesretni slučaj.

(3) Korisnik stipendije obvezan je u roku 15 dana od dana nastupa okolnosti iz stavka 2. ovog članka podnijeti pisani zahtjev Gradonačelniku radi reguliranja daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju.

(4) Pisani zahtjev podnosi se putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine uz dostavu odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje nastup okolnosti iz stavka 2. ovog članka.

(5) Stipendije koje nisu dodijeljene uslijed odustajanja korisnika stipendije od iste ili neodazivanja korisnika stipendije na potpisivanje Ugovora o stipendiji mogu se dodijeliti kandidatima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju po natječaju ili raspisati novi javni natječaj o dodjeli stipendija prema Odluci Gradonačelnika ako su svi kandidati dobili stipendiju.

V. UGOVOR O STIPENDIRANJU

Članak 23.

(1) Ugovor o stipendiranju zaključuje se između Grada Vukovara i korisnika stipendije.

(2) Ugovor o stipendiranju sadrži:

- naziv ugovornih strana odnosno njihovih zakonskih zastupnika s adresom prebivališta,

- OIB ugovornih strana,

- naziv struke, smjera i zvanja za koje se student obrazuje i rok trajanja školovanja,

- visinu stipendije te početak i kraj korištenja stipendije,

- način isplate stipendije i način nadzora korištenja stipendije,

- obvezu dostavljanja potvrde o upisu,

- odredbe o mogućnosti otkaza stipendije i odustajanja od stipendije,

- odredbe o načinu i rokovima povrata stipendije, za slučajeve za koje je povrat propisan,

- način rješavanja međusobnih prava i obveza i spornih slučajeva,

- mjesto i datum sklapanja ugovora,

- potpis ugovornih strana odnosno zastupnika,

- druge uobičajene odredbe.

(3) Ugovoreni iznos stipendije može se tijekom trajanja školovanja povećati ili smanjiti ovisno o financijskim mogućnostima Grada. Odluku o istome donosi Gradonačelnik.

(4) Isplata stipendije obavlja se putem uplate na štednu knjižicu ili žiro račun u mjesečnim obrocima.

Članak 24.

(1) Stipendija se isplaćuje za razdoblje od deset mjeseci akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke, ukoliko Ugovorom nije drugačije određeno.

(2) Radi ostvarivanja prava na stipendiju u smislu stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je dostaviti dokument kojim dokazuje da je ostvario uvjete za uspješan prijelaz u višu studijsku godinu odnosno upis na višu razinu sveučilišnog studija u narednoj godini te uvjerenje o prebivalištu (koje ne smije biti starije od tri mjeseca).

(3) Vrijeme isplate stipendije iz stavka 1. ovog članka produžava se za tri mjeseca od dana stjecanja apsolventskog statusa u slučaju kada je studentu odobreno stipendiranje tijekom cijelog studija.

(4) U slučaju da je student korisnik jednogodišnje stipendije, a ima apsolventski status, ima pravo na isplatu stipendije u vremenskom trajanju 3 mjeseca od stjecanja apsolventskog statusa.

Članak 25.

(1) Pravo na isplatu stipendije za pojedinu godinu studiranja student ostvaruje predajom potvrde o upisu te godine studija.

(2) Potvrdu o upisu određene godine studija student kojemu je odobreno stipendiranje do kraja studija dužan je dostaviti u roku određenom Ugovorom, a ukoliko to ne učini raskida se Ugovor o stipendiranju i dužan je vratiti do tada primljeni iznos stipendije.

(3) U slučaju kada student kojemu je odobreno stipendiranje do kraja studija ponavlja godinu, isplata stipendije se stavlja u mirovanje. Pravo na mirovanje u isplati stipendije student može ostvariti samo jednom tijekom vremena studiranja. Nakon korištenja navedenog prava, ukoliko student dostavi potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu u statusu redovitog studenta, nastavlja se isplata stipendije.

(4) Studenti koji su dobili stipendiju za jednu godinu studiranja također su dužni do 31. listopada naredne godine dostaviti potvrdu o upisu više godine studija, a ako to ne učine dužni su vratiti primljenu stipendiju i nemaju pravo dobiti stipendiju po sljedećem natječaju.

Članak 26.

(1) Stipendija Grada je bespovratna pod uvjetom da stipendist nakon završetka školovanja radi na području grada Vukovara najmanje dvije godine ako je stipendiju primao od početka školovanja, odnosno najmanje polovicu vremena za koje je primao stipendiju.

(2) Ako ne ispuni uvjet iz prethodnog stavka, stipendist je obvezan vratiti primljeni iznos stipendije, kao i u slučaju ako bez opravdanog razloga odustane od stipendije odnosno otkaže Ugovor o stipendiranju.

(3) Stipendist nije obvezan vratiti stipendiju ako po završetku studija nije uspio dobiti posao u struci na području grada Vukovara što će biti regulirano Ugovorom o stipendiranju.

(4) Povrat stipendije se obavlja u istom broju obroka u kojem je stipendist primao stipendiju ili po dogovoru ugovornih strana.

Članak 27.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od završetka studiranja dostaviti potvrdu Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine o završetku studija te odjaviti stipendiju.

Članak 28.

(1) U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisani zahtjev Gradonačelniku radi reguliranja daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju.

(2) Zahtjev se podnosi putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine. Uz zahtjev, korisnik stipendije dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 29.

(1) Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze, davatelj stipendije ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije korisnik stipendije mora vratiti u istom broju obroka u kojem je stipendist primao stipendiju ili po dogovoru ugovornih strana.

(2) Davatelj stipendije jednostrano će raskinuti Ugovor o stipendiranju u sljedećim slučajevima:

- ako korisnik stipendije kojemu je odobreno stipendiranje do kraja studija tijekom obrazovanja ne upiše redovito sljedeću godinu studija, osim u opravdanim slučajevima, o čemu odlučuje Gradonačelnik,

- ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima za dodjelu stipendije (kao što su odjava prebivališta s područja grada Vukovara, ako promijeni studij za koji mu je stipendija dodijeljena i sl.),

- ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku sklapanja Ugovora o stipendiranju,

- ako korisnik stipendije ne dostavi dokaz o završetku studija,

te će od korisnika stipendije zatražiti vraćanje stipendije u istom broju obroka u kojem je stipendist primao stipendiju ili po dogovoru ugovornih strana.

Članak 30.

Sve stručne, administrativne i pomoćne poslove oko pripreme, objave i provedbe natječaja za dodjelu stipendija i pripreme Ugovora o stipendiranju obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine, a poslove isplate stipendija po zaključenim Ugovorima o stipendiranju obavlja Upravni odjel za financije i proračun.

Članak 31.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine vodi bazu podataka zaključenih Ugovora o stipendiranju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 7/02, 10/05, 5/08, 4/09 i 6/09).

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 604-01/12-01/02

URBROJ: 2196/01-01-12-1

Vukovar, 22. listopada 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak